قدردانی از کارهای فرهنگی بانو سهيلا حسرت نظيمی!به تاريخ 21 فبروری 2014 رييس، سکرتر مسوؤل وشماری از هيئت رهبری اتحاديهء انجمنهای افغانها درهالند بنابر فراخوان { په هالند کی د لوی ننگرهار ټولنه} درمحفل بزرگداشت از کارکرد های فرهنگی، ادبی و ژورنالیستيک خانم سهيلا حسرت نظيمی درشهر
Alkmaar آلکمار کشور هالند اشتراک ورزيدند.
در کار محفل شخصيتهای فرهنگی، علمی، شاعران و نويسنده گان افغان از کشورهای مختلف اروپايی گردهم آمده بودند.
به نماينده گی از اتحاديه محترم ولی محمد شاهپور رييس اتحاديهء انجمنهای افغانها در هالند بمنظور قدردانی از همکاری های فرهنگی بانو سهيلا حسرت نظيمی ضمن ياد آوری از پيشينه همکاری وهمسويی وی درچندين برنامه فرهنگی اتحاديه با اهدای {
Award جايزه فرهنگی } و لقب نطاق شايسته همراه با اعتبارنامه آن با همیاری عده یی از هیئت رهبری اتحاديه از وی استقبال نمود، که با گرمی و صميميت خاص از جانب موصوف پذيرفته شد، همچنان سپاسنامه هايی اتحادیه به محترم محمد قاسم عثمانی { د ننگرهار د ټولنی مشر} و محترم عبدالقادر مسعود به نماينده گی از تدوير کننده گان برنامه اهدأ گردید.
سخنرانی ها ، سروده ها، داستانواره ها، طنز و آفريده های ديگر ادبی در وصف وی تا ساعت 11:45 ادامه يافت. همچنان شماری از نهاد ها وشخيصتهای مستقل با اهدای تقديرنامه ها ودسته های گل از موصوف قدردانی نمودند.
محفل با اجرای آهنگهای شاد محبوب الله محبوب و کريم لمر تا ساعت 12:30 ادامه و با اهدای دسته های گل وعکسهای يادگاری پايان يافت.
نوت: اين خبرنامه اتحاديه ميباشد، گزارش خبری محفل به وسيلهء گرداننده گان محفل طوری که لازم دانند انتشارخواهد يافت

اهدا به سهلا حسرت نظیمی 21 فبروری 2014