گزارشگر:
ناهيد صديق علومی

 

نشست پايانی پروژهء سيمنار های منع خشونت عليه زنان

 وجلسهء ربع اول سال 2013 هييت رهبری اتحاديهء انجمنهای افغانها درهالند

 

به تاريخ 5 می 2013 ، نشست پايانی وارزيابی سيمنار های منع خشونت عليه زنان وجلسهء ربع اول سال 2013 هييت رهبری اتحاديه در هوتل Conferentieoord  Mennorode  واقع شهر Elspeet کشور هالند تدوير يافت
1) درمورد سيمينارهای منع خشونت عليه زنان:
اتحاديهء انجمنهای افغانها درهالند جهت بلند بردن سطح آگاهی اعضای، انجمنهای هموند خود به تاريخهای 19 -20 جنوری و 16 -17 فبروری سال روان سيمنارهای آموزشی در رابطه به میتود های منع خشونت عليه زنان را به همکاری مؤسسهء 
Multi- Elan  و امکانات مالی Oranjefonds برگزار و راه اندازی نمود.
در اين سيمينار ها نخست روش های ميتوديک منع خشونت عليه زنان وجلو گيری از قتل
های ناموسی به وسيلهء آقای Dogan Soykan ترينر ورزيده تدريس وسپس چنين تجارب وآموزه ها به وسيلهء مداومين سيمينار ها طی  19 نشست معلوماتی در نهاد های هموند و همکار اتحادیهء چون :

شورای سراسری زنان افغان در شهر آرنهم ، انجمن آينده مردم ، انجمن افغانهای شهر فلاردينگين ، انجمن فرهنگی آريانا Den Bosch ، انجمن افغانهای شهر زواله ، انجمن افغانهای شهراُوتريخت ، انجمن افغانهای شهر هيرلين ، انجمن افغانهای شهر روتردام ، انجمن افغانهای شهر ايندوفن مرکزفرهنگی حافظ عبدالمجيد نجرابی  شهر فلدهوفن ، انجمن Brug شهر تيلبرخ ، نماينده گی کمپاين حقوق بشر برای افغانستان شهر آرنهم ، به تاريخهای مختلف  تدوير و در آن ها پیرامون اهداف پروژه تبادل تجارب صورت گرفت.
طی اين سيمينارها حدود
600 نفر اعم از جوانان، زنان ومردان به اين امر مصمم شدند که مبارزه عليه خشونت زنان وجلوگيری از قتل های ناموسی با ابعاد گوناگون آن بايد تحقق يابد و با آگاهی دهی به خانواده های افغان در محيط مهاجرت از این پديده ننگين جلوگيری بعمل آمده تا محيط خانواده از آن تهی گردد، زيرا مهاجرت برعلاوهء ساير دشواری ها، افسرده گی روانی وخشونت را درقبال دارد.

در نشست 5 می که در آن 40 تن از فعالان، هييت رهبری اتحاديه وترينر سيمنارها اشتراک داشتند. نشستهای معلوماتی 19 گانه برای کاهش ومنع خشونت عليه زنان وجلوگيری از قتل های ناموسی نهايت سودمند ارزيابی و از انجمنها ونهاد های هموند اتحاديه خواسته شد تا درمحافل، نشستها وهمايشهای فرهنگی شان در رابطه به منع خشونت عليه زنان آگاهی دهی های متداوم را از ياد نبرده ودر تحقق همه جانبه اين پروژهء عام المنفعه مساعی لازم را بخرچ دهند.

در پايان ارزيابی سيمنارها به آقای دوگان که درتحقق و پياده نمودن اهداف پروژه منع خشونت عليه زنان وجلوگيری از قتل های ناموسی اتحاديه را ياری رسانيده است. جايزه فرهنگی ( اوارد ده ساله گی اتحادیه ) وتقدير نامه ازجانب رييس ، سکرتر مسوول و مسوول مالی اتحاديه مشترکأ اهدا گرديد که با قدردانی از جانب وی پذيرفته شد.
 همچنان برای 
14 تن از  فارغان سيمنار هریک :  خانم فروزان حسینی، خانم سینا عزیزی ، دوشیزه غزال پیکار، دوشیزه وینوس احمدزوی ، خانم  ساينا پیکار، اقای عبدل ستانکزی، دوشیزه سحر شاکر، خانم سيده طلوع، دوشیزه فرشته کریمی، دوشیزه ثریا  احمدی، خانم زرغونه پوپل، اقای آرش اکبری و اقای سیداکرام طاهری که در سازماندهی و تدویر بهتر نشستهای معلوماتی از خود شایسته گی نشان داده و زمینه انجام  مؤفقانه نشستها را مساعد نموده بودند تصديقنامه قدردانی  ازجانب رهبری اتحاديه توزيع گرديد.


