آگهی و فراخوان،

فستیوالِ بین المللیِ هنرمندانِ عرصهء موسیقیِ افغانستان در اروپا

1 جون 2012م.،

 

مبتنی بر فیصلهء جلسهء مؤرخ 25- دسامبرِ 2011م. هيئتِ رهبری اتحادیهء انجمنهای افغانها در هالند و عقدِ پروتوکول میانِ راديو- تلویزیونِ ملی افغانستان و اتحاديهء انجمنهای افغانها در هالند، جهتِ سازماندهی و برگزاریِ فستیوالِ بین المللیِ هنرمندانِ عرصهء موسیقیِ افغانستان در اروپا در ماهِ دسامبر سال 2012م.، از تمامِ هنرمندانِ عرصهء موسیقی، که علاقه مندی و امکانِ اشتراک در اين فستیوال را دارند، صمیمانه دعوت میگردد، تا با ثبتِ نام و نمونه يی از دستاوردِ هنری شان، به آدرسهایی که در پایانِ اين آگهی نامه ذکر است، با اتحادیهء انجمنهای افغانها در هالند و رادیو- تلویزیونِ ملی افغانستان، همگام شوند.

هدفِ برگزاری چنین همایش، همانا تشويق و به معرفی گرفتنِ استعدادهای هنری سرزمینِ ما، که برون و جدا از جغرافیای کشور ميزييند، بوده و پیامِ آن ترویجِ فرهنگِ عدمِ خشونت و زیستن در صلح و آرامش خواهد بود.

از جانبی، چنان که دوستان آگهی دارند، اتحاديهء انجمنها يک نهادِ سراسری اجتماعی- فرهنگی در هالند بوده و برای عملی نمودنِ برنامه های فرهنگی- هنری به مددِ مادیِ همه گان نیاز دارد. بناً، از تمامِ دوستان تقاضا میگردد، تا امکانهای مادی شان را جهتِ راه اندازی هرچه شکوهمندترِ اين فستیوال با ما مشترک سازند جهتِ ثبتِ نام و چگونه گی مساعدت به آدرسهای زیر مراجعه نموده، ممنون سازید.

کمیتهء تدارکِ فستیوال،

آدرسهای تماس:

ولی محمد شاهپور 0031655176066 wshapour@hotmail.com

سهلا حسرت نظیمی 004917673116931 sohayla_hasrat@yahoo.de

طارق پیکار 003155105633 ayendapaikar@hotmail.com

 

آدرس مساعدت :

ناهید صدیق علومی 0031314343035 nahidolumi@live.nl

شفیق احمدی 003114494749 ashafiq@hotmail.com