ناهيد صديق  علومی
سکرترمسوؤل وگزارشگر اتحاديه

 

مَجمع عمومی فوق العادهء اتحاديهءانجمنهای افغانها درهالند

طبق برنامهء اتحاديه درنظر بود تا نشست  مشترک ربع دوم سال 2013 هيئت رهبری وشورای مشورتی اتحاديه تدوير يابد، اما بنابرمبرميت تعديل وتکميل برخی مواد اساسنامه اتحاديه وهمچنان بحث پيرامون چه گونه گی ايجاد مرکز فرهنگی افغانها درهالند قرار برآن شد تا با فراخوان نماينده گان انجمنهای عضومجمع عمومی فوق العاده تدوير وضمن تحقق اجندای نشست دوم سال هيئت رهبری وهمايش شورای مشورتی مجمع عمومی فوق العاده معطوف برحل پرسشهای ياد شده تدوير يابد.
نشست مجمع عمومی که درکار آن 50 تن از نماينده گان دعوت شده بودند  باشرکت بيش از 38 تن به تاريخ 8 سپتامبردر شهر
Veenendaal تدويريافت، شماری با معاذير معقول وشماری هم نسبت مسافرت نتوانستند درکارمجمع شرکت نمايند،اما با درنظرداشت عضويت 21 انجمن در ساختار اتحاديهء وشرکت نماينده های 16 انجمن و هموندان شورای مشورتی با نصاب بيشتر از هشتادوپنج  درصد مجمع  عمومی تدوير يافت.
 هموندان  که از ساعت 12:00 به بعد  به محل نشست  تشريف آورده بودند، با صرف چای وقهوه ومصافحه وتبادل نظر باهمديگروانتظار کسانی که ازفاصله های دور تر می آمدند، سرساعت 13:20 با خيرمقدم آقای اسماعيل شيرزاده معاون انجمن ميزبان ( داحمد شاه بابا فرهنگی اوادبی تولنه) ومعاون شورای مشورتی اتحاديه به نشست مجمع فرا خوانده شدند.

ناهيد علومی سکرتر مسوؤل اتحاديه  با اعلام نصاب وترکيب مجمع رشته سخن را به آقای ولی محمد شاهپور رييس اتحاديه گذاشت.
آقای شاهپور ضمن افتتاح نشست اعلام داشت که بنابر نياز بررسی برخی مواد اساسنامه وتنظيم کامل آن به زبان هالندی وهمچنان بررسی پيشنهاد ايجاد مرکز فرهنگی افغانها درهالند نياز است تا  طبق روحيه اساسنامه مجمع عمومی فوق العاده اتحاديه تدويرشود. شاملان که به مبرُميت موضوع آگاهی داشتند به تدوير مجمع عمومی وتحقق اجندای آتی توافق نمودند:
- استماع گزارش سه ماهه کارکرد های اتحاديه.

- استماع گزارش مالی اتحاديه.
- بر رسی درخواست عضويت انجمن
Oosterhout مبنی بر پذيرش عضويت شان درساختار اتحاديه.
- استماع فشردهء فعاليت سه ماهه انجمنهای عضو اتحاديه.
- بازنگری وتعديل برخی مواد اساسنامهء اتحاديه.
- ارايهء طرح مرکز فرهنگی افغانها درهالند.
- ساير پيشنهاد ها ونظريات
.
همچنان درپايان نشست مجمع عمومی استماع معلومات  کارمند اداره فراتر ازمرز در رابطه به شيوه های همکاری با جوانان تحت سن 18 سال که درخواستهای پناهنده گی شان تا هنوز مورد تاييد وزارت عدليه هالند قرارنگرفته است وجلب همکاری انجمنهای ونهاد همکاراتحاديه برگزار شد.
تطبيق اجندا:
- نخست گزارش کارکرد های اتحاديه به وسيلهء آقای شاهپور بيان شد که در آن مطالب آتی شامل بود:
1- اشتراک و سهمگیری فعال درکنفرانس عدالت برای مهاجرين بی سرنوشت افغان ( 8 می) درشهر اتريخت.
2- ملاقات رهبری اتحاديه با مسوؤل بخش انتگريشن وهمزيستی شهرداری شهر آرنهم ( 13 و29 اگست) درمورد پلاتفورم کاری ولايت خلدرلند پيرامون همزيستی باهمی ونقش نهاد های اجتماعی بيرون مرزی.
3- اشتراک در برنامهء 68 مين سالگرد تولد جليل احمد مسحورجمال (19می) درشهر ايسن کشور آلمان واهدای جايزه فرهنگی ( هنرمند شايسته) ازجانب اتحاديه.
4- سازماندهی مظاهره مسالمت آميز عليه مداخله نظامی پاکستان درحريم افغانستان در مقابل سفارت آن کشور درشهر دن هاخ درکارمشترک با مجمع حقيقت افغان ( 24 می).
5- اشتراک در برنامهء فرهنگی شورای سراسری زنان افغان درهالند وملاقات با داکتر داوؤد راوش رييس دوره يی ايتلاف احزاب ترقيخواه وديموکرات  افغانستان ( 8 جون ).
6- اشتراک دربرنامه فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان واهدای سپاسنامه به  3 تن ديپلومات های سفارت که معياد خدمت شان درهالند به پايان رسيده بود. 

