فراخوان

مجمع حقیقت افغان و اتحاديهء انجمنهای افغانها درهالند

اتحادیهء انجمنهای افغانها در هالند و مجمع حقیقت افغان  درهمکاری  با ساير نهاد ها وسازمانهای اجتماعی افغانها درهالنـــــــــد درنظر دارند تا بروز جمعه مورخ  24 می سالروان مظاهره سرتاسری وهمه گانی را درمقابل سفارت جمهوری اسلامی پاکستان در شهر دن هاخ کشور شاهی هالند  سازماندهی وبرگزار نماید.

در اين مظاهره مسالمت آمیز نيات شوم ومداخله گرانه حکومت و نظاميگران پاکستان که از سالهای متمادی بدينسو با نقش تخريب کارانهء سازمان استخباراتی خویش (آی اس آی)  علیه حریم مقدس ما انجام ميدهد واخيراً با حمله آشکار تماميت ارضی واستقلال ملی افغانستان را درولسوالی گوشته که همه نورم های قبول شده  بين المللی را پايمال نموده است، افشاء وتقبيح ميگردد،  اين مظاهره در همسويی با اعتراضات سرتاسری وجهانی افغانها بوده ودرحقيقت همبسته گی وپشتيبانی از مظاهرات دامنه دار وگستردهء افغانها در داخل و نقاط ديگر جهان که بخاطر افشای مداخلات پاکستان سازماندهی  وانجام يافت ، ميباشد.

آدرس:

Amaliastraat 8, 2514 JC sí-Gravenhage )Den Haag(

زمان:                            از ساعت 1 بعد از ظهر الی 4 عصر

  06-55176066- 06-85353566- 06-33102078           تلیفون های تماس: