گزارش:
نشست نوبتی ربع دوم هئيت رهبری اتحاديهء انجمنهای افغانها درهالند

 برمبنای تدابير سالانه اتحادیه  نشست نوبتی هيئت رهبری آن به تاريخ 25 اکتوبر 2014 درشهر آرنهم تدوير يافت، درکار نشست به تعداد  23 تن هر يک محترم ولی محمد شاهپور، محترمشفيق احمدی ، محترم پوهاند احمد شاه جلال ، محترم غلام سرور فقيری ، خانم  سيده طلوع ، خانم عزيزه عنايت ، خانم فتانه مقتدر ،محترم  طارق پيکار،خانم  پرنيان صديقيان ، خانم مرضيه جهيش ،خانم  فرديانا طبيب زاده ، خانم  گلچهره يفتلی ،محترم عبيد سلطانی ،خانم  سهيلا زحمت ،محترم محمد اسماعيل جمشيدی ، خانم ستوری احمدی ،خانم  زرغونه پوپل ،خانم  نازی نور عاطفی ،محترم زاهد نوران ، محترم شير شاه محبوب پنجشيری ،خانم  نوريه نعيمی  و ناهيد صديق علومی اشتراک ورزیده بودند.  در ترکيب آن  اعضای هيئت اجراييه، رهبری، شورای مشورتی ، شماری از فعالان انجمنهای عضو، مسوؤلان شورای سراسری زنان افغان در هالند و نهاد همياری زنان ، نماينده بيمه { مرگ و مير } نماينده راديويی { مانی } و نماينده سازمان تخصصی{GGZ  } مراقبت های صحی روانی اشتراک داشتند.  

نشست حوالی ساعت  14:00دقیقه بعد از ظهربا فراخوان ناهيد علومی سکرتر مسوؤل اتحاديه ازآقای H.de.Groot مسوول  بازاريابی بيمه مرگ ومير پيرامون عرضه خدمات بيمه مذکور آغاز وتا ساعت 14:20 ادامه يافت، وی  ضمن توضيحات لازم در مورد خدمات اجتماعی بیمه ورقهای تبليغاتی آن را جهت آگاهی اعضای انجمن های هموند به شاملین جلسه توزيع نمود. سپس محترم  ولی محمد شاهپور از نام هييت رهبری اتحاديه از اشتراک و معلومات مفید شان تشکری ويژه  بعمل آورده و از مسولان نهادهای هموند و همکار اتحادیه تقاضا نمود تا زمینه نشست های معلوماتی را در باره خدمات بیمه در شهرهای خویش در تشریک مساعی مسوؤلین بیمه راه اندازی نمایند تا هموطنان از خدمات بیمه آگاهی یابند.  وی در ضمن  ازمحترم بسام که زمینه این تماس را فراهم نموده بود نیز سپاسگزاری نمود. 
بعد با اعلام نصاب جلسه به وسيلهء سکرتر مسوؤل، جلسه تحت ریاست  محترم ولی محمد شاهپور رييس اتحاديهء انجمن های افغانها در هالند رسمأ بکار خویش آغاز نمود.
در ابتدا طبق اجندای مطروحه مروری بر گزارشها وکار کردهای سال 2014 به وسيله رئيس اتحاديه  صورت گرفت ،که نکات برجسته آن چنين بود:


دوستان محترم!

طوریکه در جریان قرار دارید اتحادیه درسال 2014 نسبت به سالهای گذشته تحرک کمتری داشته است، برهان آن ضعف مديريت نی، بلکه کمبود منابع مالی بود که ما قادر به اجرای برنامه های وسیع به جز ازدو برنامه شایسته  نبوديم، اما طی اين مدت در کار مشترک تلاش پيگير نموديم تا بتوانیم  توجه نهاد های تمويل کننده مالی را جهت تداوم برنامه های فرهنگی و به ویژه  پروژه پيشنهادی اتحاديه مبذول نمایم، که خوشبختانه توانستيم در مورد مؤفقيت های چشمگير بدست آوريم. ازجمله فوند های VSB Fonds و SKAN Fonds که درخواست منابع مالی به آنها پیشنهاد گردیده بود بعد از دریافت معلومات کافی در مورد اتحادیه و شیوه تحقق پروژه موافقت نمودند تا برای پیشبرد پروژه{ ازدواجهای اجباری ميان جوانان و جدايی والدين وسرنوشت کودکان خانواده ها پس از آن} تحت شرایط خاص مساعدت مالی نمايند، البته قابل ياد آوری است که کار بالای جلب مساعدت Oranje  Fonds برای تکمیل و نهایی سازی منابع مالی این پروژه بصورت مثبت همچنان ادامه دارد.
این پروژه  بعد از بررسی دقیق امکانات نهاد های هموند و همکار اتحادیه حسب پلان در  12 شهر بزرگ طبق ميکانيزم معین که درجلسه فوق العاده اتحاديه ارايه خواهد شد، تحقق خواهد يافت.


