گزارشگر: سکرتريت کميته برگزاری کنفرانس:


سومين کنفرانس پژوهشی " کنگرس بين المللی مهاجران افغانستان"  در شهر وين
مرکز کشور اتريش
بتاریخ ۱۴ دسمبر ۲۰۱۴ برگزار يافت
.

 

کنفرانس با عنوان {نقش افغان های مقیم خارج در استحکام حکو مت وحدت ملی، باز سازی افغانستان و استفاده معقول از نيروی كاری، كادر های افغان در خارج از کشور}که به  ابتکار کنگرس بين المللی مهاجران افغانستان فرا خوانده شده بود، در همکاری و میزبانی کانون فرهنگ افغان در اتریش، انجمن همبسته گی با مهاجران افغان در اروپا، اتحاديهء انجمنهای افغانها درهالند، اتحادیهء سراسری افغانهای مقیم روسیه و هيئت رهبری مجله بانو بر گذار شد.

 در اين کنفرانس محترم داوؤد سلطانزوی مشاور رئیس جمهور افغانستان در امور بین المللی، محترمه هیلی ارشاد عضو ولسی جرگه، محترمه ریحانه آزاد عضو ولسی جرگه، محترم سید فرخ شاه فاریابی منشی مشرانو جرگه، محترم محمد همایون عزیزی  وزیرپيشين دولت در امور پارلمانی ،محترم سليمان لايق شاعر،نويسنده و مشاوراکادمی علوم افغانستان ، داکتر بصير رنجبر رئيس شورای همکاری نيروهای ملی - دموکرات، مسوولین و نماينده گان برخی ازنهاد های اجتماعی وفرهنگی افغانستان دراروپا، شماری از شخصيتهای مستقل سياسی و فرهنگی، شماری کارشناسان ونماينده گان رسانه های خبری که حدود 250 نفر نخبه گان را در برميگرفت اشتراک داشتند.
کنفرانس با تلاوت آيات چند از کلام الله مجيد و سرود ملی جمهوری اسلامی افغانستان آغاز گرديد.
در ابتدا محترم غوث الدين مير رئيس کانون فرهنگ افغان در اتريش و محترم محمد ايوب عرفانی سفير افغانستان مقيم اتريش مهمانان کنفرانس را خير مقدم گفتند.
درترکيب هيئت رئيسه کنفرانس ذوات آتی شامل بودند: محترم داوؤد سلطانزوی مشاور رئيس جمهور،
محترم سید فرخ شاه فاریابی منشی مشرانو جرگه ،محترمه ریحانه آزاد عضو ولسی جرگه، محترم اختر محمد صافی رئيس کانگرس بين المللی مهاجران افغانستان ، محترم غوث الدين مير رئيس کانون فرهنگ افغان در اتريش، محترم ولی محمد شاهپور رئيس اتحاديهء انجمنهای افغانها درهالند ( مسوؤل سکرتريت کنفرانس)، محترمه زهره يوسف داوؤد ژورناليست وبرنامه ساز تلويزيونی، محترمه ناهيد صديق علومی مدير مسوؤل مجله بانو( عضو سکرتريت و گزارشگر)، محترمه هما اميری ولی ( عضو سکرتريت وگوينده)، محترم سيد ذاکر شاه سادات نماینده حرکت ملی افغانستان واحد ، محترم سيد پادشاه کريمی مسوول کمیته افغانهای کشور اکراین ، محترم لطيف کريمی استالفی شاعرونويسنده، محترم عبد القدير ميرزايی برنامه ساز تلويزيون آريانا، محترم هارون يوسفی طنز نويس با استعداد کشور.  
کنفرانس با سخنان افتتاحيه محترم اختر محمد صافی رئيس کنگرس بين المللی مهاجران افغانستان به کار خود آغاز نمود. محترم صافی نخست پيرامون تاريخچه وپس منظر اتحاديه وبعد کنگرس بين المللی مهاجران افغان صحبت نموده گفت: اين کنگرس به مثابهء تريبون همه افغانها بوده وهرکی با هرنوع ايديالوژی وطرز فکر ميتواند صدای خود را جهت بهبود وضعيت افغانستان از آن بيان دارند. وی فعالیت های کنگرس را  طی 5 سال اخیر و همچنان پلان های آیندۀ آنرا بيان داشت. وی اضافه نمود: دشواری های کنونی افغانستان ريشه در گذشته دور دارد، حداقل از دوران رياست جمهوری داوؤد خان تا کنون که احساسات بر تعقل وخرد غلبه داشت ودارد وضعيت کشور روبه بحران می رود. در اين ميان حفظ هويت ملی افغانستان  وهمچنان حمايت از استقلال ،حاکميت ملی وحاکميت قانون از مبرم ترين مسايلی است که مردم افغانستان و حکومت وحدت ملی را بيشتر از پيش استحکام می بخشد.
