گزارش فشردهء کارکردها و فعاليت های فرهنگی- اجتماعی

اتحاديهء انجمنهای افغانها در هالند درسال 2013

 

اتحاديهء انجمن های افغانها در هالند به مثابه خانه مشترک افغانها با طرح پلان تدابيری خويش در سال 2013 کارکرد ها واقدامات آتی را با درنظرداشت امکانات خويش تحقق بخشيده است:
1- تدوير همايش ارجگزاری از مؤسسان اتحادیه و مسوؤلين انجمنهای عضو اتحاديه به تاريخ 27 جنوری، در اين برنامه که 200 تن اشتراک داشت، برای اولین بار به تعداد  68 نفربا اهدأی جایزه فرهنگی مورد قدردانی قرارگرفتند که در جامعه بسته افغانی این فرهنگ کم رنگ بود و همچنان نشست شورای مشورتی اتحاديه با شرکت  80 نفردرهمین روز جهت بهبودکارها وغنامندی بیشترکار های فرهنگی تدوير يافت.
2- چاپ ونشر تريبون، نشريه اتحادیهء انجمن های افغانها در هالند  به مناسبت دهمين سالگرد اساسگذاری اتحاديه به تیراژ 150 شماره.
3- راه اندازی سيمينار های آموزشی وميتوديک مربوط به پروژه مبارزه عليه خشونت زنان19 و20    جنوری و16 و17 فبروری که در آن 17 تن از نهاد های عضو اتحاديه جهت فراگیری شیوه های دقیق مبارزه علیه این پدیده شوم  اشتراک داشتند.
4- سازماندهی  21 نشست معلوماتی پروژه متذکره در شهرهای مختلف از جانب مسوؤلين نهاد ها وانجمنهای عضو اتحاديه شامل{ شورای سراسری زنان، انجمن آينده مردم، انجمن شهر زواله، انجمن شهر اتريخت، انجمن شهر هيرلين، انجمن شهر دن بوش، انجمن همبسته گی زنان، انجمن پل، مرکز فرهنگی حافظ عبدالمجيد نجرابی مقیم اروپا، نماينده گی کمپاين اروپايی حقوق بشر برای افغانستان درهالند و انجمن شهر روتردام} که رييس، سکرتر مسوؤل و مسوؤل مالی اتحاديه حسب مسوؤليت در تدوير بهتر نشستها مشترکأ کار نموده اند.                                                                          طی اين نشست ها حدود 800 نفر اعم از جوانان، زنان ومردان به اين امر مصمم شدند که مبارزه عليه خشونت زنان وجلوگيری از قتل های ناموسی با ابعاد گوناگون آن بايد تحقق يابد و با آگاهی دهی به خانواده های افغان در محيط مهاجرت از این پديده ننگين جلوگيری بعمل آمده تا محيط خانواده از آن تهی گردد، زيرا مهاجرت برعلاوهء ساير دشواری ها، افسرده گی روانی وخشونت را درقبال دارد.
5- اشتراک هيئت اجراييه اتحاديه درمحافل مختلف فرهنگی نهاد ها و حلقات فرهنگی افغانی درهالند که به مناسبت های مختلف برگزار گرديد، چون{ مجمع حقيقت افغان، همايش اروپايی زنان افغان درهالند، شورای سراسری زنان افغان درهالند، انجمن فرهنگی هزاره ها، انجمن شهر زواله، انجمن شهر اوتريخت، دمشرقی تولنه، مرکز فرهنگی حافظ عبدالمجيد نجرابی، انجمن آينده مردم، نماينده گی کمپاين اروپايی حقوق بشر افغانستان درهالند ، انجمن فرهنگی آريانا در شهر دن بوش،انجمن شهر هوستراوت ، سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در هالند، انجمن همبسته گی شهر آندهوفن ونهاد های هالندی.}  
6- تدوير نشست کميسيون زنان اتحادیه بتاريخ 14 اپریل در شهر دن بوش.                                    7- برنامه ارزیابی  پروژه منع خشونت که درپايان آن به آقای دوگان که درتحقق و پياده نمودن اهداف پروژه منع خشونت عليه زنان وجلوگيری از قتل های ناموسی اتحاديه را ياری رسانيده است. جايزه فرهنگی ( اوارد ده ساله گی اتحادیه ) وتقدير نامه ازجانب رييس ، سکرتر مسوؤل و مسوؤل مالی اتحاديه مشترکأ اهدا گرديد و همچنان برای  14 تن از فارغان سيمنار هریک : {خانم فروزان حسینی، خانم سینا عزیزی ، دوشیزه غزال پیکار، دوشیزه وینوس احمدزوی ، خانم  ساينا پیکار، اقای عبدل ستانکزی، دوشیزه سحر شاکر، خانم سيده طلوع، دوشیزه فرشته کریمی، دوشیزه ثریا  احمدی، خانم زرغونه پوپل، اقای آرش اکبری و اقای سیداکرام طاهری} که در سازماندهی و تدویر بهتر نشستهای معلوماتی از خود شایسته گی نشان داده و زمینه انجام  مؤفقانه نشستها را مساعد نموده بودند. تصديقنامه قدردانی ازجانب رهبری اتحاديه توزيع گرديد. 5 می 2013
8- تدوير نشست ربع اول هيئت رهبری اتحاديه بتاریخ 5 می 2013 در شهر اليسپ.
9- تدوير نشست مقدماتی احيای مجدد کميسيون جوانان اتحاديه 5 می 2013.
10- عقد پروتوکول همکاری مشترک با همايش  اروپايی زنان افغان 3 مارچ 2013.
11- نشست سه جانبه هيئت اجراييه در مورد بررسی فعاليت های انجام يافته 2 مارچ، 10 اپريل و 15اگست.

