پيام تسلُيت

اتحاديهء انجمنهای افغانها درهالند

 

  باتأسف آگاهی يافتيم که جليل احمد مسحورجمال شخصيت  هنری و فرهنگی ويکتن از پيشکسوتان موسيقی  افغانستان داعی اجل را لبيک وبه حق پيوستند.
هيئت رهبری اتحاديهء انجمنهای افغانها درهالند به نماينده گی از اجتماع مهاجرافغان در اين کشور،مراتب تسلُيت وهمدردی خويشرا را تقديم داشته به مرحومی بهشت برين و به بازمانده گانش صبرجميل ميخواهد.

با درود فراوان
ولی محمد شاهپور
رييس اتحاديهء انجمنهای افغانها درهالند