7- اشتراک دربرنامه ده سالگی انجمن آريانا درشهر دن بوش ( 30 اگست).
8- ارسال پيامهای تسليت وشادباش از نام هيئت رهبری اتحاديه به مناسبتهای مختلف.

9- نشر گزارشات وکارهای انجام يافتهء اتحاديه در طی شش ماه  درصفحه انترنيتی وفيسبوک اتحاديه.
10- تهيه گزارش عمومی پروژه منع خشونت عليه زنان به اورانيه فوند، که خوشبختانه بعد از بررسی دقيق اسناد ارايه شده ازجانب آنها مورد تاييد قرارگرفت.
11- نشست کاری با مسوؤل بنياد همکاری های خارج ازمرز درمورد حل مشکلات پناهجويان تحت سن 18 سال افغان وجلب همکاری نهاد عضو اتحاديه. ( 3 جولای).
بعد از گزارش آقای شاهپور شماری از اشتراک کننده گان پرسشها وتوضحياتی خواستند:
ازجمله آقای طارق پيکار وآقای يما يما در رابطه به تحصيل کوتاه مدت اکادمی رهبری نهاد های چند ملیتی
منسوبين  اتحاديه وشرايط آن پرسيدند؛ آقای شاهپور معيار های مربوط را که دانستن زبان هالندی و CV مناسب يکی از آنها ميباشد معلومات داد، افزود که سالانه تا 14 نفراز ملیت های مختلف نهاد های اجتماعی و دولتی هالند شامل این اکادمی میشوند که سهميه اتحادیه ما 2 نفر درسال میشود ، مصارف عمومی این تحصیل هنگفت است که حدود 70 فیصد آن از طرف  خود شخص بايد پرداخته شود.

پوهاند جرأت در رابطه به موثريت پروژه منع خشونت  عليه زنان توضيح وخواهان روشنی مطلب شد؛ آقای شاهپور و آقای طارق پيکار افزودند: که ترينران  ادارهء ملتی اعلان ازتجارب 25 ساله در اين عرصه برخورداربوده وآنان درتشريک مساعی با رهبری اتحاديه  هنگام تدوين اين برنامه مقدم برهمه عوامل خشونت عليه زنان درافغانستان  را بررسی وسپس برمبنای آن در رفع وکاهش خشونت رهنمايی های ميتوديک  را بدسترس شاملان سيمنارها گذاشته اند.  خانم ماری کريمزاده يکتن از خانمهای شرکت کننده در سيمنارها ازچشمديد ها خود ازجريان سيمنارها گفت: من شاهدهستم که سيمنارها و تحقق چنين پروژهء با اهميت برای بلند بردن سطح آگاهی بانوان افغان در هالندخيلی ها مؤثربود وخودم ازجمله بهره کافی ُبرده ام وبسياری زنان توانسته اند بعد از چنين سيمنارها با مشوره دهی در کاهش خشونت خانواده گی تاثير بزرگ بجا گذاشته اند. سپس چند تن ديگر مانند  پوهاند احمد شاه جلال ،سهيلا زحمت، محمد لايق و فتانه مقتدر سخنان توضيحی وتاييدی شانرا ازگزارش سه ماهه اتحاديه بيان داشتند.
آقای شاهپور  طبق نياز جدی به فعاليت کميسيون جوانان آقای آرش اکبری را منحيث مسوؤل کميسيون جوانان اتحاديه پيشنهاد نمود که مورد تاييد قرار گرفت.
 - بعد طبق ماده دوم اجندا فشردهء گزارش مالی توسط آقای شفيق احمدی مسوؤل امورمالی اتحاديه خوانده شد که در آن آمده است: برای پيشبرد پروژه منع خشونت عليه زنان از طريق
Oranje Fond  حدود 89 درصد بودجه پروژه را تمويل نمودند ازجمله ناگزير بوديم بقيه 11 درصد را ازبودجه عادی تکميل نمايم. برمبنای آن با صرفه جويی وجلب همکاری هيئت رهبری توانستيم 10 درصد بودجه منظور شده را برای مصارف روزمره و تدوير جلسات اتحاديه ريزرف نمايم وهمچنان با تهيه گزارش مبسوط مالی منظوری مصرف متذکره را بدست بياوريم.

