نشست ربع اول هيئت رهبری اتحاديهء انجمنهای افغانها درهالند  

 آرنهم، 2 فبروری 2014  

 برمبنای تدابير سالانه اتحادیه،  نشست نوبتی هيئت رهبری آن به تاريخ 2 فبروری 2014 درشهر آرنهم تدوير يافت، درکارنشست به تعداد 35 تن از هموندان ثبت نام و از جمله 32 تن اشتراک ورزیده بود ، در جلسه برعلاوه اعضای هيئت اجراييه، رهبری، شورای مشورتی ، شماری از فعالان انجمنهای عضو، مسوؤل شورای سراسری زنان افغان در هالند و انجمن دوستی افغانهای شهر امستردام اشتراک داشتند.

نشست ساعت  13.30 تحت ریاست ولی محمد شاهپور رييس اتحاديهء انجمن های افغانها در هالند رسمأ بکار خویش آغاز نمود، بعدأ نصاب جلسه توسط ناهید صدیق علومی سکرتر مسوول اتحادیه به جلسه ارایهء شد که با سپاسگزاری از جانب رییس اتحادیه مورد تایید قرار گرفت.

مطالب اجنداء :

-   گزارش سه ماهه کارکرد های اتحاديه           
-   گزارش مالی سال 2013                                   

-   طرح پروژه جديد اتحاديه برای سال 2014.

-   پلان تدابیر وسیع اتحادیه برای  سال 2014 .

-   کنفرانس علمی تحت عنوان" مبارزه با تندروی در بين درجوانان افغان".

-   تداوم برنامه های تلويزيونی اتحاديه.

-   چاپ و نشر دومين شماره تريبون ( نشريه اتحاديه ) .
 بررسی در خواست عضويت انجمن  جدید مبنی بر پذيرش عضويت شان در ساختار  تشکیلاتی اتحادیه .

-   استماع فشرده گزارش انجمنهای عضو اتحاديه .

-   ارايه طرح نهايی اساسنامه اتحاديه.

-   ساير نظريات و پيشنهادات .

تطبيق اجنداء:
نخست رییس اتحادیه بعد از خیر مقدم و سپاسگزاری از حضور فعال شاملین جلسه، هدف تدویر نشست را که قرار بود درکار مشترک با استدویوی پامیر ومجری فعال برنامه دنیا شو خانم دنیا پرکار، بمنظور آگاهی هموطنان از ساختار تشکیلاتی اتحادیه تدویر یابد معلومات داده افزود که نسبت مشکلات تخنیکی موفق نشدیم تا برنامه را طبق پلان قبلی تنظیم نمایم، اما وعده سپرد تا در یک زمان مناسب دیگر زمینه آن را فراهم ساخته، توجه حاضرین نشست را دررابطه به کارهای انجام يافته اتحاديه جلب نموده، علاوه کرد که در ربع چارم سال 2013 با در نظرداشت امکانات مادی و تخنیکی کارهای آتی انجامَ یافته است:

1- شرکت اعضای هییت اجراييه اتحاديه در ديدار و ملاقات با شاروال کابل ( اول اکتوبر2013)

2- تدويرنشست کميسيون تعديل وتکميل اساسنامه اتحاديه (3 نوامبر 2013) شهر آرنهم.