2- نشست هييت رهبری اتحاديه:

در کار  نشست هييت رهبری اتحاديه  40 تن با ترکيب هييت اجراييه ، هییت رهبری ، مداومین سیمنار و هییت رهبری نهادهای هموند و همکار اتحادیه شرکت داشتند.

- طبق اجندا ناهید صدیق علومی سکرتر مسوؤل اتحاديه نصاب جلسه را اعلام و سپس محترم     ولی محمد شاهپور رییس اتحادیهء انجمنهای افغانها در هالند جلسه را رسمأ افتتاح نمود، نخست نگرشی بر فعاليتهای  اتحاديه در ربع اول سال توسط رييس اتحاديه ارايه شد که در گزارش وی شاخصهای آتی برجسته بود:
1-  تدوير شايستهء از دهمين سالگرد اساسگزاری  اتحاديه وارجگذاری ازمؤسسان ومسوؤلين هموند وهمکار اتحاديه.
2-  چاپ ونشر تريبون نشريه اتحاديهء انجمنهای افغانها در هالند بمناسبت ده سالگی ایجاد اتحادیه
3-  تدوير سيمنار های آموزشی پروژه منع خشونت عليه زنان (
19 -20 جنوری و16 -17 فبروری سال روان ) که در آن 18 تن اشتراک داشتند.

4-  سازماندهی نشستهای معلوماتی پروژهء  منع  خشونت عليه زنان در  19 شهر.
5-  اشتراک هييت اجراييه درمحافل مختلف اجتماعی نهادها  وحلقات فرهنگی افغانها درهالند.
6-  تدوير نشست کميسيون زنان (
14 اپريل 2013).

7-  عقد پروتوکول همکاری مشترک با همايش اروپايی زنان افغان ( 5 مارچ 2013).
8-  نشر گزارشها وفعاليت های  فرهنگی اتحاديه در ويب سايت وصفحه فيسبوک اتحاديه.
9-  تدوير نشست شورای مشورتی اتحاديه
( 27 جنوری 2013).

10-  نشست سه جانبه هییت اجراییه اتحاديه در رابطه به بررسی فعاليت های انجام يافته وآماده  گی برای برنامه های بعدی.
11- ارسال پيامهای همبسته گی وتسليت ازنام رهبری اتحاديه به مناسبت های مختلف.
12-  طرح ايجاد مرکز  کلتوری و ثقافتی اتحاديه که در آن جوانب گوناگون مسأله درنظر گرفته شده است.

13- تدویر نشست مقدماتی احیایی مجدد کمیسیون جوانان اتحادیه ( 5 مارچ 2013  ).

 

- در بند ديگر اجندا برنامه ارجگذاری از مؤسسان ومسؤولين انجمنهای عضو اتحاديه که به تاريخ 27 جنوری سالروان تدوير يافت، مورد بررسی قرار گرفت، نظر به انعکاسات بدست آمده از جامعه مهاجر وپناهنده افغان درهالند ونظريات تاييد کنندهء هييت رهبری اتحادیه  تدوير اين همايش در استحکام پايه های اجتماعی وفرهنگی اتحاديه نهايت مثبت ارزيابی شد.