در پايان گزارش مالی شماری از شرکت کننده کان مجمع چون: پوهاند جرآت،  اقای يما يما، آقای فهيم ضيايی، آقای غلام سرور فقيری، انجنير صاحب نظر وديگران پرسشها وتوضيحاتی داشتند که تبادل شد.
بعد از تفريح کوتاه
-
طبق بند سوم اجنداء مساله پذيرش عضويت انجمن هوسترهوت Oosterhout  که در پرنسیب درجلسه 25 دسمبر2012  هییت رهبری اتحادیه پزیرفته شده بود باحضورداشت 5 تن از هيئت رهبری شان مورد تبادل نظر قرارگرفت، آقای داکتر سيد عبدالقادر صديقيان مسوؤل انجمن مذکور با ارايهء گزارش همه جانبه از کارکرد ها انجمن توجه مجمع اتحاديه راجلب وافزود که انجمن با 90 تن اعضا و8 تن هيئت رهبری که 5 تن آن خانمها اند توانسته برنامه های جالب فرهنگی، هنری وتربيتی برای نسل جوان راتدوير نمايند. همچنان افزود که درگذشته برنامه راديويی به نام ( ميهن) داشتند که حالا فعال نيست.  سپس به اتفاق آراء عضويت شان درساختار اتحاديه مورد تایید قرار گرفت.
- طبق بند چهارم اجنداء موضوع استماع گزارش فشردهء انجمنهای عضو اتحاديه رويدست گرفته شد:
نخست خانم سيده طلوع مسوؤل انجمن همبسته گی زنان از شهر اندوفن معلومات داد: انجمن همبسته گی در اين دوره برنامه های آموزشی برای جوانان و همچنان پروگرام مشوره دهی برای بهداشت صحی کلان سالان را تحقق نموده است که نتايج خوبی را بدست آورده اند.
 سپس آقای  آرش اکبری مسوؤل انجمن
Burg  گزارش داد: که انجمن مذکور توانسته است با نورمهای انتگريشن مسايل فرهنگ افغانستان وهالند را درميان جوانان ترويج وامتزاج فرهنگی را بهتر انجام دهد.
 آقای طارق پيکار مسوؤل انجمن آينده مردم گزارش داد: برنامه منع خشونت عليه زنان به وجه خوب تحقق يافت، همچنان انجمن ما توانسته است 2 برنامه