متعاقباْ محترم داوؤد سلطانزوی مشاور رئیس جمهور افغانستان در امور بین المللی پیام شاد باش رئیس جمهور محمد اشرف غنی را به سمع حاضرین کنفرانس رسانید. وی خاطر نشان ساخت که رهبری افغانستان و شخص رئیس جمهور از گردهمایی امروزی حمایت نموده آنرا گام مثبت بخاطر همبسته گی و وحدت ملی افغانها ارزیابی مینماید. ايشان علاوه کرد که در آستانۀ سفرش به وين با رئیس جمهور ملاقات نموده که هنگام آن رئیس جمهور به وی هدایت داد تا به اشتراک کننده گان کنفرانس برسانم که افغانستان وطن آبايی همه است،از طريق اين کنفرانس به آگاهی رساينده شود، که درهای آن همیشه بروی هر افغان باز است. اقای سلطانزوی تأکید نمود که حکومت جدید افغانستان همواره در پی آن است تا تحت شرابط مناسب معیشتی و حقوقی افغانهایی خارج از کشور را به وطن برای ارایۀ خدمات در ساحات مختلف حیات اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی افغانستان به وطن فرابخواند. وی همچنان در رابطه به انسجام نيرو های بيرون مرزی تماس گرفته و حضور انان را در نوسازی افغانستان مبرم دانست.
سپس محترم صديق وفا نگاههای  تخنيکی، حقوقی ومطالبات کنفرانس را پيرامون طرز سهمگيری افغانهای بيرون مرز در نوسازی افغانستان بيان نمود.
متعاقباً ، محترمه هیلی ارشاد عضو ولسی جرگهءافغانستان به نماینده گی از اعضای ولسی جرگه و شخص خود به اشتراک کننده گان کنفرانس موفقیت آرزو نموده حمایت قوۀ تقنینۀ افغانستان را از فعالیت های عملی و مثمر نهاد های اجتماعی و مدنی افغانهایی خارج از کشور برای تأمین همبسته گی میان افغانها و ارتقای وضع زنده گی و رفع مشکلاتی که مهاجرین در برخی از کشور با آن روبرو هستند اعلام داشت، وی از حق رای دهی افغانهای بيرون ازمرز درپروسه های انتخاباتی حمايت نمود.
سپس محترم حميد لطيف فعال جامعه مدنی افغانستان گفت: شرکت جوانان درروند سياسی کشور متضمن تحکيم حکومت وحدت ملی بوده وميتواند روند نوسازی کشور رابهبود بخشد.
سپس محترم لطيف کريمی استالفی مسوؤل شعبه ادبيات کانون فرهنگ افغان دراتريش پيرامون علل    بد امنی وفرار مغزها صحبت نموده وصدای  2500 پناهنده افغانستان  را که در سوريه ميان جنگ وکشمکشهای داعش گير مانده اند به گوش کنفرانس رسانيد، وی
برای جلب و جذب افغانهای متخصص مقیم خارج ، پیشنهادات مفید خویش را در زمینه به شاملین کنفرانس شریک ساخت.
بعداً خانم سمين مشرف عضو هئيت تحرير مجله بانو در رابطه به جايگاه و مطالبات زنان افغانستان، محترم  سيد ذاکر شاه سادات (دواحد افغانستان ملی خوز
ښت اوملی گرايانو په استازی توب) در رابطه به ترويج و استحکام انديشه واحساس ملیگرایی ، محترم نظام حکيمی از انجمن جوانان افغان مقيم  وين در رابطه به نقش جوانان وتحصيلکرده های بيرون مرز، ملی گرايی وداشتن سياست واحد رهبران حکومت ملی درمورد افغانستان ونجات ازمهلکه کنونی، محترم پادشاه کريمی به نماينده گی افغانهای مقيم اکراين در رابطه به موجوديت کتله وسيعی از روشنفکران متخصص در اکرين ودشواری های افغانهای مهاجر اکراين و همچنان نيازشناسايی وفهرست کارشناسان در کشور های گوناگون، محترم قسيم نوری معاون انجمن همبسته گی با مهاجران افغان دراروپا پيرامون عقد موافقت نامه های امنیتی با امریکا و ناتو که متضمن جلوگيری از مداخلات کشور های همسایه در افغانستان باشد، انجنير نبی عباسی از کشور چک در مورد دشواری های مهاجران افغانستان در ايران سخنرانی و مطابق اجندای مطروحه صحبت نمودند.