-  مطابق اجندا  آقای شفيق احمدی مسوؤل مالی اتحادیه  رشته سخن را گرفته وافزود: در ربع اول سال 2013 پروژهء منع خشونت عليه زنان وجلوگيری از قتلهای ناموسی بزرگترين کار اتحاديه را تشکيل  ميداد که تمويل مالی آن از جانب Oranjefonds صورت گرفته است. طی ربع اول از بودجه عادی اتحاديه برای مصارف کرايه نشستها، محفل ارجگذاری وقرطاسيه ونشر تريبون 19 درصد به مصرف رسيده است، همچنان از بودجه سيمنارها به حساب هوتل، ترينر، قرطاسيه وغيره به مراجع رسمی هالند وجوهی لازم انتقال داده شده است. سعی مينمايم که شفافيت وهمچنان در يافت منابع تازه مالی در صدر کارما قرار داشته باشد.
- طبق بند ديگراجنداء گزارش سه ماهه ونکات نظر نهاد ها وانجمنهای عضو اتحاديه بدين ترتيب استماع گرديد: ( پوهاند احمد شاه جلال مسوؤل شورای مشورتی اتحاديه از اشتراک کننده ها مطالبه نمود تا نظريه هاوپيشنهادهای شانرا غرض بهبود امور اتحادیه  به شورای مشورتی ارايه دارند، آقای ننگيالی ب
څرکی داحمد شاه بابا د فرهنگی تولنی مشر در رابطه به آموزش زبان مادری درشهر فينندال معلومات داد واز نشستهای فرهنگی وتبادل نظر اعضای تولنه ياد آور شد.، آقای مقيم احمدی نماینده کمپاين حقوق بشربرای افغانستان  درهالند در رابطه به گشايش مرکز شان درشهر آرنهم معلومات داده وافزود که دفاع ازحقوق بشر ودفاع ازحقوق پناهجويان مسايل مبرمی است که هم اتحاديه وهم کمپاين را برای کارمشترک فرا می خواند، خانم سهيلا يعقوبی مسوؤل انجمن افغانهای شهر اوتريخت  و آقای ياری مسوؤل مالی انجمن مذکور از فعاليتهای مثمر انجمن وخدماتی که برای اجتماع افغانهای شهر اوتريخت انجام داده اند معلومات ارايه کردند، همچنان رهبری انجمن  مذکور آماده گی عام وتام خود را برای همکاری مادی ومعنوی برای ايجاد مرکز کلتوری و ثقافتی  افغانها درهالند تبارز داده و خواستار پيشگامی در اين عرصه شدند که مورد استقبال گرم قرار گرفت، خانم قريش نوروز به نماينده گی از انجمن افغانهای شهر روتردام در رابطه به چشمديد های خود از سيمنار ها وجلسات محو خشونت درداخل کشور معلومات داده وافزود که چه گونه جامعه بين المللی به ويژه امريکا سعی مينمايد تا زنان افغان درکنار آماده شدن برای کمپاين محو خشونت به سياست علاقه بيشتر گرفته وجلب شوند. همچنان وی در مورد رفع مشکلات خانمهای افغان در شهر روتردام گزارش داد و همسويی رهبری اتحاديه را خواستار گرديد،  به ادامهء گزارش انجمنها داکتر آصف هوتکی مسوؤل انجمن پيوند، خانم فتانه مقتدرمسوول مالی کميسيون زنان، عبدل ستانکزی مسوول فوند ناهيد، خانم فريده ترانه مسوول انجمن صدای جوانان در رابطه به فعاليت  شان در ربع اول سال معلومات ارايه نمودند.


2- نشست هييت رهبری اتحاديه:

در کار  نشست هييت رهبری اتحاديه  40 تن با ترکيب هييت اجراييه ، هییت رهبری ، مداومین سیمنار و هییت رهبری نهادهای هموند و همکار اتحادیه شرکت داشتند.

- طبق اجندا ناهید صدیق علومی سکرتر مسوؤل اتحاديه نصاب جلسه را اعلام و سپس محترم     ولی محمد شاهپور رییس اتحادیهء انجمنهای افغانها در هالند جلسه را رسمأ افتتاح نمود، نخست نگرشی بر فعاليتهای  اتحاديه در ربع اول سال توسط رييس اتحاديه ارايه شد که در گزارش وی شاخصهای آتی برجسته بود:
1-  تدوير شايستهء از دهمين سالگرد اساسگزاری  اتحاديه وارجگذاری ازمؤسسان ومسوؤلين هموند وهمکار اتحاديه.
2-  چاپ ونشر تريبون نشريه اتحاديهء انجمنهای افغانها در هالند بمناسبت ده سالگی ایجاد اتحادیه
3-  تدوير سيمنار های آموزشی پروژه منع خشونت عليه زنان (19 -20 جنوری و16 -17 فبروری سال روان ) که در آن 18 تن اشتراک داشتند.

