Kort verslag Congres Radicalisering:

 

 

Sinds enkele jaren  wint de radicale Islam terrein in Nederland. Verscheidene onderzoeken  wijzen erop dat dit verschijnsel onlosmakelijk met de Nederlandse samenleving is verbonden en op langere termijn een grote dreiging vormt voor de samenhang en onderlinge solidariteit in de samenleving.  Op 1 juni jl. organiseerde De Unie van Afghaanse Verenigingen in Nederland (UVAVIN)  in samenwerking met ECHRA de conferentie ‘Radicalisering en het voorkomen van dat fenomeen binnen de Afghaanse jongeren’ om de radicalisering binnen de Afghaanse jongeren onder de aandacht te brengen. De deelnemers waren de vertegenwoordigers van de verschillende Afghaanse verenigingen in Nederland en bezorgde ouders. Gedurende deze conferentie vonden verschillende informatieve presentaties plaats onderverdeeld in twee dagdelen. Dee I begon om  14:30 met het welkomstwoord door de dagvoorzitter de heer Tahiri. Hierna hield de heer Ahmadi een inleiding om het onderwerp te introduceren. De vertegenwoordigers van de gemeente Arnhem,  verzorgden presentatie over het onderwerp ‘radicalisering binnen de moslimgemeenschap in Nederland’. Tijdens deze presentatie belichten de vertegenwoordigers de factoren en oorzaken van de radicalisering, te weten relatieve deprivatie, identiteitsproblematiek, slechte politieke en economische integratie, gevoelens van vernedering en andere psychologische aspecten. De volgende presentatie werd gehouden door de heer Zahied Nurin Afghaanse schrijver. Hij bracht de opvoeding tussen twee culturen voor het voetlicht. Hij ging tijdens zijn presentatie in op de moeilijkheden die de allochtone Nederlanders met name de Afghaanse ouders ondervinden bij het opvoeden van hun kinderen. Om 16:00 uur is deel I van de conferentie afgesloten. 

 

Na een korte pauze begon deel II van de conferentie met een debat over de rol en verantwoordelijkheid van de ouders bij de radicalisering van de jongeren. Tijdens het debat is ingegaan op de vroegtijdige signalering van dat verschijnsel. De deelnemers namen actief deel aan het debat.  Het debat werd geleid door mevrouw El Mouridi en de heer Akbari. Na het debat hield mevrouw Kanik een presentatie over het huiselijk geweld.  De heer Shapour vatte de dag samen na de presentatie van mevrouw Kanik. Hij legde nadruk op de rol van de Afghaanse verenigingen in Nederland om de radicalisering bij hun leden aan te kaarten en daarover te bespreken.  Hierna dineerde de deelnemers gezamenlijk samen. De dag is met het optreden van de heer S. Firozkohi (Afghaanse zanger) en met een dankwoord afgesloten.