بخش بحث آزاد:
به رغم آنکه شمار زياد هموطنان ما ميخواستند سخنرانی داشته باشند، اما کميته برگزاری نسبت ضيقی وقت از آنان معذرت خواسته وتقاضا نمود تا در بحث آزاد سهم بگيرند.
در کار کنفرانس اين بخش از جالبترين مباحث بود، زيرا به همهء شرکت کننده گان زمينه مساعد شد تا پيرامون اجندا نکات نظر شانرا شريک سازند.
اين بخش
 با گرداننده گی  خانم زهره يوسف داوؤد  پيش برده شد، وی با سخنرانی توضيحی پيرامون چگونگی وطرز پيشبرد بحث آزاد وپيشکش نمودن خطوط مطروحهء کميته برگزاری که شامل بند های آتی بود به کارش آغاز نمود.
1 - تبدیلی تدريجی آگاهان افغان به لابی ها (اشخاص تأثير گذار بالای دستگاه حکومتها  وافکار عمومی)  در ممالک مقیم:
نخست در اين رابطه خانم زهره  ومحترم  صافی روشنی انداخته و افزودند که لابی ها از زمره موثرترين آگاهانی ميباشند که در پارلمانها وحکومتهای کشور های ديگر به نفع حکومت وملت خويش کار نموده وحامی منافع ملی کشور درخارج ميباشند.
در اين مبحث محترم ولی محمد شاهپورازهالند، انجنير کريم اکبر از اتريش،محترم لطيف حميدی از افغانستان،خانم  زرغونه اميراز اتريش، محترم پادشاه کريمی از اوکراين، محترم طارق نجات از شهر وين ، نماينده سفارت افغانستان در اتریش  وديگران صحبت نموده و راهکار ها وپيشنهاد های شانرا شريک ساختند.
 2) همکاری با دولت وحدت ملی در تدوین پالیسی ها جهت استفادۀ معقول از نیروی افغانهای مقیم خارج در نو سازی کشور:
در اين مورد  محترم يونس مرادی کارشناس امور زراعتی از وين،خانم آمنه يوسفی ازلندن وآقای حکيمی  صحبت نمودند. در اين بخش بر علاوه توضيحات گردانندهء بحث آزاد، محترم سلطان زوی و محترمه هيلی ارشاد به ارايه پاسخهای لازم پرداختند.
3)
دفاع از حقوق، منافع ملی و اعتبار افغانستان در سطح بین المللی ودفاع از حقوق پناهجويان افغان درممالک گوناگون:
در اين بند؛ بحث آزاد محترم پادشا کريمی از اوکراين وشماری از شرکت کننده گان داخل بحث شدند.
4)
بسیج نیروهای آگاه افغان در ترویج و استحکام انديشه و احساس ملیگرایی :
در اين بند، بحث آزاد محترم صافی، محترم پادشاه کريمی، محترم عرفانی وديگران صحبت نمودند.
دربخش ديگر:
داکتر بصير رنجبر رئيس شورای هماهنگی نيروهای ملی- دموکرات افغانستان پيرامون چگونه گی استحکام حکومت وحدت ملی ونقش نيروهای ملی ودموکرات وانسجام اين نيروها سخنرانی نمود.
سپس محترم سليمان لايق شاعر، نويسنده و مشاور اکادمی علوم افغانستان ضمن سخنان عالمانه گفت: ما افغانها از حق بيش و از وقت پيش ميخواهيم، ملت افغانستان کشور دلچسب است، اما کوه افغانستان از کوه اتريش هيچ  فرق ندارد، بهتر است جرآات انتقاد از خود داشته باشيم. از محترم سلطانزوی صاحب تقاضا مينمايم که همه رويداد های کنفرانس را طی يک راپور منظم به آگاهی رهبری دولت برسانند.
چرا ما وحدت ملی راتاييد مينمايم؟ زيرا برای پايان مناقشه راه ديگری وجود ندارد، برای کشورما وحدت سياسی مهمتر است، تمايلات قومی ،حزبی وگروهی زيان بخش است.