4-  سازماندهی نشستهای معلوماتی پروژهء  منع  خشونت عليه زنان در  19 شهر.
5-  اشتراک هييت اجراييه درمحافل مختلف اجتماعی نهادها  وحلقات فرهنگی افغانها درهالند.
6-  تدوير نشست کميسيون زنان ( 14 اپريل 2013).

7-  عقد پروتوکول همکاری مشترک با همايش اروپايی زنان افغان ( 5 مارچ 2013).
8-  نشر گزارشها وفعاليت های  فرهنگی اتحاديه در ويب سايت وصفحه فيسبوک اتحاديه.
9-  تدوير نشست شورای مشورتی اتحاديه ( 27 جنوری 2013).

10-  نشست سه جانبه هییت اجراییه اتحاديه در رابطه به بررسی فعاليت های انجام يافته وآماده  گی برای برنامه های بعدی.
11- ارسال پيامهای همبسته گی وتسليت ازنام رهبری اتحاديه به مناسبت های مختلف.
12-  طرح ايجاد مرکز  کلتوری و ثقافتی اتحاديه که در آن جوانب گوناگون مسأله درنظر گرفته شده است.

13- تدویر نشست مقدماتی احیایی مجدد کمیسیون جوانان اتحادیه ( 5 مارچ 2013  ).

 - در بند ديگر اجندا برنامه ارجگذاری از مؤسسان ومسؤولين انجمنهای عضو اتحاديه که به تاريخ 27 جنوری سالروان تدوير يافت، مورد بررسی قرار گرفت، نظر به انعکاسات بدست آمده از جامعه مهاجر وپناهنده افغان درهالند ونظريات تاييد کنندهء هييت رهبری اتحادیه  تدوير اين همايش در استحکام پايه های اجتماعی وفرهنگی اتحاديه نهايت مثبت ارزيابی شد.

-  مطابق اجندا  آقای شفيق احمدی مسوؤل مالی اتحادیه  رشته سخن را گرفته وافزود: در ربع اول سال 2013 پروژهء منع خشونت عليه زنان وجلوگيری از قتلهای ناموسی بزرگترين کار اتحاديه را تشکيل  ميداد که تمويل مالی آن از جانب Oranjefonds صورت گرفته است. طی ربع اول از بودجه عادی اتحاديه برای مصارف کرايه نشستها، محفل ارجگذاری وقرطاسيه ونشر تريبون 19 درصد به مصرف رسيده است، همچنان از بودجه سيمنارها به حساب هوتل، ترينر، قرطاسيه وغيره به مراجع رسمی هالند وجوهی لازم انتقال داده شده است. سعی مينمايم که شفافيت وهمچنان در يافت منابع تازه مالی در صدر کارما قرار داشته باشد.
- طبق بند ديگراجنداء گزارش سه ماهه ونکات نظر نهاد ها وانجمنهای عضو اتحاديه بدين ترتيب استماع گرديد: ( پوهاند احمد شاه جلال مسوؤل شورای مشورتی اتحاديه از اشتراک کننده ها مطالبه نمود تا نظريه هاوپيشنهادهای شانرا غرض بهبود امور اتحادیه  به شورای مشورتی ارايه دارند، آقای ننگيالی بڅرکی داحمد شاه بابا د فرهنگی تولنی مشر در رابطه به آموزش زبان مادری درشهر فينندال معلومات داد واز نشستهای فرهنگی وتبادل نظر اعضای تولنه ياد آور شد.، آقای مقيم احمدی نماینده کمپاين حقوق بشربرای افغانستان  درهالند در رابطه به گشايش مرکز شان درشهر آرنهم معلومات داده وافزود که دفاع ازحقوق بشر ودفاع ازحقوق پناهجويان مسايل مبرمی است که هم اتحاديه وهم کمپاين را برای کارمشترک فرا می خواند، خانم سهيلا يعقوبی مسوؤل انجمن افغانهای شهر اوتريخت  و آقای ياری مسوؤل مالی انجمن مذکور از فعاليتهای مثمر انجمن وخدماتی که برای اجتماع افغانهای شهر اوتريخت انجام داده اند معلومات ارايه کردند، همچنان رهبری انجمن  مذکور آماده گی عام وتام خود را برای همکاری مادی ومعنوی برای ايجاد مرکز کلتوری و ثقافتی  افغانها درهالند تبارز داده و خواستار پيشگامی در اين عرصه شدند که مورد استقبال گرم قرار گرفت، خانم قريش نوروز به نماينده گی از انجمن افغانهای شهر روتردام در رابطه به چشمديد های خود از سيمنار ها وجلسات محو خشونت درداخل کشور معلومات داده وافزود که چه گونه جامعه بين المللی به ويژه امريکا سعی مينمايد تا زنان افغان درکنار آماده شدن برای کمپاين محو خشونت به سياست علاقه بيشتر گرفته وجلب شوند. همچنان وی در مورد رفع مشکلات خانمهای افغان در شهر روتردام گزارش داد و همسويی رهبری اتحاديه را خواستار گرديد،  به ادامهء گزارش انجمنها داکتر آصف هوتکی مسوؤل انجمن پيوند، خانم فتانه مقتدرمسوول مالی کميسيون زنان، عبدل ستانکزی مسوول فوند ناهيد، خانم فريده ترانه مسوول انجمن صدای جوانان در رابطه به فعاليت  شان در ربع اول سال معلومات ارايه نمودند.