3- تدویرجلسه تشکیلاتی کميسيون زنان اتحاديه که درآن مسوولین جدید کمیسیون   محترمه صالحه وهاب واصل انتخاب شد  ( 3 نوامبر 2013) .
4- تدوير کنفرانس خشونت و تعریف اجتماع از آن که
در آن بیشتر از 170 تن از فعالان امور زنان درهالند، مسوولان نهادهای اجتماعی هموند و همکار اتحادیهء انجمن های افغانها درهالند، فرهنگیان و نخبه گان عرصه های مختلف جامعه مهاجر افغان ازهالند و کشورهای اروپایی، هيئت مدیره و نهادهای عضو همایش اروپایی زنان افغان، مسوولین شهرداری شهرآرنهم و نهادهای مدافع حقوق زنان در ولایت خلدرلند، نماینده گان نهاد های اجتماعی - فرهنگی کشورهای آلمان، بلجیم، اتریش و فنلند اشتراک ورزیده بودند، این همایش در کار مشترک با همايش اروپايی زنان وشورای سراسری زنان افغان درهالند بتاریخ 30 نوامبر 2013 در شهرآرنهم برگزار شد.
5- شرکت در برنامه ياد و بود از مورخ شهير مير غلام محمد غبار که به ابتکار انجمن افغانها ی شهر اوسترهود ( میهن ) به تاريخ 28 نوامبر2013 در شهر متذکره.
6- نشر گزارشها وفعاليت های اتحاديه ونهاد های هموند آن در ويب سايت اتحاديه وصفحه فيسبوک آن.
7- ارسال پيامهای همبسته گی وتسليت ازنام رهبری اتحاديه به مناسبت های مختلف.
8- شرکت رييس اتحاديه در برنامه تبادل افکار در مورد همزیستی باهمی،  9 نوامبر که از جانب دفتر مهاجرت در شهر آرنهم برگزار شد.

9-  اشتراک فعال هییت اجراییه اتحادیه در کنفرانس مبارزه علیه تندروی میان جوانان و بخصوص جوانان افغان که از جانب شهرداری شهر آرنهم   به تاريخ  9 دسمبر 2013 در شهر آرنهم تدوير گرديده بود.

32- دريافت تقدير نامه ها وتحسين نامه های کاری به رييس، سکرترمسوؤل و مسوؤل مالی اتحاديه از جانب نهاد های مختلف فرهنگی و اجتماعی.

10- پذيرش نهاد های فرهنگی و اجتماعی افغانی در ساختار تشکیلاتی اتحادیه " صدای جوانان ، انجمن فرهنگی افغانهای شهر  زوترمير و انجمن فرهنگی افغانهای شهر هوستراوت( میهن) .

11- شرکت دربرنامهء تجليل وياد و بود از  شاعر فقيد قهارعاصی که از جانب اتحاديه خراسان به تاريخ 28 دسمبر در شهرزواين دريخت هالند تدوير يافت.

12- ملاقات هیئت اجراییه اتحادیه با مسوولین احزاب و سازمانهای سیاسی و اجتماعی هالند و افغانستان پیرامون نقش شهروندان افغانستان دربیرون مرز واستفاده معقول از نفوذ آنها در جهت همگرایی باهمی و ایجاد فضای سالم زیست باهمی در کشور میزبان و مساعد نمودن حق رای درانتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان.

13- پلان گذاری دقیق پروژه های کاری اتحادیه برای سال 2014 و تنظیم میکانیزم جلب همکاری منابع مالی آن از نهادهای تمویل کننده.

14- اشتراک هیئت اجراییه اتحادیه در برنامه تلویزیونی دنیا شو، بمنظور انعکاس فعالیت های فرهنگی اجتماعی اتحادیه و تصامیم کنفرانس 30 نوامبر و ایجاد روابط نیک کاری با مسوولین برنامه مذکور برای نشر برنامه های فرهنگی اتحادیه و نهاد های هموند آن (29  دسمبر2013.)

سپس شماری از شرکت کننده گان نشست پيرامون گزارش پرسش هايی را مطرح  ونکات نظرخویش را به آن افزودند که به وسيله رييس اتحاديه پاسخدهی وتکميل گرديد.

 طبق اجنداء گزارش مالی سال 2013  اتحادیه توسط محترم شفیق احمدی مسوؤل مالی اتحادیه بطور فشرده به حاضرین جلسه ارايهء گردید، در رابطه به گزارش مالی اتحاديه محترم فهیم ضیایی، محترم داکتر آصف هوتکی مسوؤل نظارت برامورمالی اتحاديه، محترم محمد لایق عضو کمیسیون نظارت بر امور مالی و شماری دیگر از چگونگی نظارت بر امورمالی اتحاديه سوالاتی را مطرح نمودن که بوسیله مسوول مالی و رییس اتحادیه پاسخ های قناعت بخش در زمینه ارايهء و تصمیم برآن شد تا اسناد مصارف مالی اتحادیه بعد از بررسی وکنترول کمیسیون موظف تا نشست بعدی هیئت رهبری نهایی گردد.