 Taboe onderwerpen   ( موضوعات غیر قابل بحث)  را با نهاد Vlaardingen huis   مشترک کارکند، هکذا پروژهء دیگر را درهماهنگی با( Muziek verbind) در مورد ترجمه اشعار آهنکهای دری وپشتو رويدست گرفته که به زودی نشر ودرمعرض استفاده جوانان افغان وهالندی زبانها قرارخواهد گرفت.
 آقای يما يما مسوؤل انجمن فلاردينگين از تدوير برنامه های فرهنگی، سپورتی وتربيتی
زبان وعلوم دينی برای کودکان و همچنان از تدوير جلسه عمومی انجمن وتغييرتشکلاتی آن گزارش داد.
سپس آقای مقيم احمدی مسوؤل کمپاين حقوق بشر درهالند در رابطه به افتتاح نماينده گی شان در هالند و در جريان سفر به کابل ايجاد مراکز مشوره دهی رايگان در کابل وشهرپلخمری افغانستان گزارش داد.
آقای اسماعيل شيرزاده معاون داحمد شاه بابا فرهنگی او ادبی تولنه در رابطه به برنامه های فرهنگی برای کلان سالان به ويژه زنان وهمچنان در مورد برنامه آموزش زبان مادری برای نوجوانان گزارش داد.
آقای نورانی عضو هيئت رهبری انجمن افغانهای شهر اوتريخت گفت :انجمن ما برنامه های فرهنگی وتجليل از روز های ملی و مذهبی تدويرنموده است، همچنان برنامه ويژه عيدی برای خانمها داشتيم که تجربه خوب بود.
آقای نياز محمد آريا مل عضو هيئت رهبری انجمن پيوند از شهر الکمار گزارش داد: در ربع دوم سه محفل فرهنگی داشتيم ازجمله محفل شعروموسيقی ،برای خانمها برنامه
Ladies night رابرگزارنموديم، همچنان برای کسانی که بی سرنوشت اند مشوره ها وکمکهای عملی نموده ايم، تيم واليبال برای جوانان داريم، با استفاده از آموزشهای منع خشونت عليه زنان توانسته ايم مناسبات دوفاميل رابهبود بخشيم واز خشونت بيشترجلوگيری نمايم. همچنان با مسجد شهر ما همکاری ها ونزديکی هايی  خوبی داريم . خانم فاطمه صديقيان عضو هيئت رهبری انجمن  افغانهای هوسترهوت  گزارش داد: برعلاوه برنامه های فرهنگی در انجمن ما پروگرام هايی برای آموزش لسان مادری ودر مسايل تاريخی برنامه های توسط آقای زلمی جهش تدوير میيابد، همچنان کورسهايی آببازی ( صرف برای خانمها)، آشپزی و اتن ملی برای جوانان نيز داريم  وهمچنان درآينده قريب برنامه پژوهشی درمورد شخصيت علمی غلام محمدغبار تاريخ نويس شهيرکشورداريم.
خانم عزيزه عنايت مسوؤل انجمن زنان افغان درتيلبرخ گزارش داد: انجمن ما 81 تن زنان عضويت دارند و آنان برعلاوه فعاليتهای فرهنگی توانسته اند برای آموزش کودکان ونوجوانان کورسهای آموزش زبان مادری را تدوير وخانمها با پرداخت حق اشتراک دواطلبانه برنامه تفريحی را سازماندهی نموده اند.
خانم پروين حسامی به نماينده گی از انجمن فرهنگی آريانا (دن بوش) گزارش داد: انجمن ما برنامه های فرهنگی وتعليمی برای جوانان دارد، ما ورکشاپهايی برای آموزش خياطی، آشپزی وهمچنان ترينگ روانی وآموزش زبان انگليسی وهالندی داريم. درماه اگست برنامه ده ساله گی انجمن وارجگذاری ازمسولان قبلی انجمن راداشتيم. خودم همچنان درهمکاری  بايک نهاد هالندی  برای کمک رسانی برای دختران جوان افغان فعاليت مينمايم.

آقایعبدل ستانکزی مسوؤل فوند ناهيد از کارکرد های فوند ياد آوری نمود.

آقای ظاهر آشکارا مسوؤل انجمن افغانهای شهر زويندرخت گزارش داد:  ما برنامه هايی  فرهنگی وتبادل نظر هفته وار برای خانمها داريم که درآن رسم ورواجهای مثبت حفظ وگسترش داده ميشود، همچنان روز های يکشنبه برای جوانان تدريس زبان مادری راداريم. 2 تن داکتر روانشناس داريم که برنامه هايی کمک رسانی به اعضای انجمن دارند، از جمله 750 نفر افغان که درشهر ما زنده گی میکنند صرف 220 آن عضويت انجمن رادارند ما تاهنوز نتوانسته ايم تا اعتماد همه راجلب کنيم.
آقای باقی قيومی سرپرست انجمن خراسان  گزارش داد: در انجمن ما تغييرات تشکلاتی رخ داد وانتخابات صورت گرفت، ، ما برعلاوه برنامه های فرهنگی برای جوانان کورس آموزش رياضی را تنظيم نموده ايم که در اينده قريب کار آن آغاز ميشود.
آقای شفيق احمدی مسوؤل انجمن فرهنگی حافظ عبدالمجيد نجرابی گزارش داد:کار های فرهنگی  ما درسطح هالند واروپا تمرکز نيافته ، ما تلاش مینمایم تا نقش جوانان را در ساختار تشکیلاتی نهاد خویش انکشاف داده و زمینه همکاری شان را در عرصه کارهای فرهنگی جلب نمایم، همچنان روابط کاری ما درداخل کشور تامین و نمایندگی های مرکز فرهنگی برعلاوه کشورهای اروپایی  درکابل ، کاپیسا و نجراب ایجاد و به فعالیت خویش آغاز نمودند.  ناهيد صديق علومی مسوؤل انجمن افغانهای اخترهوک گزارش داد: ما برعلاوه کار های فرهنگی توانسته ايم درهماهنگی با نهاد (
Multiculturele ontmoeting) سهم ارزنده ای داشته باشيم. ازچندی بدينطرف مصروف سازماندهی روز کلتوری مليتهای کوناگون مقيم شهر ما هستيم که در آن به معرفی فرهنگ افغانستان خواهيم پرداخت واين برنامه همه ساله درماه سپتامبر برگزار ميشود که با نشان دادن پوستر های برنامه 29 سپتامبر  و اينکه نام افغانستان در رديف اول  اين  برنامه قرار دارد  شاملان مجمع را برای شرکت به آن  فراخواند.

