به تارنمای اتحادیه خوش آمدید

Home اهداف نهادها کمیسیونها آرشیف

 

 

.هر كس حق دارد كه شخصيت حقوقی اش در همه جا به رسميت شناخته شود

   
 

همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بی هيچ تبعيضی از حمايت يكسان قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعيضی كه ناقض اعلا ميهء حاضر باشد، و بر ضد هر تحريكی كه برای چنين تبعيضی به عمل آيد، از حمايت يكسان قانون بهره مند گردند.

 اعلامیه حقوق بشر

 

فراخوان کنگرس اروپايی زنان افغان درهالند

 

بهاران خجسته باد!

تصویر روز

فراخوان عدالتخواهانهء

 اتحاديهء انجمنهای افغانها درهالند

 (مظاهره در دفاع از حقوق پناهجويان افغان درهالند)

مظاهره  ما، خصلتِ کاملاً حقوقی داشته، بيانگرِ منافع صنفی پناهجويان ميباشد.

گزارش مختصر از کنفرانس بین المللی مهاجرین افغان

 

هر شخص با مساوات كامل حق دارد كه دعوايش در دادگاهی مستقل و بی طرف، منصفانه و علنی رسيدگی شود و چنين دادگاهی در باره‌ ء حقوق و الزامات وی، يا هر اتهام جزايی كه به او زده شده باشد، تصميم بگيرد.
مادهء ١٠  اعلامیه حقوق بشر
 

 

 

اخبار

MountainsLook at my new online photo album filled with pictures from my vacations, sporting events, and my family.

گزارش

 
 

 

طرح و ساخت؛ فرید سیاوش

Home

This site was last updated 07/01/12