کارکرد ها وگزارشها:

1- 8 جنوری: اشتراک هیئت رهبری اتحادیه در برنامه سال نو شهرداری آرنهم و آشنایی با سایر باشنده گان آن.

 2- 21 جنوری: اشتراک در نشست مسوولین نهاد های چند ملیتی ولایت خلدرلاند و کار مشترک در زمینه جلوگیری از رشد تندرويی در میان جوانان.

3- 2 فبروری:  تدویر جلسه هیئت رهبری اتحادیه.

4- 9 فبرورز: شرکت در جلسه کمیته تدارک برنامه نوروز و مطالعه جلب نهاد های هموند و همکار اتحادیه در مورد برگذاری شایسته از نوروز باستان (شهر زویندریخت).

5 -  18 فبروری : شرکت در نشست نهاد حمایه از پناهجویان تحت سن 18 و ایجاد زمینه کار مشترک با نهاد مذکور (شهر اتریخت).

6- 21 فبروری: اشتراک در برنامه ارجگزاری از کار ژورنالیستکی و فرهنگی خانم سهیلا حسرت نظیمی و اهدای جایزه کار مشترک به او.

7- 8 مارچ: سهمگیری در برنامه تجلیل از 8 مارچ روز جهانی زن که از جانب شورای سراسری زنان افغان در هالند و انجمن افغانهای شهر آرنهم تدویر گردیده بود.

8- 9 مارچ: نشست دوم کمیته تدارک برنامه نوروز ،این برنامه در همکاری مشترک با، اتحادیه خراسان، نهاد همکاری افغانستان-هالند و اتحادیه انجمن های افغانها در هالند در شهر دوردریخت.

9- 22 مارچ: در کار مشترک با نهاد افغانستان - هالند و اتحادیه خراسان از نوروز این جشن باستان کشور بطور شایسته در شهر دوردریخت کشور شاهی هالند تجلیل بعمل آمد.

10- 21 مارچ: چاپ و نشر شماره دوم تریبون نشریه اتحادیهء انجمن های افغانها درهالند به مناسبت جشن نوروز1393.

11- 3 اپریل: اشتراک در نشست بررسی وضع زنده گی اقلیت ها در ولایت خلدرلاند و ایجاد همکاری مشترک با نهاد های دولتی و اجتماعی در زمینه زیست باهمی در این ولایت.

12- 13 اپریل: نشست بررسی برنامه نوروز که در آن کمبودی ها و نواقص کار مشترک نهادهای سازمانده در شهر ايلست  به بررسی گرفته شد.

13-  21 اپریل: نشست با مشاور امنیتی شهردار آرنهم وجلب همکاری آنها در مورد تدویر بهتر کنفرانس مبارزه با تندرويی.

14- 3 می: تدویر نشست کمیته تدارک کنفرانس مبارزه با تندرويی.

15- 7 می:  نشست کاری با یما سراج نماینده نهادی که کنسرت تابستانی شهر نايمیخن را  سازماندهی و برگزار نموده بود.

16- 27 می: ملاقات کاری باخانم ملکه نماینده حزب کار در شورا ی شهری آرنهم پیرامون کار مشترک در جهت جلوگیری از رشد تندرويی میان جوانان.

17- 1 جون: کنفرانس مبارزه با تندرويی تحت عنوان" تندرويی و جلوگیری ازاین پدیده در میان جوانان" که در کار مشترک با نماینده گی کارزار اروپایی مبارزات حقوق بشر برای افغانستان ، انجمن افغانهای شهر آرنهم و شهرداری آرنهم دایر گردید.

18- 15 جون: افتتاح نمایشگاه رسامی و نقاشی محترم ابوبکر ايوبی نقاش و رسام برجسته کشور و اهدای تقدیر نامه اتحادیه .

 19- 19 جون: شرکت در جلسه مشترک  نهادهای چند ملیتی ولایت خلدرلاند.

20- 3 جولای: نشست معلوماتی در مورد اهداف پروژه جدید اتحادیه با نهاد های تمویل کننده مالی   " در شهر اتریخت .VSB Fonds  و SKAN Fonds"  آن

21- 28 اگست: نشست کاری با نهاد موفیس   { Movies }    در شهر اتریخت بمنظور جلب همکاری و همایه آن نهاد در جهت تحقق اهداف پروژه جدید اتحادیه.