-         دربند ديگراجنداء موضوع بازنگری وتعديل اساسنامه اتحاديه مطرح شد. در اين رابطه آقای شاهپور معلومات داد: اساسنامه  اتحاديه مصوب مجمع عمومی  29 جون 2003 ميباشد، تعديلات وتکميلات اولی آن در مجمع عمومی 28 اگست 2010  وهمچنان برخی تعديلات آن در مجمع 25 دسمبر 2012 به تصويب رسيد. اما اين تعديلات در متن هالندی اساسنامه داخل وترجمه نه گرديده است، حالا نياز است که تعديلات گذشته همراه با مطالب تازه وارد متن هالندی گرديده و همين متن مدار اعتبار و اتکای اجرآت اتحاديه گردد. سپس وی در رابطه به مواد 14، 17، 18، 19، 20 ،21، و23 اشاره نموده وخواست تا اين مواد مورد غور مجدد قرار داده شود تا اساسنامه مطابق معیارها تکميل گردد.
سپس وی در رابطه به طرح ايجاد مرکز فرهنگی افغانها درهالند ونياز مبرم آن تماس گرفت وخواست تا در هردو مورد مبرم مجمع عمومی غور وابراز نظرنمايند. سپس هريک: خانمها وآقايان  پوهاند جرآت، فقيری، صاحب نظر، جميله زمان انوری، طارق پيکار، فهيم ضيايی، محمد اسلم سليم، پوهاند احمد شاه جلال، هاشم زحمت،زليخا پوپل، نسرين رحيمی، فاطمه صديقيان، مرضيه جهش، ناهيد ب
څرکی ،سيده طلوع،فتانه مقتدر،عزيزه عنايت وديگران در رابطه به نياز جدی ايجاد مرکز فرهنگی و بازنگری اساسنامه نکات نظر شانرا مفصلاً ابراز داشتند. در پايان آقای شاهپور رییس اتحاديه رشته سخن را گرفته وبا جمعبندی نظريات  فيصله های جلسه را برجسته ساخت:  
1- تعديلات وارده درمواد اساسنامه مطابق روحيه کنونی اتحادیه بوده ومورد تاييد است.
2- طرح ايجاد ( خانه فرهنگ افغانستان درهالند ) دربرگيرندهء نياز های مبرم کنونی بوده  وتاييد است
.
به اين منظور کميسيونی مرکب از( ولی محمد شاهپور، ناهيد علومی، شفيق احمدی، طارق پيکار،  عبدل ستانکزی، غلام سرور فقيری، فهيم ضيايی، جميله زمان انوری، پوهاند جرآت، آرش اکبری، بصير دهزاد
و آقا محمد نورانی)  تشکيل شد تا مساله ترجمه وجابجايی مواد تعديل يافته ومواد تازه را طبق متن امروزی شامل اساسنامه نموده وآنرا آماده سازند، همچنان کميسيون موظف شد تا بر وفق طرح مرکز فرهنگی درعملی ساختن اين پروژه تدابيری را رويدست گيرند.
قابل تذکر است که چنين کميسيون يک نهاد کاری مؤقتی بوده وبا تکميل دو هدف فوق کارشان پايان می يابد.
درحاشيه ای مجمع عمومی ولی محمد شاهپور رییس اتحاديهء انجمنهای افغانها در هالند با آقای داکتر سيد عبدالقادر صديقيان مسوؤل انجمن هوسترهوت با حضور داشت هيئت رهبری هر دو نهاد پروتوکول همکاری وهمسيويی را نيز عقد نمودند.
مجمع عمومی حوالی ساعت 17:00 پايان يافت.
شرکت کننده کان بعد از صرف غذای سرد وچای ساعت 17:30 دربرنامه معلومات دهی  مسوول اداره فراتر از مرزها  
Beyond Borders در مورد شيوه همکاری وکمک باجوانان تحت سن 18 سال افغان که درخواستهای پناهنده گی شان مورد تاييد وزارت عدليه هالند قرار نگرفته اشتراک ورزيدند، مسوول نهاد مذکور ضمن ارایه معلومات مفصل پیرامون مشکلات این جوانان، تقاضا نمود تا منحیث هموطن شان جهت فراهم آوری زمینه های کار مشترک مسوولان انجمنها و نهادهای عضو اتحادیه ما را معاونت و یاری رسانند.

     نشست حوالی ساعت 6 بجه عصر موفقانه پایان یافت.