اتحاديهء انجمنهای افغانها درهالند
 

حسب تدابير سال 2013 درنظر است تا به پيشواز دهمين سالگرد تأسيس اتحاديهء محفل ارجگذاری از مؤسسان اتحاديهء  ومسؤؤلين انجمنهای عضو به تاريخ 27 جنوری سالروان درسالون پزیرایی آرزو برگزارشود.
قرار است در اين محفل باشکوه جایزه کار فرهنگی به مؤسسان و مسوولان نهادهای عضو اتحادیهء که در سالهای متمادی درساختارهای تشکیلاتی بالایی اتحادیهء بطور داوطلبانه مسوولیت کاری داشتند  طی مراسمی خاصی اهدأ گردد.

انجمنها ونهاد های عضو اتحادیهء طبق سهميه ای که ازطريق سکرتریت زریعه ايميل دريافت خواهند نمود، شرکت می  ورزند، همچنان مؤسسان اتحاديهء که درسطح رهبری قرارداشتند و شماری از شخصيتهای مستقل فرهنگی واجتماعی از هالند و کشورهای همجوار آن  کارت دعوت برنامهء را دريافت خواهند نمود.

 

ولی محمد شاهپور
رييس اتحاديهء انجمنهای افغانها درهالند