22- 24 سپتمبر: ملاقات کاری با دفتر حقوقی در مورد تغیير مواد اساسنامه اتحادیه و قانونمند ساختن تغييرات که در نشست ماه سپتمبر هیئت رهبری سال گذشته در آن وارد گردیده بود.

23- 5 اکتوبر: اشتراک در برنامه ارجگزاری از کارکرد های فرهنگی محترم ببرک ارغند و اهدای جایزه فرهنگی اتحادیه به پاس آفریده های ارزشمند اش.

24- نشر گزارشها وفعاليت های اتحاديه ونهاد های هموند آن در ويب سايت وصفحه فيسبوک اتحاديه.
25- ارسال پيامهای همبسته گی وتسليت ازنام رهبری اتحاديه به مناسبت های مختلف.

26  - پلان گذاری پروژه جدید اتحادیه برای سال 2014 و 2015 و تنظیم میکانیزم جلب همکاری منابع مالی آن از نهادهای تمویل کننده.

27- اشتراک در مراسم جنازه و فاتحه مرحوم استاد مسحور جمال هنرمند شایسته کشور و اهدای اکلیل گل از نام اتحادیه در مراسم خاکسپاری،

در مورد استماع گزارش مالی اتحاديه:

گزارش مالی توسط محترم شفيق احمدی مسوول مالی اتحاديه ارايه شد که در آن ازدخل وخرچ وبودجه فعلی ياد آور شد، همچنان وی ازتصيفه حسابات مالی سالهای 2012 بدينطرف که بادفاتر مربوط مالی صورت گرفته اطمينان داد. گزارش مفصل که مربوط پروژه های ميشود،درجلسه فوق العاده هيئت رهبری اتحاديه ارايه خواهد گرديد.


در رابطه به پروژه جديد:
- ازدواجهای اجباری ميان جوانان جدايی والدين وسرنوشت کودکان خانواده پس از آن
 در اين رابطه معلومات مفصل از طرف رییس اتحادیه به شاملین جلسه ارایه که در پرتو آن  تبادل نظر صورت گرفت و درنتيجه انجمنها ونهاد های آتی برای تطبيق آن آماده گی خویش را نشان دادند:
- انجمن فرهنگی ميهن در شهرهوستر اوت.
- انجمن افغانهای شهر آرنهم
- داحمد شاه بابا علمی او فرهنگی تولنه  شهر فينندال
- انجمن فرهنگی آريانا درشهر دنبوش
- انجمن افغانهای آینده مردم در شهر فلاردنگین
- انجمن همبسته گی در شهر ايندوفن
- انجمن افغانهای شهر روتردام
- نهاد همياری زنان درشهر الميره
- انجمن حافظ عبدالمجيد نجرابی درشهرتيلبورگ
- شورای سراسری زنان افغان درهالند درشهر ديدام
- انجمن افغانها شهر اوتريخت
- انجمن خراسان در شهر دن هاگ

