گشايش نمايشگاه رسامان،نقاشان و مجسمه سازان افغانستان درهالند

 

 فلم کوتاه از محفل

 اتحاديهء انجمنهای افغانها درهالند، در همکاری با موزيم  Van Abbemuseum   شهر Eindhoven  کشور شاهی هالند، انجمن همبسته گی زنان افغانِ شهر ايندهوفن وانجمن فرهنگی افغانهای شهر Den Bosch ( آريانا) ،نخستين نمايشگاه آفريده های هنری هنرمندان افغان در عرصهء ( رسامی، نقاشی ومجسمه سازی) را به تاريخ ۲۷ جنوری سالروان طی محفل با شکوه فرهنگی گشايش نمود.
در اين برنامهء فرهنگی که هدف آن معرفی گوشه يی از فرهنگ افغانستان در بيرون از مرز بود، پوهاند دوکتورعبيدالله عبيد سفير کبير ونمايندهء فوق العادهء رئيس جمهور دولت اسلامی افغانستان در کشور هالند، سکرتر وقونسل سفارت افغانستان درهالند، هيئت اجراييه و
رهبری اتحاديه، هموندان انجمنهای همکارو دهها تن  از فرهنگيان و هنردوستان افغان و هالندی اشتراک داشتند.


برنامه با آمد، آمد مدوعين، صرف چای وکافی در رستورانت زيبای موزيم که با خوراکه ها وناشتای افغانی از مهمانان پذيرايی گرديد ساعت ۱۴:۰۰شکل گرفت.
طبق پروگرام مهمانان به تالار، سخنرانی ها فراخوانده شدند، گشايش نمايشگاه با سخنان خيرمقدم ناهيد علومی سکرتر مسوؤل اتحاديهء انجمنهای افغانها درهالند و متن هالندی آن به وسيلهء آقای شفيق احمدی مسوؤل مالی اتحاديه آغاز يافت. متعاقباً از آقای
Charles Esche  رئيس موزيم شهر ايندهوفن خواسته شد تا در رابطه صحبت نمايد. وی ضمن خوش آمديد و سپاسګزاری از اقدام نیک اتحادیه انجمن های افغانها در هالند که زمینه ګشایش نماشګاه هنری را مساعد نمود ، از امتزاج وتبادل فرهنگی ميان هالند وافغانستان به گرمی استقبال و گفت: ادارهء موزيم مسرت دارد که با تدوير چنين برنامهء فرهنگی گامی در راه معرفی فرهنگ افغانستان بر ميدارد، وی که يکتن از علاقنمدان رشد هنری وفرهنگی افغانها در هالند ميباشد از آماده گی وهمکاری خود برای اجرای دومرحله يی اين برنامه اطمينان داد.
سپس از محترم پوهاند دوکتور عبيدالله عيبد سفير افغانستان درهالند تقاضا بعمل آمد تا سخنرانی نمايند. جناب سفير ضمن آرزوی مؤفقيت در کار نمايشگاه، سلامها وتمنيات نيک  جلالتماب داکتر اشرف غنی رييس جمهور وداکتر عبدالله عبدالله رييس اجراييه را به حاضرين رسانيده و با يادی از پيشينهء فرهنگی وهنری افغانستان وگرفتن نامهای چون بهزاد، پروفيسور غلام محمد ميمنه گی، استاد عبدالغفور برشنا وديگران خواست که کار امروزی هنرمندان مهاجر افغان را با بزرگان اين عرصه پيوند دهد وبرای رشد واحيای فرهنگی آرزوی غنامندی نمايد. وی از اداره موزيم، آقای چارلس ايشا، رهبری اتحاديه آقای ولی محمد شاهپور، سازماندهنده گان، انجمنهای همکار
و آقا عمرشفيق کاکر که مسوؤليت انسجام آثار هنری را به عهده داشت وآقای احسان عمری که در تنظيم دو آهنگ ميهنی افغانی نقش داشت ياد نموده وبرای کار نمايشگاه آرزوی موفقيت نمود.
سپس کوُرس آهنگ ميهنی استاد اولمير ( ای زما وطنه د لعلونو خزانی زما-  ستا هره دره کې دي د تورو نښانې زما) که شعر آن از غنی خان ميباشد و توسط آقای عمری و خانم
van Abbe koor رهبری ميشد به وسيلهء گروپ داوطلبان هالندی زبان با لهجه خيلی گيرا و تاثيرناک اجرا شد که با پا ايستادن و شور وهلهله شرکت کننده گان مواجه شد.
بعد از سخنان کوتاه و اجرای آهنگ ميهنی از شرکت کننده گان خواسته شد تا درتالار نمايشگاه تشريف برده وشاهد افتتاح رسمی نمايشگاه باشند.
در  ورودی نمايشگاه با فيته و ترتيبات لازم به وسيلهء خانم سيده طلوع به نماينده گی انجمن ميزبان و ادارهء موزيم تنظيم  و آثار هنرمندان به شيوه مسلکی درداخل نمايشگاه نصب وتزيين گرديده بود.


