گزارش خبری: 

 تدوير مجمع عمومی اتحاديهء انجمنهای افغانها درهالند ونشست پايان سال 2012

برمبنای تدابير اتحاديه، مجمع عمومی اين نهاد اجتماعی همراه با نشست پايان سال آن با شرکت 25 تن هيئت رهبری، نماينده گان انجمنهای عضو وشماری ازشخصيتهای مستقل فرهنگی واجتماعی به تاريخ 25 دسامبر 2012 در شهر فلاردينگين تدوير يافت.

درکار جلسه ولی محمد شاهپور، رييس،ناهيد صديق علومی سکرتر مسئوؤل، شفيق احمدی مسئوؤل مالی، داکتر آصف هوتکی،انجنيرعبيد سلطانی، طارق پيکار وعبدل ستانکزی هموندان هيئت اجراييه، پوهاند احمد شاه جلال، سيده طلوع، زرغونه پوپل، حبيب عظيميار،ماری کريمزاده هموندان هيئت رهبری اتحاديه، شماری از مسئوؤلين نهاد هايی که تازه خواهان عضويت دراتحاديه بودند وهمچنان برخی شخصيتهای مستقل فرهنگی واجتماعی اشتراک داشتند.

بعد از آنکه سرساعت 13:30 نصاب جلسه ،همراه با چه گونه گی شرکت هموندان به وسيله سکرتر مسئوؤل اتحاديه بيان شد، مجمع عمومی تحت رياست آقای شاهپور با اجندای آتی به کارخود ادامه داد:

- گزارش کارکردهای سه ماههء به وسيله رييس اتحاديه، پذيرش تقاضانامه های عضويت به اتحاديه وبررسی تعديلات وتکميلات دراساسنامه ولايحه وظايف اتحاديه.

- ارايه معلومات درمورد سيمنار آموزشی و پروژه مربوط به کميسيون زنان اتحاديه وتکميل لست مشمولين در سيمينار متذکره.

- برنامه ريزی برای سال 2013 و تبادل نظر در رابطه به برنامه ويژه ارجگذاری مؤسسان اتحاديه به پيشواز دهمين سالگرد اتحاديه.

- استماع کارکرد های انجمنهای هموند، وتاريخ برنامه های آنها و ارايه گزارش در مورد چگونه گی کار سالنامهء اتحاديه بنام تربيون.

- تعيين زمان جلسات سال 2013

- ساير پيشنهاد ها و نظرها جهت بهبود کار های اتحاديه.
درپايان نشست:

صرف طعام شب در رستورانت هندی

تطبيق اجندای مطروحه:

درگزارش سه ماهه مطالب آتی شامل بود.

- نخست از تغيير تشکيلاتی سطح رهبری اتحاديه درسال 2012 مبنی بر کنار رفتن محترم صديق وفا معاون اتحاديه وپذيرش محترم شفيق احمدی بحيث مسئوؤل مالی درکادر رهبری اتحاديه معلومات ارايه وسپس مطالب آتی درگزارش برجسته بود.

- کار پيگير وخسته گی ناپذيربرای بدست آوردن سبسايدی سيمينار های آموزشی زنان که بمنظور تحقق اهداف کنگرس 19 می اروپایی زنان پیشنهاد گردیده بود ( از جمله مبلغ پیشنهاد شده 51 فیصد آن از جانب اورانیه فوند تمویل میگردد)

- کار ثمر بخش تبلیغی جهت روشن ساختن اهداف اتحادیهء با انجمنها و افراد مستقل فرهنگی که تا هنوز عضویت اتحادیهء را نداشته و جلب همکاری آنها در فعالیتهای فرهنگی.

- شرکت مسوولین اتحادیهء در فعالیتهای مختلف فرهنگی (سکرتر مسوول در برنامه انجمن همبسته گی در شهر اندفن شرکت رييس و سکرتر مسوول در مظاهره مسالمت آميز همايش اروپايی زنان افغان، شرکت سکرتر مسوول در دو برنامه شورای سراسر زنان افغان در هالند، شرکت رييس اتحاديه در برنامه شورای سراسری زنان.

- نشست سه جانبه سکرتر مسوول ، مسوول مالی و رییس اتحادیهء در مورد تسلیمی اسناد مالی به مسوول مالی اتحادیهء و برنامه ريزی تدابیر وسیع اتحادیهء برای سال2013

- نشست هييت اجراييه با مربی سيمينار های آموزشی زنان که قرار است در جنوری 2013تدویر یابد.

- از نام هیت رهبری اتحادیهء و هیئت اجراییهء عيادت توسط سکرتر مسوول ازيکی همکاران فعال در شفاخانه.

- نشر 5 بخش از مطالب میتودیک کنگرس اروپايی زنان افغان که بتاریخ 19 می 2012 در شهر آرنهم در کار مشترک با شورایی سراسری زنان تدویر شده بود از طريق تلويزيون پيام افغان (پنجره اروپا) و ادامه آن .

- ارسال پيام ها وايميل ها از نام هیئت رهبری و اجراییهء اتحادیهء به مناسبت های محتلف.

 

- آوردن تعديلات و تکميلات در اساسنامه و لايحه وظايف هئیت رهبری اتحادیهء انجمنهای افغانها در هالند.

- ترتیب کرونولوژی کارکردهای اتحادیهء از سال 2010 - 2012

- آماده گی برای تدویر سیمینارهای زنان برای سال 2013 و ترتیب لیست مداومین آن بر اساس نورم تعین شده .

- کار مفید و ثمر بخش بالای نشریهء سالانه اتحادیهء( تریبون ) که قرار است اولین شماره آن در محفلی که بمناسبت دهمین سالگرد ایجاد اتحادیهء انجمنهای افغانها در هالند و ارجگزاری ازکار و فعالیت مؤسسان و نهاد های هموند اتحادیهء برگزار خواهد گردید به نشرمی رسد.

 خریداری دو حلقه بلندگو برای تظاهرات و برنامهء های فرهنگی اتحادیه.-

- نشرمطالب و رویدادهای فرهنگی اتحادیهء در صفحه فیسبوک و انترنتی اتحادیه.

پذيرش نهاد ها وشخصيتهای مستقل به عضويت اتحاديه.
- تقاضا نامهء محمد يما مسوؤل انجمن فلاردينگين مبنی برعضويت دسته جمعی انجمن فلاردينگين به اتحاديه مورد تبادل نظر قرارگرفت، درنتيجه بادرنظرداشت ارتباطات کلتوری اين نهاد وتوأميت اهداف مشترک با اتحاديه به اتفاق آراء مورد تاييد قرارگرفت.

- تقاضانامهء قادر صديقيان مسئوؤل انجمن افغانهای شهر Oosterhout مبنی برعضويت دسته جمعی اين انجمن،نسبت اينکه ايشان در جلسه حضور نداشتند، فعلاً عضويت انجمن متذکره در اتحاديه پذيرفته شد،ورای گيری اين پيشنهاد به نشست ربع اول سال 2013 با حضور داشت وی به تعويق افتاد.
- تقاضا نامه عبدالسلام احمدی مسوؤل کمپاين اروپايی حقوق بشر برای افغانستان واروپا مبنی برعضويت دسته جمعی اين انجمن، بعد از تبادل نظر به اتفاق آراء تاييد شد.
- تقاضانامهء آرش اکبری مسوؤل انجمن
Brug.Tilburg مبنی برعضويت دسته جمعی آن انجمن مورد پذيرش قرارگرفت.
- هکذا تقاضای شهناز نور عاطفی شخصيت مستقل فرهنگی وشاعر مبنی برعضويت افتخاری وی درهيئت رهبری اتحاديه پذيرفته شد.
با نهاد ها وانجمن های تازه پيوسته به اتحاديه پروتوکول های همکاری مشترک به وسيله رييس اتحاديه عقدگرديد.

