گزارش خبری از:

تفويض قطعنامهء مظاهره دادخواهانه  به پارلمان  کشورهالند
 و ارايه پيام کنگرس زنان به سفارت دولت افغانستان درهالند

 

شماری از هيئت رهبری اتحاديهء انجمنهای افغانها

 درهالند باترکيب ( ولی محمد شاهپور رييس، ناهيد صديق علومی سکرترمسوؤل،بصير دهزاد، سيده طلوع، عبدل استانکزی، فتانه مقتدر اعضای هيئت رهبری و دوتن ازجوانان حسب برنامه تنظيم شده بعد ازظهر 26 جون 2012 با کميسيون دايمی امور پناهنده گان  پارلمان کشورشاهی هالند ملاقات وطی آن قطعنامهء مظاهره دادخواهانه 24 اپریل 2012 اتحادیهء انجمنهای افغانها در هالند را طی مراسم خاصی به رییس کمیسیون مذکور در حضورداشت عده یی از اعضاونماينده گان فرکسيونهای پارلمانی احزاب سياسی هالند تفويض داشت.


قابل ياد آوری ايست که پيش از اين؛  
با فراخوان اتحاديهء انجمنهای افغانها درهالند به تاريخ 24 اپريل 2012 گردهمايی در دفاع از منافع حقوقی وصنفی پناهجويان افغان که غيرعادلانه تحت شرايط 1 اف از کليه حقوق اوليه محروم گردانيده شده اند، همچنان دفاع از کودکان وزنان هموطن ما که در رنج ترس، تشويش ومحروميت اجتماعی بسرميبرند و دفاع از حقوق پناهجويان تازه وارد وجوانان افغان که درکمپهای هالند درشرايط رقت انگيز ودشوارتر از وطنی که آنرا به قصد پناهنده گی ترک نموده ، قرار دارند، در ميدان مقابل تعمير پارلمان هالند برپاشده بود.

در اين قطعنامه يکبار ديگر وضعيت دشوار پناهنده افغان بيان و با فاکتها وحقايق از موقف پناهجويان شامل ارتيکل 1 اف وپناهجويان تازه وارد دفاع مستدل حقوقی بعمل آمده واسنادی چون: ( اصل قطعنامه مصوب مظاهره 24 جون 2012،نامه انتونی خوزسی کارشناس ايتالوی ملل متحد،  نامه پناهجويان افغان عنوانی کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، قطعنامه 18 نوامبر2009 کميساری امورمهاجرين ملل متحد، نامهءهای 18جولای  و 13  سپتامبر2011 اتحاديهء انجمنهای افغانها در هالند و نامهء انجمن حقوقدانان افغان در اروپا عنوانی وزير امور داخله وکاربا پناهنده کان کشورشاهی هالند وساير ضمايم مربوط تسليم داده شد.

همچنان درساعات پايانی روز هيئت رهبری اتحاديه باترکيب فشرده تر به مقر سفارت دولت اسلامی افغانستان رفته، بعد از ملاقات وبازديد با محترم عنايت الله نبيل سفير افغانستان درهالند، پيام کنگرس زنان رسماً به ايشان توسط ولی محمد شاهپور رييس اتحاديه تقديم شد تا آنرا به مراجع رسمی دولت افغانستان انتقال دهند.

بازهم قابل ياد آوری ايست که چندی قبل به تاريخ 19 می 2012 برمبنای تدابير اتحاديهء انجمنهای افغانها وشورای سراسری زنان افغان درهالند سومين کنگرس زنان همراه  با بزرگداشت از روز مادر موفقانه برگزارشده بود.

 درکنگرس زن افغان ارزيابی های کارشناسانه پيرامون وضعيت زنان در درون وبيرون از مرز وبزرگداشت از روزجهانی مادرتحقق يافت، درپيام کنگرس خواسته ها ومطالباتی گنجانيده شده است که شمهء آن چنين است: به نقش سمبوليک زنان خاتمه داده شود، ومجال آن فراهم شود تا زنان درتصميمگيری ها مهم در جهت، زدودن وکاهش تاثيرات منفی جنگ  وهمچنان استقرار صلح و باز سازى کشور سهم فعال ايفاء دارند، همچنان  با درنظر داشت شرايط خاص افغانستان زمينۀ کمکهاى بيشترازجانب مجامع بين المللی براى کودکان و زنان را فرآهم کنند، تا آنان بتوانند منحيث افراد متساوی الحقوق درجامعه نقش انسانی خويشرا ايفاء دارند. همچنان درپيام تاکيد بعمل آمده است که: مقابله با  جنايت عمدی  وقتلهای ناموسی، ازدواج اجباری ،عادات ورسم ورواجهای ناپسند  زنان را توانايی ميدهد تا تاثيرات ناگوارجنگ را کنارگذارند.هکذا ازجوامع ملی و  بين المللی ونهاد های اجتماعی داخل وخارج کشور، خواها نيم که درامر ياری رسانی وتإمين حقوق زن درجامعه ما مسايل بنيادی رامطرح ودرتطبيق آن سعی بعمل آورند.
 ملاقات درفضای صميمانه وجلب همکاری های متقابلاً مفيد اتحاديه وسفارت پايان يافت.