گزارش:

کنفرانس مبارزه با تندرويی و جلوگیری از رشد این پدیده  
در بين جوانان افغان درهالند
اول جون 2014

 

اتحاديهء انجمنهـــای افغانها درهالنــــــد، درکارمشترک با نماینده گی کارزار اروپایی مبارزات حقوق بشربرای افغانستان درهالند ، شهر داری شهر آرنهم  و انجمن افغانهای شهر و نواحی آرنهم به تاريخ اول جون 2014 کنفرانسی  را تحت عنوان: "تندرویی و جلوگیری از رشد این پدیده در میان جوانان" تدوير نمودند.
درکار اين همايش، مسوؤلین و هیئت های رهبری نهاد های عضو و همکار اتحادیهء انجمن های افغانها در هالند، اعضأ و علاقمندان نهاد
کارزار اروپایی مبارزات حقوق بشربرای افغانستان درهالند  و اعضای انجمن افغانهای شهرآرنهم که تعداد شان به 100 تن میرسید  اعم از مرد وزن اشتراک ورزيده بودند.
کار کنفرانس حوالی ساعت 14:30 با گوينده گی محترم  سيد اکرام الدين طاهری یک تن از فعالین جامعه مدنی افغانی درهالند آغازگرديد، وی مختصرأ در رابطه به چگونه گی برنامه و شیوه کار کنفرانس معلومات لازم به حاضرین ارايه نمود.
بعدأ محترم مقيم احمدی مسؤول
کارزار اروپایی مبارزات حقوق بشربرای افغانستان درهالند کار کنفرانس را رسماً افتتاح و در قسمتی ازسخنان خویش افزود: افراطی گرایی  اسلامی پدیده خطر ناکی است که  در جهان   و به ویژه در اروپا  از طرف حلقات و سا زمان های خاصی غرض بدست آوردن اهداف سیاسی بالای جوانان با گرایشات مذهبی ترویج می گردد.  این پدیده شوم بدبختانه  یک عده یی از جوانان ما را در اروپا و درهالند تحت تاثیر خویش قرار داده  و قربانی آن گردیده اند. که از  درس و تحصیل باز مانده و به انسان های غیر عادی و غیر مفید برای خانواده و جامعه تبدیل گردیده اند .

وی همچنان یاد آوری نمود که مبارزه با افراطی گرایی نه تنها به والدین این جوانان تعلق داشته بلکه مسئوولین نهادهای دولتی و غیر دولتی  نیزمسوؤلیت دارند تا در پروسه تجدید تربیت آنها نقش خویش را ایفأ نمایند.  
آقای زاهد نورین يک تن از نويسنده گان جوان افغان در هالند ، مطلبی را در مورد" تربيه کودکان در بين دو کلتور ومذهب" که مربوط به عنوان کنفرانس میگردید توضيح نموده  و جهات مثبت ومنفی آن را  در بين کودکان و خانواده های افغان روشن ساخت.

بخش دوم کار کنفرانس را که بعد از يک تفريح کوتاه آغاز یافت، بحث آزاد در مورد عنوان کنفرانس تشکیل میداد که به گرداننده گی خانم ملکه المرادی ومحترم  آرش اکبری مسؤول کميسيون جوانان اتحاديه راه اندازی گردید،  درآن حاضرین کنفرانس محترمان هریک: پوهاند شیرآقا جرأت، انجینر صاحب نظر،محمد اکبر طاهری، محمد اسلم سلیم، زلیخا پوپل، زرغونه پوپل، ناهید صدیق علومی، داکتر عبدالباقی قیومی، سرمحقق ننگیالی بڅرکی،فهیم ضیایی، غلام سرور فقیری، داکتر نجیب الله مسیر، سنایی امیری، آقا محمد نورانی، حسینه امیری، ستوری احمدی،نجیب جرأت، بصیر کامل ماری کریمی و دیگران  نظریات و دیدگاه های خویش را در فضای دموکراتیک درمورد حل این پرابلم و کار دوامدار در زمینه باهم شریک ساختند که در بعضی موارد از جانب گرداننده گان مناظره  پاسخ ارایه گردید.