طبق اجندأ، رییس اتحادیه درمورد طرح پروژه سال 2014 (جدایی والدین خانواده و مشکلات اطفال بعد از آن) ، چگونگی مراحل پیشنهاد و تمویل منابع پولی آن از جانب نهاد های تمویل کننده به جلسه معلومات داده، اطمینان داد که در صورت منظوری، اتحادیه و نهاد های هموند آن برای دو سال آینده از لحاظ کاری مصروف و بنیه مالی  آن اکمال خواهد گردید.

 بعد از آن مسوؤل انجمن دوستی شهر امستردام که در جلسه با محترم عصمت رسأ یک تن از فعالین انجمن مذکور دعوت شده بودند،  از دعوت در جلسه اظهار سپاس و قدردانی نموده، ضمن آن که گزارش فشرده ء از ساختار تشکیلاتی و فعالیت های فرهنگی خویش به جلسه ارايهء نمود،  وعده سپرد تا بعد از مشوره و فیصله هیئت رهبری انجمن زمینه عضویت و همکاری نهاد خویش را با اتحادیهء انجمن های افغانها در هالند مساعد خواهند نمود.

در بخش ديگرجلسه پلان تدابیر وسیع اتحادیه برای سال 2014 چون: کنفرانس علمی تحت عنوان" مبارزه با تندروی در بين درجوانان افغان،  تداوم برنامه های تلويزيونی اتحاديه، چاپ و نشر دومين شماره تريبون ( نشريه اتحاديه )، اشتراک در پیاده رویی 4  روزه سالانه هالند که همه ساله در شهر نیمیخن برگزار میگردد و کار عملی در جهت ایجاد مرکز فرهنگی افغانها در هالند بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

 جلسه طرح پیشنهادی پلان را تایید و فیصله نمود، تا زمینه تحقق مواد آن در کار مشترک با هموندان اتحادیه و مسوؤلان کمیسیونها، نخست مطالعه و بعدأ تحقق یابد، که براساس آن طارق پیکار از چگونگی کار بالای نشریه اتحادیه ( تریبون ) به حاضرین نشست معلومات داده، علاوه کرد که مواد و مطالب مورد نیاز نشریه  در کار مشترک با هیئت تحریرآن تا حدود 80 فیصد اکمال شده، ازشاملین نشست تقاضا نمود تا درزمینه  تکمیل 20 فیصد آن همکاری صورت گیرد.

 در مورد دعوت کنفرانس مبارزه با تندروی در بين جوانان افغان که تدویر آن در شرایط فعلی نیاز جدی محسوب میگردد، تصمیم اتخاذ گردید تا درهمکاری مشترک با  شهرداری شهر آرنهم و مسوؤلین نماینده گی مبارزات اروپایی برای حقوق بشر افغانستان درهالند زمینه برگزاری این همایش در ربع اول سالجاری مساعد شود.

بعدأ مسله عضویت انجمن افغانهای شهر زوترمیر که درخواست شان قبلأ به سکرتریت مسوؤل اتحادیه جهت کسب عضویت درساختار تشکیلاتی اتحادیهء انجمن های افغانها در هالند مواصلت ورزیده بود با حضورداشت 2 تن از هيئت رهبری شان مورد تبادل نظر قرارگرفت، آقای عبید احمدزی مسوؤل انجمن مذکور با ارايهء گزارش همه جانبه از کارکرد های انجمن توجه شاملین جلسه هیئت رهبری اتحاديه راجلب وخاطر نشان ساخت  که انجمن توانسته برنامه های جالب فرهنگی، هنری وتربيتی را تدوير نمايند.  سپس به اتفاق آراء عضويت شان درساختار اتحاديه مورد تایید قرار گرفت.

دربند ديگراجنداء طرح نهایی بازنگری وتعديل اساسنامه اتحاديه که بوسیله کمیسیون موظف و ویراستاری طارق پیکار اماده گردیده بود، به جلسه ابلاغ  و رییس اتحادیه وظیفه گرفت تا موضوع  رسمیت بخشیدن آن را با دفتر حقوقی کشور میزبان فراهم نماید.