تعديلات وتکميلات در اساسنامه اتحاديه ولايحه وظايف آن:

بادرنظرداشت وضعيت کنونی اتحاديه وانکشاف آن به سوی يک نهاد وسيع البنياد اجتماعی نيازجدی مطرح بود تا شماری ازمواد اساسنامه تعديل وبرخی آن وسعت داده شود، همچنان لايحه وظايف هم بايد دربرگيرنده وجايب ومکلفيتهای همه ميبود. روی چنين نياز شماری از تغييرات در هردو سند رونما گرديد.
درمورد سيمنارهای آموزشی درعرصه محو خشونت خانواده گی برای زنان:
نخست در رابطه به اهميت واهداف پروژه نفی خشونت عليه زنان وسيمنارهای متوديک آن که درهمکاری با نهاد
Multi Elanتحقق میيابد، به وسيله ولی شاهپور معلومات ارايه وافزودگرديدکه 76 درصد مصارف پروژه ازجانب Oranija Fond و 24 درصد آن ازجانب اتحاديه ونهاد های همکار بايد تمويل شود.
سپس به کميت 22 تن کانديد از انجمنهاونهاد های همکار اتحاديه برای سيمنارهای متوديک معرفی وفيصله بعمل آمد، تا اين کميت به تاريخهای 20-19 جنوری و17-16 فبروری 2013 در سيمناری که به وسيله ترينر
Multi Elan دريکی ازهوتلها پيش برده ميشود، شرکت وبعد چنين کادرهاخود منحيث ترينرها درانجمنها ونهاد های ديگرمتودهای کاهش ومحوخشونت عليه زنان را تدريس نمايند.

برنامه ريزی برای سال 2013 :
در برنامه های سال 2013 برگزاری محفل ارجگذاری از مؤسسان ومسئوؤلين انجمنهای عضو اتحاديه برجسته گی ويژه داشت، زيرا قرار است چنين برنامه ای درجنوری 2013 تدويرشود، همچنان تدوير جشنواره جوانه های موسيقی به مناسبت نوروز سال 1392 يکی از برنامه های ديگر است، به همين ترتيب درجون 2013 گراميداشت از روزجهانی مادر وارجگذاری مادران شايسته سال ، در سپتمبر2013 قدردانی ازجوانان تحصيلکرده افغان درهالند ومعرفی چهره های ممتاز آنها وهمچنان در دسمبر سال 2013 تدوير محفل بررسی سيمنارهای متوديک کميسيون زنان گنجانيده شده است.
درکنار چنين برنامه ها، شرکت درمحافل نهاد های مماثل اتحاديه وهمچنان تدوير ساير برنامه ها عندالضرورت پيش بينی شده است.

استماع کارکرد های انجمنهای هموند اتحاديه وزمان برنامه آنها:
سيده طلوع مسئوؤل انجمن همبسته گی زنان گزارش داد: به تاريخ 29 سپتمبر 2012 سيمينار آموزشی وبرنامه ای در رابطه به خود متکی شدن زنان تدوير نمودند، همچنان افزود که به تاريخ 28 دسمبر 2012 برنامه ترينگ برای زنان دارند، در سال 2013، درماه جنوری برنامه ای برای خانمهای بالاتر 55 سال وهمچنان درماه مارچ تجليل ازهشتم مارچ ، درماه اکتوبر وسپتمبر سال 2013 برنامه های ترينگ برای زنان افغان را رويدست دارد.
ماری کريمزاده از شرکت خود به نماينده گی از هيئت رهبری اتحاديه در محفل سفارت که برای نماينده های پارلمان افغانستان تدوير يافته بود، گزارش داد.
قريش نوروز به نماينده گی از انجمن روتردام گزارش داد: تجليل از اعياد ملی ومذهبی يکی از کارهای ما بوده است،همچنان درهمکاری با دفتر
VWN با جوانان افغان که درکمپها اند وهم از طريق GGD با شماری ازخانمهای افغانها درکاهش خشونت خانواده گی همکاری صورت گرفته است.
محمد يما مسئوؤل انجمن فلاردينگن ازنشستهای هيئت رهبری انجمن و تدريس زبان مادری وعلوم دينی برای کودکان افغان ياد آور وافزود که هموندان انجمن مقداری اعانه هم در اين رابطه جمع آوری نموده اند.
آصف هوتکی مسئوؤل انجمن پيوند از همکاری درتدوير نشستهای اتحاديه وبرنامه های فرهنگی ياد آورد وافزود که کارشان با انجمن افغانها شهر
Horen برای جلب همکاری با اتحاديه ادامه دارد، هکذا درسال 2013 برنامه نوروز 1392 راتجليل مينمايد.
عبدالصبور ستانکزی مسئوؤل فوند ناهيد گزارش داد: برای خانمهای داخل کشور 2 خانه امن با گنجايش 32 نفر و16 نفر تأسيس نموده اند، همچنان در سه مظاهره در دفاع ازحقوق پناهجويان افغان ومنع خشونت عليه زنان شرکت فعال صورت گرفته است.

