گزارشِ فشرده،

دیدارِ نماینده گان اتحادیهء انجمنهای افغانها در هالند، با

رییس دوره یی ایتلافِ احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواهِ افغانستان

شهرِ آرنهم- هالند، 08- جون- 2013م.،


روز شنبه، 08- جون- 2013م.، هییتِ نماینده گی اتحادیهء انجمنهای افغانها در هالند، تحتِ ریاستِ محترم ولی محمد شاهپور رییس اتحادیه، با محترم پوهالند دُکتور محمد داوُد راوش رییس دوره یی ایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواهِ افغانستان و رییس حزب مردم افغانستان، که جهتِ سفرِ کاری از کابل به اروپا تشریف آورده است، دیدار نمود.

در آغاز، محترم ولی محمد شاهپور، معلوماتِ فشرده و همه جانبه یی را در موردِ تعدادِ نهادهای عضو و همکار، ترکیب، شیوه های فعالیت، دستاوردها و چالشهای موجود در عرصهء کارِ اجتماعی- فرهنگیِ اتحادیهء انجمنهای افغانها در هالند، ارایه نمود.

پس از آن، اشتراک کننده گانِ نشست، با استقبال از تشریف آوری محترم پوهاند رواش، پیامها و پرسشهای شان را در رابطه به اهداف، کارکردها، دستاوردها و چالشهای فرا راهِ ایتلاف در طی مدت- زمانِ سپری شدهء اضافهء از یک سالِ پس از ایجادِ آن و جنبشِ دموکراتیک کشور مطرح کردند.

رییس دوره یی ایتلاف، طی سخنرانی تحلیلی اوضاعِ کشور و جنبشِ ترقیخواه و دموکراتیک را در همهء ابعادِ آن توضیح نموده، بر نقش و سهمِ همهء نیروهای متعهد به پیشرفت و دموکراسی برای افغانستان و پاگیری جنبشِ مدافع منافع زحمتکشان، در شکلِ يک حزبِ بزرگ، تأکید کرد.

در ضمن، از فعالیتهای اجتماعی- فرهنگیِ اتحادیهء انجمنهای افغانها در هالند و موجودیتِ روحیهء همکاری اتحادیه با ایتلاف قدردانی کرده، بر نیازِ مُبرمِ همبسته گی و همکاری بیشترِ نیروها و نهادهای اجتماعی- فرهنگی و سیاسی برونمرز، جهتِ تحکیم و ارتقای مواضع مردمی ایتلاف و انتقالِ تجارب و اندیشه های پیشرو و مترقی تأکید نمود.

در این ملاقات، محترمان هریک: داکتر همت فاریابی، رییس نهادِ تُرک تبارانِ افغانستان در اروپا، پوهاند احمدشاه جلال، مسؤولِ کمیسیونِ مشورتی اتحادیه، خانم ناهید صدیق علومی، سکرتر مسؤول اتحادیه، طارق پیکار مسؤولِ کمیسیون فرهنگی اتحادیه، خانم جمیله زمان انوری، عضو کمیسیون فرهنگی، صدیق وفا و صلاح الدین صلاح اعضای کمیسیون مشورتی، خانم سهیلا زحمت، رییس شورای سراسری زنان افغان در هالند و شماری از رؤسا و نماینده گانِ انجمنها و نهادهای عضو و همکارِ اتحادیه شرکت داشتند.

در پایان، محترم پوهاند احمدشاه جلال، عضو هییتِ تحریرِ نشریهء فرهنگی تریبون- اُرگان نشراتی اتحادیهء انجمنهای افغانها در هالند- به نماینده گی از اتحادیه، دو نسخه از نخستین شمارهء نشریهء تریبون را برای محترم داکتر راوش، اهدا کرد، که با خورسندی پذیرفته شد.