بزرگداشتِ 65 مین زادروزِ ببرک ارغند

 

حقیقتِ وجودی ارغند، همانا پیوندش با زمانه است، همان طوری که خودش این رابطهء عینی را از طریقِ آفرینشهای بلند و ماندگارش در عرصهء داستانهای کوتاه و رُمان، برای زمانه ها، با استفاده از موقعیتهای امروزی و در دسترس قرار دادنِ {رُمان- تاریخ} ها، برای امروزیها و نسلهای واقعیت جو و عینیتگرا که هنوز می آیند و میخوانند و داوری خواهند کرد، مُهرِ مصداقِ ماندگاری زده است.

دو ماه قبل از امروز، انجمنهای اجتماعی فرهنگی- اجتماعی افغانهای شهرِ زوله، آیندهء مردم، دوستدارانِ بیدل و اتحادیهء انجمنهای افغانها در هالند، قرار بستند، تا به تاریخ 04- اکتوبر- 2014م.، با راه اندازی برنامهء بزرگداشت از 65 مین سالروزِ خجستهء تولدِ داکتر ببرک ارغند، ژورنالیست، روزنامه نگار و داستاننویسِ شهیرِ خانوداهء مترقی جامعهء بشری، شماری از دوستان، قلم به دستانِ آگاه و پیشرو، منتقدانِ پهنهء شعر و داستان را، از گوشه های گونه گونِ اروپا فراخوانند و ارادتِ شان را در برابرِ این شخصیتِ فرهیخته ابراز نموده، آفریده های ادبی- داستانیش را با ارایهء نقدها و برداشتها شان، موردِ ارزیابی و استقبال قرار دهند.

در این گردهمایی، که شکوهمندیش از همان آغاز با سهمگیری و گرمجوشیِ شایسته ترینهای عرصهء ادب و هنرِ والا هویدا بود، بیشتر از 100 تن مهمانان افغانی، ایرانی و هالندی اشتراک داشتند.

برنامه، از سه بخشِ سخنرانیها، خوانش پیامها و اشعار و موسیقی افغانی، متشکل بود.

گرداننده گانِ برنامه، سه سیمای درخشانِ دنیای ژورنالیزم و خبرنگاری، محترمه فوزیه میترا، محترمه سهیلا حسرت نظیمی و محترم نصیر دستگیر، برازنده گی مسلکی شان را با دکلمهء پارچه های شعر، خوانش و به معرفی گرفتنِ سخنرانان و گرداننده گی صمیمانهء برنامه، به نمایش گذاشتند و بر رونقِ آن لحظه های خاطره یی و فراموش نشدنی افزودند.

سخنرانان محترم، هریک کاتلین ارغند، دُکتور عبدالله نایبی، نجیب سرغندوی، طارق پیکار، حمیده غفور، حمیدالله عبیدی، دستگیر نایل، نیلاب موج سلام، داوُد اسعد، نورالدین همسنگر، پوهنیار بشیر مؤمن، انجنیر قادر مسعود، سرخیل سیلنی، فرید سیاوش و اناهیتا ارغند جمال، برداشتها، نقدها و یادداشتهای شان را در رابطه به آفریده های ادبی- داستانی ارغند، به زبانهای گونه گون پیشکش کردند.

در برنامه، محترمه تانیا عاکفی، شاعرِ جوان و دگرگونخواه، دو پارچه از سروده های نابش را به خوانش گرفت، که مورد استقبال گرمِ مهمانان قرار گرفت.

دوستداران داستان و آن هم از نوع ریالیزم آن، که نتوانسته بودند در این برنامه حضور رسانند، پیامهایی را به آدرس آفریدگارِ پهلوان مُراد و اسبی که اصیل نبود، فرستاده بودند، که همهء پیامها و سخنرانیها در آیندهء نزدیک به شکل رساله به نشر خواهد رسید.

در شمار فرستنده گانِ پیامها، از محترمان، هریک، ربانی بغلانی، همایون تاچ، احمدضیا سیامک هروی، فضل الرحیم رحیم، فاروق فردا، صدیق کاوُن توفانی، زرغونه ژواک، نجم الرحمن مواج، یعقوب بهروز و آشتی نام بُرده شد.

قابل یادآوریست، که محترم سیامک هروی، رُمان نویس جوان و چیره دستِ کشور، برعلاوهء پیام، دو نسخه از رُمانهای جدیدش به نامهای، گُرگهای دوندر و گرداب سیاه را به آدرس محترم داکتر ببرک ارغند فرستاده بود، که از جانبِ طارق پیکار، مدیرمسؤول سایت جوانان بیدار برای موصوف اهدا گردید، که با سپاسگزاری و ارجگزاری پذیرفته شد.

در بخش پایانی این گردهمایی، محترم ولی محمد شاهپور، رییس اتحادیهء انجمنهای افغانها در هالند، آواردی را که مزین با اعتبارنامهء اتحادیهء انجمنها بود، به مناسبتِ بزرگداشت از آفریده های ادبی- داستانی داکتر ببرک ارغند، کارمندِ شایستهء فرهنگ، برایش تقدیم نمود، که با استقبال گرم حاضران همراه بود.

در مقابل، محترم داکتر ارغند، برای گرداننده گان و سازماندهنده گان این همایش، جدیدترین رُمانش، (زنی از خوابگاه) را به طور تحفه و سپاسگزاری پیشکش کرد، که با افتخار پذیرفته شد.

بخش موسیقی این محفلِ گرم و صمیمانه را هنرمندانِ مستعد و خوش آواز، محترمان،نعیم مهربان، فهیم جان و فواد جان، پیش بُردند، که بر رنگینی و خاطره انگیزی آن افزودند.