نتيجه گيری وارزيابی کنفرانس:
محترم ولی محمد شاهپور رئيس اتحاديهء انجمنهای افغانها درهالند به نماينده گی از سکرتريت و کميته بر گزاری کنفرانس ، کار آن  را ارزیابی  و این همایش بزرگ را به مثابهء يک حرکت روشنفکرانهء بيرون از مرز در استحکام حکومت وحدت ملی  مؤثر دانسته ودور نمای آنرا مثبت خواند. وی درمورد چگونه گی روند تدوير کنفرانس گفت:  این کنفرانس که در مشارکت کاری اتحادیه بین المللی مهاجران افغانستان ، اتحادیه انجمن های افغانها در هالند، کانون فرهنگ افغان در اتریش ، مسوولین مجله بانو و نهاد های سراسری افغانها در اروپا امروز تدویر یافته است نتیجه کار مشترک کمیته کار آن است که اعضای آن با احساس مسوولیت از سه هفته پیش زمینه برگزاری آن را صادقانه سازماندهی و مساعد نمودند، وی از ابتکار اتحادیه بین المللی مهاجرین و بخصوص محترم اختر محمد صافی که زمینه تدویر کنفرانس و منابع مالی آن را مهیا ساخت قدردانی نموده و از سهم فعال اعضای کمیته کارکنفرانس  هریک : محترم غوث الدین میر، بانو ناهید صدیق علومی، محترم لطیف کریمی استالفی، محترم عزیزالله انیس، محترم صدیق وفا، محترم صلاح الدین صلاح و بانو هما امیری  که گام بگام در این پروسه با تلاش های خسته گی ناپذیر کار مشترک نمودند تشکری نمود، از حضور گرم مهمانان که از داخل کشور و کشور های مختلف اروپایی در کار کنفرانس اشتراک ورزیده بودند استقبال و سپاسگزاری ویژه نمود، وی با مسوولین اتحادیهء بین المللی مهاجرين افغانستان دیدگاهای خویش را بمنظور انسجام بهتر و بیشتر مهاجرین افغانستان  پیرامون ساختارتشکیلاتی اتحادیه در فضای دوستانه طرح و میکانیزم تحقق آن را به کنفرانس شریک ساخت.
بعد از نتيجه گيری؛ محترم صافی گفت: کنفرانس توانست يک آغاز نيک برای همکاری نيروهای متخصص افغان دربيرون ازمرز درجهت استحکام حکومت وحدت ملی باشد.کنفرانس اگر توانسته باشد پرسشهايی را درذهن ما ايجاد کند درکار خود موفق است. توسعه کنگرس ومسآله تشکيلاتی آنرا به اينده موکول ميداريم، زيرا درمرحله کنونی مبرم ترين مسايل وموضوعات را دراجندای اين کنفرانس گنجانيديم که بدان نياز جدی محسوس می شد.
برخی از علاقمندان و شایقین اشتراک در کنفرانس مذبور که بنابر دلایل مختلف، دوری راه، عدم دسترسی به ویزه وسایر معاذیر نتوانستند خود در کنفرانس حضور یابند یا نماینده گان خود را به کنفرانس اعزام دارند، عنوانی مسوولین کانگرس بین المللی مهاجرین افغان تلگرامها و پیام های متعددی فرستادند. در پیام های انفرادی و دسته جمعی افغانها که از کشورهای مختلف به آدرس کنفرانس مواصلت ورزيد، برعلاوۀ ابراز آرزو های نیک، تهنیت و شاد باش و موفقیت برای کنفرانس، اظهار امیدواری گردید که پیامد های کنفرانس برای بهبود وضعیت و موقف مهاجرین افغان در برخی از کشورها و چگونه گی تأمین روابط کاری و مثمر با حکومت وحدت ملی در افغانستان و استفادۀ هدفمند از نیروی کاری و مسلکی افغانهای خارج از کشور نتایج مثبت دربر خواهد داشت.
در زمرۀ دهها پیام و تلگرامی که عنوانی سومین کنفرانس کانگرس بین المللی مهاجرین افغان مواصلت نموده اند، پیام شاد باش محترم انجنیر عزیزالله انیس به نماینده گی از هئیت رهبری اتحادیۀ سراسری افغانهای فدراسیون روسیه و پيام  شبکه دفاع از حقوق زنان در اروپا و به نماينده گی آنها  پوهندوی شيما غفوری رئيس انجمن مدد رسانی افغانی  به وسيلهء محترم اختر محمد صافی به کنفرانس رسانيده شد.
همچنان آقای مير به نماينده گی کانون فرهنگ افغان دراتريش و منحيث ميزبان کنفرانس شماری از فعالان کنفرانس را مورد سپاسگزاری وتقدير قرار داد.
کنفرانس با گرفتن عکسهای يادگاری درفضای صميمانه وهمآهنگی پايان يافت.
این کنفرانس با اسپانسری کنگرس بين المللی مهاجران افغانستان ونقش برجستهء محترم صافی رئيس اين نهاد پيش برده شد، همچنان کانون فرهنگ افغان دراتريش ( آقای غوث مير) وفاميل محترمه هوسی صافی دروين همياری ها و زحماتی رامتقبل شدند.

دربخش اخیر برنامه موسیقی شاد غزل به وسيله هنرمندان با استعداد فرید جان و وحید جان کامران  اجرا شد که مهمانان در فضای کاملأ آرام از آن لذت  بردند.