نمايشگاه به وسيلهء محترم عبيدالله عبيد سفير افغانستان درهالند، آقای
Charles Esche  رئيس موزيم شهر ايندهوفن و آقای ولی محمد شاهپور رئيس اتحاديهء انجمنهای افغانها درهالند، با قطع نوار گشايش ومتعاقباً در حالی که پيرامون هريک از رسامی ها، نقاشی ها ومجسمه ها به وسيله ايجاد گران آن معلومات ارايه ميشد از نمايشگاه بازديد به عمل آمد.
در نمايشگاه ، اثرهای  هنری محترم ابوبکر ايوبی ( نقاش)، داکتر شريف عزيز يار( مجسمه ساز)، محترم عارف دامی ( نقاش)، محترم حميد حليم ( نقاش ومجسمه ساز)، محترم طارق داوؤد ( نقاش)، محترم احمد عزيز يار( نقاش ومجسمه ساز)، محترمه وژمه مهمند ( نقاشی وديزاينر)، محترمه ملينا سليمان( هنرمند اجرا با پرفورمنيس)، محترم  شفيق کاکر ( نقاش سبک رياليزم)، محترم نجيب رستگار( نقاش رياليزم)، محترم حيدر اورنگ ( نقاش)، خانم فرديانا ظريفه طبيب زاده ( هنر کنستويل يا وابسته به تصور ها وپندار ها) و محترم مسعود بسام ( نقاش) جا داشت.
سپس خانم ملينا سليمان در اجرای موزيکال ومستند، هجوم استعماری وجدا نمودن جبری پيکر هايی از سرزمين افغانستان را به نمايش گذاشت.
بعد آن بازهم يک آهنک مشهور ميهنی از محترم وهاب مددی (وطن عشق تو افتخارم - وطن در رهت جان نثارم) که توسط آقای عمری وخانم
van Abbe koor رهبری ميشد به وسيلهء گروپ داوطلبان هالندی زبان با لهجه خيلی گيرا اجرا و بازهم با هلهله ها استقبال گرديد.
به خاطر آشنايی بيشتر به کارهای هنری ايجاد گران افغان در اين نمايشگاه نشستی به اشتراک مقام سفارت و رهبری اتحاديه پيرامون انسجام هنرمندان وايجاد گران اين عرصه هنر درحاشيه نمايشگاه تدوير و در رابطه به ايجاد انجمن ( رسامان، نقاشان ومجسمه سازان) تبادل نظر گرديد، تا اتحاديه بتواند در آينده چنين نهادی را در جنب خود داشته باشد و دربهبود کار های هنری وفرآهم نمودن زمينه های دريافت ورشد استعداد هايی جوانان وبالنده گان اين بخش مفيد واقع شود.
همچنان دعوت شده گان با آثار هنری موزيم
Van Abbemuseum آشنايی حاصل واز آن بازديد نمودند که به وسيله مؤظفين توضيحات لازم ارايه می شد.
طبق برنامهء قبلاً تنظيم شده، نمايشگاه تا تاريخ يکشنبه ۸ فبروری سالروان برای دو هفته بروی تماشاچيان هالندی وافغان وهمه باز ميباشد، چنانچه درنظر است که در پايان نمايشگاه محفل با شکوه تر ارجگذاری هنرمندان وايجاد گران اثر های مذکور بازهم درهمان موزيم شهر ايندهوفن تدوير يابد.
ازهمه اشتراک کننده گان اين محفل وهمچنان بازديد کننده گان و هموندان انجمنهای عضو تقاضا بعمل آمد که برعلاوه بازديد نمايشگاه در محفل پايانی وارجگذاری نيز اشتراک ورزند.
محفل با تبادل نظر های فرهنگی  وعکسهای ياد گاری که توسط محترم نذير پايا حسينی و محترم احمد عزيز يارگرفته شد، ساعت ۱۷:۰۰ پايان يافت.
گزارشگر اتحاديه