12- اشتراک  و سهمگیری فعال در کنفرانس عدالت برای مهاجرين بی سرنوشت افغان (8 می 2013) در شهر اوتريخت.
13- ملاقات رهبری اتحاديه با مسوؤل بخش انتگريشن وهمزيستی باهمی شهر داری آرنهم ( 13 می و29 اگست) در مورد پلاتفورم کاری ايا لت خلدرلند پيرامون همزيستی باهمی ونقش نهاد های اجتماعی در زمينه.
14- اشتراک در برنامه 68 مين سالگرد زاد، روز مسحورجمال ( 19 می 2013) در شهر ايسن کشور آلمان واهدای جايزه فرهنگی" هنرمند شايسته " از جانب اتحاديه.
15- سازماندهی مظاهره عليه مداخله نظامی پاکستان در حريم افغانستان در مقابل سفارت آن کشور  در شهر دن هاخ با نهاد مجمع حقيقت افغان( 24 می 2013).
16- اشتراک و سهمگیری در برنامه فرهنگی شورای سراسری زنان افغان درهالند ( 8 جون 20213)
17- اشتراک در برنامه توديعی اعضای سفارت جمهوری اسلامی افغانستان درهالند واهدای سپاسنامه به 3 کارمند آن که معياد خدمت شان درهالند به پايان رسيده بود ( 22 جون 2013 ).
18- نشست کاری با مسوؤل بنياد همکاری های خارج مرز درمورد حل مشکلات پناهجويان زير 18 سال افغان وجلب همکاری نهاد های عضو اتحاديه در زمينه حل اين پروسه (3 جولای 2013).
19- تهيه گزارش عمومی پروژه منع خشونت عليه زنان وارايه آن به اورنيه فوند.
20-  تدوير مجمع عمومی فوق العاده اتحاديه و نشست ربع دوم هيئت رهبری درشهر فينندال که در مورد تعدیلات مواد اساسنامه اتحادیه  و طرح ایجاد خانه فرهنگ افغانستان 8 سپتمبر  2013
21-
سازماندهی نشست معلوماتی در کار مشترک با ارگان فراتر از مرز در مورد شيوه همکاری وکمک باجوانان تحت سن 18 سال افغان که درخواستهای پناهنده گی شان مورد تاييد وزارت عدليه هالند قرار نگرفته است، مسوول نهاد مذکور ضمن ارایه معلومات مفصل پیرامون مشکلات این جوانان، تقاضا نمود تا منحیث هموطن شان جهت فراهم آوری زمینه های کار مشترک مسوولان انجمنها و نهادهای عضو اتحادیه ما را معاونت و یاری رسانند. 8 سپتمبر 2013

22- شرکت سکرتر مسوول اتحاديه در برنامه فرهنگی انجمن همبسته گی وهمايش اروپايی زنان   (18 اکتوبر 2013) .

