گزارش فشرده سیمینار

 16 و 17 فبروری

2013

 

براساس پلان تدابیری سال 2013 اتحادیهء انجمنهای افغانها درهالند و تحقق اهداف کنگرس اروپایی زنان افغان در هالند که به همت اتحادیهء و شورایی سراسری زنان افغان در هالند  بتاریخ 19 می 2012 برگزار گردیده بود دومین سیمینار آموزشی مبارزه علیه خشونت در برابر زنان بتاریخهای 16 و 17 فبروری 2013 که به همکاری مالی اورانیه فوند تمویل گردیده است در یکی از هوتل های شهر السپیت هالند با شرکت فعال 18 تن از انجمنهای عضو وهمکار اتحادیهء برگزارگردید.

دراین سیمینار ابعاد مختلف این پدیده شوم بررسی وبه مدامین که بعد از پایان موفقانه سیمینار ها مسوولیت سازماندهی و پیشبرد نشستهای معلوماتی را مشترکأ با مسوولین نهاد های خویش بدوش خواهند داشت شیوه های میتودیک مبارزه علیه این پدیده

از جانب مربی با تجربه و همکار همیشه گی اتحادیهء محترم دوگان آموزش داده شد

در پایان کار سیمینار مداومین به دریافت تصدیق نامه که از طرف اداره ملتی اعلان تهیه گردیده بود نایل گردیدند.

 قراراست آخرین سیمینار این پروژه در ماه اپریل سال جاری با اشتراک هیت رهبری اتحادیهء انجمنهای افغانها در هالند و مداومین سیمینارها طی مراسمی خاصی برای مدت یک روز در محل مناسبی برگزار و از نقش فعال مداومین و مربی سیمینارها  از جانب هیت اجراییهء اتحادیهء تجمید بعمل خواهد آمد.

  &&&&&&&&&&&&&&&&

گزارش فشرده سیمینار

 19 و 20 جنوری

 2013

 

براساس پلان تدابیری سال 2013 اتحادیهء انجمنهای افغانها در هالند و تحقق اهداف کنگرس اروپایی زنان افغان در هالند که به همت اتحادیهء و شورایی سراسری زنان افغان در هالند  که بتاریخ 19 می 2012 برگزار گردیده بود  اولین سیمینار آموزشی مبارزه علیه خشونت  در برابر زنان بتاریخ 19 و 20 جنوری به همکاری مالی اورانیه فوند تمویل گردیده است در یکی از هوتل های شهر السپیت هالند با شرکت فعال 18 تن از انجمنهای عضو اتحادیهء تدویر گردید.

دراین سیمینار ابعاد مختلف این پدیده شوم بررسی و به مدامین که بعد از پایان موفقانه سیمینار ها مسوولیت سازماندهی و پیشبرد نشستهای معلوماتی  را مشترکأ با مسوولین نهاد های خویش بدوش خواهند داشت شیوه های میتودیک مبارزه علیه این پدیده

از جانب مربی با تجربه و همکار همیشه گی اتحادیهء محترم دوگان آموزش داده شد.

گزارش مفصل این پروژه بعد از ختم موفقانه سیمینار ها به نشر خواهد رسید