در مورد برگزاری شایسته از جشن باستانی نوروز،  پیشنهاد اتحادیه خراسان مبنی بر کار مشترک و تدویر با شکوه از این جشن تاریخی مورد غور و بررسی دقیق قرار گرفته، فیصله بر آن شد تا این همایش ملی به میزبانی اتحادیه خراسان و همکاری سایر نهادهای اجتماعی - فرهنگی افغانی در هالند  و اتحادیهء انجمنها  تجلیل گردد، ضمنأ خانم صالحه وهاب واصل از طرف جلسه موظف شد تا یک گروپ 10-15  نفری از دختران و بانوان جوان را جهت اشتراک در مراسم تجلیل از جشن نوروز که همه ساله بتاریخ 21 مارچ در بروکسل مقر اتحادیه اروپا از جانب 7 کشور حوزه این تمدن باستان برگزارمیگردد تنظیم و زمینه معرفی عنعنات پسندیده مردم افغانستان را با باشنده گان قدیم  سر زمین آریانای بزرگ و اعضای پارلمان اروپا شریک و مساعد سازد. ضمنأ پیشنهاد گردید تا مراسم تجلیل از نوروز در انجمن ها و نهاد عضو اتحادیه مطابق امکانات تدویر و تلاش صورت گیرد تا برنامه ها بعد از تبادل نظر و هماهنگی میان مسوولان پلان و برگزار شود .

 سپس گزارش کارکردها وفعاليت کمیسیون ها ونهاد های عضو اتحاديه استماع شد که ميتوان از گزارش فشرده ء هريک محترمه صالحه وهاب واصل مسوؤل کمیسیون زنان، محترم  آرش اکبری مسوؤل کمیسیون جوانان، محترم طارق پیکار مسوؤل کمیسیون فرهنگی، محترم عبدلمقیم احمدی مسوؤل نماینده گی مبارزات اروپایی برای حقوق بشر افغانستان در هالند، محترم داکتر محمد آصف هوتکی مسوؤل کانون پيوند، محترم شفيق احمدی مسوؤل انجمن حافظ عبدالمجيد نجرابی مقیم اروپا، محترم پیکار مسوؤل انجمن آینده مردم  و انجمن فرهنگی افغانهای شهر فلاردنگین، محترم اکبری مسوؤل انجمن پل، محترمه ماری کريم زاده عضو افتخاری اتحادیه ، محترمه قریش معاون انجمن افغانهای شهر روتردام، محترمه استوری احمدی  مسوؤل انجمن زنان افغان شهر نیمیخن، محترم نورانی نماینده انجمن شهر اتریخت، محترم ننگيالی بڅرکی مسوؤل داحمد شاه بابا علمی او فرهنگی تولنه، محترم عبدالقادر صدیقیان مسوؤل انجمن میهن، محترم عبیداحمدزی مسوؤل انجمن شهر زوترمیر، محترم عبدالصبورستانکزی مسوؤل فوند( ناهيد ) محترم  داکتر عبدالباقی قیومی مسوؤل اتحادیه خراسان  گزارشهای شان را ارايهء داشتند که از طرف هیئت اجراییه و همه حاضرين به گرمی استقبال شد.

درحاشيه ای جلسه ولی محمد شاهپور رییس اتحاديهء انجمنهای افغانها در هالند با محترم عبیداحمدزی مسوؤل انجمن زوترمیر با حضور داشت هيئت رهبری هر دو نهاد پروتوکول همکاری وهمسيويی را نيز عقد نمودند.

نشست حوالی ساعت 18:15 بعد از صرف غذای گرم و شعر میهنی توسط محترم ننگيالی بڅرکی  و گرفتن عکس های یادگاری در فضای کاملأ دوستانه موفقانه پايان يافت.

 

 

Adres: Wijkcentrum de Oosthof
Kinderkamp 9, 6825 JA Arnhem

Tijd:   13:00  tot   18:00