اين فوند به تعداد دوکانتنر لباس وموادخوراکی راجمع آوری وآماده انتقال به پناهجويان افغان دريونان ميباشد.

مقيم احمدی نماينده کمپاين حقوق بشر برای افغانستان واروپا از آماده گی نهاد شان برای انجام مظاهره مسالمت آميز درماه جنوری 2013 برای حمايت ازپناهجويان افغان در يونان گزارش داد.
پوهاند جلال مسئوؤل شورای مشورتی برای بهتر شدن امور اتحاديه وجلب همکاری همه هموندان نکات نظر خود رابيان داشت.

فريد سياوش شخصيت فرهنگی وهمکاربخش تخنيکی ويب سايت اتحاديه وعده سپرد که سايت را بيشتر از پيش فعال نگهدارد.

طارق پيکار مسئوؤل انجمن آينده مردم گزارش داد: دربخش فرهنگی مصروف تهيه سالنمای تربيون ميباشد که به استثنای کرنولوژی فعاليت اتحاديه بين سالهای 2012 - 2010 که با کيفيت بسيار عالی وتصاوير دربيشتر ازپنجاه صفحه توسط ناهيد صديق علومی سکرتر مسوؤل اتحاديه وهمکاری رهبری اتحاديه تهيه شده وبرای تربيون مواد کافی نشراتی دارد، ازديگر همکاران قلمی تاکنون مطلبی دريافت نه شده است.
شرکت درمحفل قدردانی از جوانان تحصيل يافته افغان درهالند يکی ازکارهای ما بوده ود سال 2013 درنظرداريم تا از ازروزهای ملی وبين المللی تجليل بعمل بياوريم.
شفيق احمدی مسئوؤل مالی اتحاديه بعد از ارايه گزارش سه ماه مالی اتحاد، به همه وعده سپرد ،همانطوری که درگذشته امور مالی شفاف داشتيم در آينده سعی خواهم نمود تا چنين شفافيتی حفظ شود

تعيين زمان جلسات ونشستهای هيئت رهبری اتحاديه درسال 2013
- جلسه ربع اول سال 2013 30 maart
- جلسه ربع دوّم سال 2013
29 juni
- جلسه ربع سوم سالی2013
28 sepember
- جلسه ربع چارم سال 2013
14 December
ساير پيشنهاد
ها ونظريات جهت بهبود کاراتحاديه درسال

 

ساير پيشنهاد ها ونظريات جهت بهبود کاراتحاديه درسال 2013
بعد ازتبادل نظر واستماع انجمنها ونهاد هموند اتحاديه به اتفاق آراء مجمع عمومی به توافق رسيد تا بمنظور تحقق کامل تصاميم وفيصله های اين نشست، به ويژه تطبيق پروژه وتدوير سيمينار های آموزشی برای زنان افغان درهالند که با اهميت ترين کار برای ارتقای اتوريته واعتبار اتحاديه درميان جامعه هالند ميباشد، مساعی بيدريغ ، مشترک وهمه گانی مبذول شود. هرگاه نتوانيم معيار های لازم در اين کار را تکميل نمايم، مسئوؤليت آن بدوش آنهايی خواهد بود که درکار ومعرفی شايسته ترين مدوامين سيمنار ها سهل انگاری نموده اند، زيرا کار در اتحاديه کارجمعی بوده و رهبری اتحاديه نمی تواند بدون همکاری انجمنها ونهاد هموند اتحاديه چنين پروژه های بزرگ راتحقق بخشد.
چنانچه همه شرکت کننده گان تعهد سپردند که درتحقق تدابير دوشادوش رهبری اتحاديه خواهند بود.
در پايان نشست به پيشواز سال نو شاملان مجمع عمومی اتحاديه به رستورانت هندی به صرف طعام شام فرا خوانده شدند.

گزارشگر ناهید صدیقی علومی