23- شرکت اعضای هییت اجراييه اتحاديه در ديدار و ملاقات با شاروال کابل( اول اکتوبر2013)
24- تدويرنشست کميسيون تعديل وتکميل اساسنامه اتحاديه (3 نوامبر 2013) شهر آرنهم.

25- تدویرجلسه تشکیلاتی کميسيون زنان اتحاديه که درآن مسوولین جدید کمیسیون  انتخاب شد          ( 3 نوامبر 2013) .
26- تدوير کنفرانس خشونت و تعریف اجتماع از آن که در آن بیشتر از 170 تن از فعالان امور زنان درهالند، مسوولان نهادهای اجتماعی هموند و همکار اتحادیهء انجمن های افغانها درهالند، فرهنگیان و نخبه گان عرصه های مختلف جامعه مهاجر افغان ازهالند و کشورهای اروپایی، هيئت مدیره و نهادهای عضو همایش اروپایی زنان افغان، مسوولین شهرداری شهرآرنهم و نهادهای مدافع حقوق زنان در ولایت خلدرلند، نماینده گان نهاد های اجتماعی - فرهنگی کشورهای آلمان، بلجیم، اتریش و فنلند اشتراک ورزیده بودند، این همایش در کار مشترک با همايش اروپايی زنان وشورای سراسری زنان افغان درهالند بتاریخ 30 نوامبر 2013 در شهرآرنهم برگزار شد.
27- شرکت در برنامه ياد و بود از مورخ شهير مير غلام محمد غبار که به ابتکار انجمن افغانها ی شهر هوستر اوت به تاريخ 28 نوامبر2013 در شهر متذکره.
28- نشر گزارشها وفعاليت های اتحاديه ونهاد های هموند آن در ويب سايت اتحاديه وصفحه فيسبوک آن.
29- ارسال پيامهای همبسته گی وتسليت ازنام رهبری اتحاديه به مناسبت های مختلف.
30- شرکت رييس اتحاديه در برنامه تبادل افکار در مورد همزیستی باهمی،  9 نوامبر که از جانب دفتر مهاجرت در شهر آرنهم برگزار شد.

31-  اشتراک فعال هییت اجراییه اتحادیه در کنفرانس مبارزه علیه تندروی میان جوانان و بخصوص جوانان افغان که از جانب شهرداری شهر آرنهم   به تاريخ  9 دسمبر 2013 در شهر آرنهم تدوير گرديده بود.

32- دريافت تقدير نامه ها وتحسين نامه های کاری به رييس، سکرترمسوؤل و مسوؤل مالی اتحاديه از جانب نهاد های مختلف فرهنگی و اجتماعی.

33- پذيرش نهاد های فرهنگی و اجتماعی افغانی در ساختار تشکیلاتی اتحادیه " صدای جوانان ، انجمن فرهنگی افغانهای شهر  زوترمير و انجمن فرهنگی افغانهای شهر هوستراوت( میهن) .

34- شرکت دربرنامهء تجليل وياد و بود از  شاعر فقيد قهارعاصی که از جانب اتحاديه خراسان به تاريخ 28 دسمبر در شهرزواين دريخت هالند تدوير يافت.

35- ملاقات هییت اجراییه اتحادیه با مسوولین احزاب و سازمانهای سیاسی و اجتماعی هالند و افغانستان پیرامون نقش شهروندان افغانستان دربیرون مرز واستفاده معقول از نفوذ آنها در جهت همگرایی باهمی و ایجاد فضای سالم زیست باهمی در کشور میزبان و مساعد نمودن حق رای درانتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان و از جمله با داکترداوود راوش رهبر دوره يی ايتلاف احزاب ترقيخواه ودموکرات افغانستان   بتاریخ 8 جون 2013.

36- پلان گذاری دقیق پروژه های کاری اتحادیه برای سال 2014 و تنظیم میکانیزم جلب همکاری منابع مالی آن از نهادهای تمویل کننده.

37- اشتراک هییت اجراییه اتحادیه در برنامه تلویزیونی دنیا شو، بمنظور انعکاس فعالیت های فرهنگی اجتماعی اتحادیه و تصامیم کنفرانس 30 نوامبر و ایجاد روابط نیک کاری با مسوولین برنامه مذکور برای نشر برنامه های فرهنگی اتحادیه و نهاد های هموند آن (29  دسمبر2013.)