تصاميم وفيصله های هييت رهبری اتحاديه:

1) انجمن فرهنگی صدای جوانان به رياست خانم فريده ترانه که درشهرامسفورت فعاليت مينمايد به اتفاق آراء به عضويت اتحاديه پذيرفته شد.

2) در رابطه به ايجاد مرکز کلتوری و ثقافتی  افغانها درهالند که نياز مبرم اجتماعی وفرهنگی اجتماع افغانها در اين کشور ميباشد، فيصله بعمل آمد تا کميسيون با صلاحيت با ترکيب( مؤسسان ومسوؤلين انجمنها ونهاد های عضو وهمکاراتحاديه با موجوديت جوانان تحصيلکرده) تشکيل يابد تاچنين مأمول را برآورده سازند.
3) اساسنامه اتحاديه که درسال 2003 تصويب وازجانب دفترحقوقی هالند پذيرفته شده است، اکنون با گذشت بيشتر ازدهسال ايجاب تعديلات وتغييرات اساسی را مينمايد. بناء نياز است تاکميسيونی بدين منظور تشکيل گردد وآنرا به صورت دقيق وهمه جانبه مطالعه وبرای ثبت تازه به مراجع حقوقی آماده سازند که بعد از تایید و طی مراحل قانونی ازجانب دفتر حقوقی از  زبان هالندی به زبانهای ملی ترجمه گردد.
4) بمنظور بررسی طرح ارايه شدهء مرکز کلتوری و ثقافتی  افغانها درهالند اتحاديه،  شورای مشورتی در ماه جون 2013 بصورت فوق العاده فرا خوانده شود، تا ايشان اين دوسند اساسی را درهمکاری با کميسيونهای مربوط مورد ارزيابی قرار داده وطرح های نهايی را برای تصويب رهبری اتحاديه آماده سازند.

در ختم کار جلسه رییس اتحادیهء انجمنهای افغانها در هالند از سهم گیری فعال هییت رهبری، مسوولان نهادهای هموند و همکار اتحادیه و مداومین سیمنارهای پروژه منع خشونت که نشستهای معلوماتی ، تدابیر و فعالیتهای فرهنگی اتحادیه را با پیگیری یاری رسانیده اند اظهار قدردانی نموده برای تحقق اهداف بزرگ فرهنگی اتحادیه ، انجمنها و نهادهای هموند آن وحدت نظر و موفقیتهای بیشتر را  آرزو نمود.

 کار جلسه در فضای کاملأ دوستانه حوالی ساعت 5 بعد از ظهر پایان یافت