- انجمن افغانهای شهر زواله


پلان تدابیر وسیع اتحاديه:
طرح پلان 2015 مورد تبادل نظر قرارگرفت وپيرامون آن توافق بعمل آمد، اما تحقق کامل آن به جلسه فوق العاده هئيت رهبری موکول شد.
در رابطه به کنفرانس بررسی وضعيت پناهجويان :
اتحاديه درتشريک مساعی انجمن افغانهای شهر آرنهم درکنار کمپاين کارزار اروپايی حقوق بشر برای افغانستان برای تحقق اين کنفرانس همکاری مينمايند.
- درخواست انجمن افغانهای شهر آرنهم مبنی بر عضويت مجدد شان دراتحاديه مورد بررسی وبه اتفاق آراء تاييد شد.
- نهاد همياری زنان که ازسه سال بدينطزف درشهر الميره هالند فعاليت مينمايد، بعد از ارايه گزارش کاری وفعاليت چشمگير شان دردفاع از حقوق پناهجويان با اتحاديهء انجمنهای افغانها درهالند، توافق همکاری وهمسويی نموده و موافقت نامه يی ميان محترم ولی محمد شاهپور رئيس اتحاديه و خانم گلچهره يفتلی نماينده همياری زنان در حالی که هيئت های رهبری هردو نهاد حضور داشتند به امضاء رسيد.
- آقای يوسف نماينده  سازمان تخصصی مراقبتهای بهداشتی روانی
  GGZ   در رابطه به  اهداف سازمان وشيوه کمک رسانی به متقاضيان معلومات ارايه داشت و اوراق تبلغاتی شانرا برای جلب همکاری انجمنها ونهاد ها توزيع نمود.که با تشکری از اشتراک شان قدر دانی بعمل آمد.ضمناً خانم محبوبه شهزادو نماينده راديوی مانی مصاحبه اختصاصی با ولی محمد شاهپور رئيس اتحاديه در رابطه به کارکردهای اتحاديه انجام داد.
 استماع گزارش انجمنهای عضو:
 خانم سيده طلوع مسوؤل انجمن همبسته گی فعاليت های فرهنگی خويش را چنين گزارش داد:
- ترينگ برای خانمها ، که چگونه به خودمتکی شوند.
- تجليل از روز مادر وتقدير از12 تن مادران شايسته با توزيع افتخارنامه ها.
- جمع آوری کمک به آسيب رسيده گان بدخشان.
محترم طارق پيکار  مسوؤل کميسيون فرهنگی و مسوؤل انجمن آينده مردم:
 - کار بالای شماره سوم تریبون نشریه اتحاديه ادامه دارد
- سازماندهی برگزاری برنامه سالگرد داکتر ببرک ارغند درهمياری با اتحاديه وانجمن افغانهای شهر زواله.
ناهيد علومی سکرتر مسوؤل اتحاديه ومسوؤل انجمن افغانهای شهر دوتنخيم:
- برگذاری جشنواره همزيستی باهمی کلتور های مختلف ساکنان شهر دوتنخيم که همه ساله درماه سپتمبر بر گذارميشود،در اين برنامه ازمليتهای افغانستان، ترکيه،سومالی، سودان، ايرتريا، گواتيمالا، ايران، يونان، اندونيزيا، کوراسو، انتيليا شرکت داشتند،در غرفه افغانستان نمايش لباسهای افغانی و توزيع غذا های افغانی صورت گرفت که مورد توجه حاضران وشهرداری قرار گرفت.

خانم پرنيان صديقيان به نماينده گی  از انجمن ميهن
- برای همزيستی بهتر راه اندازی برنامه های تفريحی برای زنان مانند آشپزی، نذر .وغيره
- تدوير سيمنار علمی در باره تاريخچه زبان دری.

خانم زرغونه پوپل مسوؤل انجمن آریانا  شهر دن بوش فعالیت های انجمن خویش را به جلسه ارایه و یادآور شد که از کارهای فرهنگی و اجتماعی او روزنامه شهر دن بوش استقبال گرم نموده اند که یک نمونه آن را طور گزارش به رییس اتحادیه سپرد.
 در رابطه به تدوير برنامه ارجگذاری از نقاشان وسينما گران:
- بعد ازتبادل نظر فيصله شد تا اتحاديه درهمسويی وميزبانی انجمن فرهنگی آريانا  شهر دن بوش وانجمن همبسته گی ايندوفن برنامهء ارجگذاری از نقاشان وسينما گران را به تاريخ 20 دسمبر2014 برگذار و کميسيون تدارک را برای سازماندهی آن تعين نمود.
- درکنار تحقق تدابير سال 2015 قرار شد تا اتحاديه با ميزبانی انجمن ميهن ازهشتم مارچ روز بين المللی زنان  و انجمن زنان شهر نایمیخن از فستیوال تابستانی { قدم زدن4 روزه} شهر نایمیخن مشترکاً  تجليل بعمل آورند.
نظريه ها وپيشنهاد ها:
- برنامه هايی که درانجمنهای محلی وشهری تدوير می يابد حداقل دوهفته پيش به آگاهی رسانيده شود.
- انجمنهای هموند و همکار اتحادیه برنامه ها تجليلی وپروگرمهايی سالانه خود را در ماه دسمبر جهت هماهنگی  به اتحاديه خبر دهند تا برويت آن تشريک مساعی بهتر ميان انجمنها ايجاد تا مانع برنامه های همديگر نشده و زمینه اشتراک شان در برنامه های همدیگر ایجاد گردد.                                 - گزارش فعالیت های فرهنگی- اجتماعی انجمن های عضو و نهادهای همکار اتحادیه  جهت انعکاس در ویب سایت ، صفحه فیسبوک و تریبون نشریه اتحادیه به مسوؤلین ارسال گردد. 
نشست با سپاسگذاری از همه اشتراک کننده گان جلسه توسط رئيس اتحاديه ساعت 18:00 اختتام يافت.
در پايان شماری ازعکسهای نشست
: