آگاهی

کنگرس اروپايی زنان افغان درهالند

 وبزرگداشت ازروزجهانی مادر

 

 طوری که درفراخوان پيشين به آگاهی شما رسانيديم، قراراست، سومين کنگرس اروپايی زنان افغان درهالند و بزرگداشت ازروز جهانی مادر به ابتکار اتحاديهء انجمنهای افغانهادرهالند وهمکاری شورای  سراسری زنان افغان تدويريابد.

در اين همايش که در دوبخش برگزارميشود، نخست کنگرس زنان افغان تحت عنوان  "محکوم نمودن جنايتها وقتلهای ناموسی" داير ودر آن مسايلی چون:

 (منکوب نمودن ازدواج اجباری، ناديده گرفتن نقش زنان درجامعه افغانستان، نقش ارزنده مادر دراجتماع  افغانها، خود آگاهی زنان بمثابه نخستين گام مبارزه عليه خشونت زنان و خود کفايی  اقتصادی زنان  افغان) به وسيله کارشناسان وتحليلگران مورد ارزيابی قرارداده ميشود.

دربخش دوم  از روزجهانی مادر تجليل بعمل می آيد، درآن ازشماری مادران شايسته  که به وسيله انجمنها و نهاد های همکار منيحث مادران سال معرفی شده اند با اهدای شناسنامه های افتخاری وتحفه های مناسب ارجگذاری وازمقام  شان قدردانی ميشود.

همايش با اجرای کنسرت به وسيله هنرمند خوش آواز احمد پرويز  رنگين تر ميشود.

 

آدرس  وزمان :

 شنبه  19 می 2012 (از ساعت 2 بجه بعد از ظهر الی 11 شب)

 

Olympus College
Olympus   11

6832 EL   Arnhem

06.55176066/06.24465670

 

شاملان کنگرس دعوت نامه دريافت میدارند.

تکت ورودی بخش دوم محفل بعد ازساعت 6 شام: 10 يورو