 

بعد ازبحث و مناظره آزاد خانم Nuray  Kanik  کارمند اداره جلوگیری و مبارزه علیه خشونت نهاد  Moviera  که درسطح ولایت خلدرلند فعالیت دارد در رابطه به خشونت های خانواده گی با ارقام وفاکتهای دقیق معلومات ارایهء  نمود، که با گرمی از جانب حاضرین برنامه استقبال گرديد.

کار کنفرانس حوالی ساعت 6 شام توسط محترم ولی محمد شاهپور رییس اتحادیهء انجمن های افغانها درهالند بررسی گردید، وی ضمن سپاسگزاری از سهم و اشتراک فعال حاضرین کنفرانس که از راه های دور ونزدیک در کار این همایش با اهمیت اشتراک ورزیده بودند استقبال و سپاسگذاری نمود، از همکاری نهادهای سازمانده چون:

نماینده گی کارزار اروپایی مبارزات حقوق بشربرای افغانستان درهالند ، شهر داری شهر آرنهم، نهاد موفیرا ،انجمن افغانهای شهر و نواحی آرنهم، سکرتر مسوؤل و مسوؤل مالی اتحادیه انجمن های افغانها در هالند که از دوماه  بدینسو زمینه برگذاری آن را مساعد نمودند سپاس ویژه نموده به بررسی از کار کنفرانس چنين پرداخت.

 

دوستان و نخبه گان نهایت گرامی !

کنفرانس امروزی ما برخلاف برنامها و همایش های قبلی طبق پلان برنامه ریزی شده دقیق تحقق یافت، رهبری اتحادیه با درک احساس مسؤولیت در نشست ربع اول امسال خویش تدویر این کنفرانس را در کنار سایر برنامه های وسیع فرهنگی-اجتماعی خویش مورد تصویب قرارداد، که بر مبنی آن زمینه برگزاری همایش کنونی در کار مشترک با نهاد های همکار مساعد شد، هدف عمده و اساسی این کنفرانس را کسب آگاهی  پیرامون این پدیده و جستجوی راه های حل آن تشکیل میداد که خوشبختانه در یک بحث آزاد زمینه مشارکت همه برای جلوگیری این پدیده مطالعه شد، منحیث مسؤول اتحادیه در همیاری همکاران فرهیخته خویش اطمینان میدهم، که بمنظور جلوگیری از رشد این پدیده پلاتفورم مشترک را با سایر نهاد های اجتماعی- فرهنگی  افغانی، مساجد افغانها ، ارگانهای اجتماعی و نهاد های دولتی هالند که دید مشابه در این استقامت داشته باشند مطالعه و برای پیاده نمودن اهداف آن نشست های معلوماتی دوامدار را در سطح شهرها سازماندهی خواهیم نمود تا از یکطرف زمینه مشارکت نسل جوان را که  نسبت به همه آسیب پذیراند، در ساختار های تشکیلاتی اتحادیه و نهادهای هموند جلب نمایم و از جهت دیگر زمینه ساز ریشه یابی دقیق  این پدیده در بین جامعه مهاجر افغانی در هالند شویم.

وی بار دیگر از نقش فعال مسوؤلین محترم  نهادهای سازمانده و بخصوص محترم مقیم احمدی  و سایر اعضای رهبری نهاد شان که برنامه را از لحاظ مالی تمویل کرده بودند  تشکری نموده، مؤفقیت مزید برای انجام کارهای بعدی برای شان آرزو کرد.

کنفرانس با صرف غذای گرم و موسيقی دلپذير به صدای هنرمند جوان صفی الله فیروز کوهی  و سپاسگزاری از سهم مسوؤلین مؤفقانه حوالی ساعت 10 شب به پايان رسيد.