نشست با همی

نشست مهم همزیستی و باهمی شهروندان هالند به ابتکار وزارت رفاه اجتماعی و کاریابی کشور شاهی هالند بتاریخ 20 نوامبر 2014 در سالون تاریخی حکومت هالند در شهر دن هاخ دایر گردید.


در این نشست که دور از نظر رسانه ها تدویر یافته بود، صدراعظم هالند، وزیر رفاه اجتماعی و کاریابی، وزیر عدلیه و امنیت، نماینده گان احزاب سیاسی از پارلمان، شهردار ها و معاونین بخش رفاه اجتماعی آنها، کارمندان عالی رتبه وزارت خانه های رفاه اجتماعی، عدلیه و امنیت، مسوولین نهاد های اجتماعی سراسری از ملیت های مختلف، نماینده گان نهاد های دینی: کلیسا ها، مساجد، اهل هنود، یهودیان و محصلین جوان که تعداد شان به 150 نفر مییرسد اشتراک ورزیده بودند.

هدف اساسی برگزاری این نشست را تبادل نظر در مورد زنده گی باهمی ملیتها،نژادها، ادیان و سلیقه های مختلف فکری تشکیل میداد، اشتراک کننده گان این نشست در فضای دموکراتیک و آرام نظریات خویش را باهم شریک ساختند که از دید روشن و مفید آنها صدراعظم هالند سپاسگزاری ویژه نمود.

گزارش مفصل این نشست در  هماهنگی با جانب وزارت رفاه اجتماعی و کاریابی تهیه گردیده و جهت معلومات بیشتر شما هموطنان در ویب سایت و صغحه فیسبوک اتحادیه به نشر سپرده خواهد شد.