ارجگزاری از رسامان،نقاشان و مُجسمه سازان بیرون مرز افغانستان ساکن درهالند

 

به تأريخ ۸ فبروری ۲۰۱۵ شهر ايندوفن کشور شاهی هالند، شاهد ارجگذاری از چهره های نخبه هنر نقاشی ومُجسمه سازی بیرون مرز درهالند بود.
طوری که علاقمندان آگاهی دارند، اتحاديهء انجمنهای افغانها درهالند، انجمن همبسته گی زنان افغان درشهر ايندوفن، انجمن فرهنگی آريانا درشهر دن - بوش وموزيم {  فان آببه }
Van abbe museum  شهر ايندوفن  بمنظور آشنايی با  آفريده های هنری نقاشان و مجسمه سازان کشور ساکن هالند به روز ۲۷ جنوری ۲۰۱۵ نمايشگاه چنين آثار را با حضور پوهاند داکتر عبيدالله عبيد سفير ونمايندهء فوق العاده رئيس جمهور افغانستان درهالند، آقای ولی محمد شاهپور رئيس اتحاديهء انجمنهای افغانها درهالند، چارلز ايش رئيس موزيم { فان اببه }و جمع کثيری از فرهنگيان گشايش نمود، هدف اين تدابير همانا معرفی ارثيه هنری افغانستان درميان هالندی ها وهمچنان تعميم تجربه های سودمند هنری ودستآورد های فرهنگِ کشور هالند در بین افغانها ميباشد که غايه آن تحقق هرچه بیشتر پروسهء شهروندی (انتگراسیون) است  که در اساسنامه اتحاديه صراحت دارد.

 کميته تدارک  اين برنامه از ۲ ماه قبل برای تنظيم چنين کاربزرگ ايجاد گرديد، زيرا شناسايی، جلب همکاری آفريننده گان آثاروهمچنان فراخوان مدعوين و تنظيم محل برگزاری وديگر ترتيبات آن، ايجاب کار بيشتری را مينمود. که کميته تدارک با حوصله مندی آنرا انجام داد. در کميته متذکره  اينها فعال بودند: } آقای ولی محمد شاهپور رئيس اتحاديه، ناهيد صديق علومی سکرترمسوؤل اتحاديه، محترم شفيق احمدی عضوهييت  اجراييه اتحاديه ، محترم شفيق عمر کاکړ نماينده موزيم ملی شهر ايندوفن، محترمه  سيده طلوع مسوؤل انجمن همبسته گی زنان افغان درشهر ايندوفن،محترمه  زرغونه پوپل مسوؤل انجمن آريانا در شهر دن - بوش ، محترمه ثريا محسن سکرتر مسوؤل ، دوشيزه  نرگس خاکسارمسوؤل مالی انجمن  دن بوش ( آريانا) {
طبق سناريو حوالی ساعت ۱۱۰۰ با جمع آمد دعوت شده گان وصرف چای وکافی محفل ارجگزاری در موزيم شهر ايندوفن شکل گرفت، متعاقباً مهمانان با کار کرد های هنرمندان درستديوی موزيم آشنا شده واز جانب هريک از نقاشان و ايجاد گران آثار توضيح های لازم پيرامون آفريده های شان صورت و مورد استقبال گرم قرار گرفته وعکسهای ياد گاری با هنرمندان واثر های شان اخذ شد.

 


سپس شرکت کننده گان به اديتوريم موزيم فراخوانده شده و با پخش آهنگ ميهنی استاد اولمير:
 ( ای زما وطنه د لعلونو خزانی زما-  ستا هره دره کې دي د تورو نښانې زما) که شعر آن از غنی خان ميباشد و توسط آقای عمری و خانم
van Abbe koor رهبری ميشد به وسيلهء گروپ داوطلبان هالندی زبان با لهجه خيلی گيرا و تاثيرناک اجرا شد که با شور وهلهله شرکت کننده گان مواجه گرديد.
بعد به وسيلهء خانم جميله زمان انوری به زبان شيوای دری و دوشيزه نيلوفر زيارمل به زبان هالندی خيرمقدم کميته تدارک خوانده شد.

سپس خانم سعيده طلوع مسوؤل انجمن ميزبان ضمن خوش آمديد گفت:" برای من جای مسرت است که امروز انجمن همبسته گی زنان افغان از شهر ايندوفن بحيث يک انجمن مستقل ودر عضويت فعال با اتحاديهء انجمنهای افغانها درهالند مهماندار شما دوستان وعزيزان ميباشد" . بعد خانم زرغونه رحيمی پوپل  مسوؤل انجمن آريانا وعضو کميته تدارک از تشريف آوری مهمانان به زبان هالندی تشکری نمود.
بعد آقای ولی محمد شاهپور رئيس اتحاديهء انجمنهای افغانها درهالند به دو زبان هالندی و دری پيرامون ضرورت وکارکرد های اتحاديه که چگونه در اجتماع بيرون مرزی از فعالان عرصه های گوناگون اجتماعی وفرهنگی در سالهای موجوديت خود ارجگذاری بعمل آورده ياد وافزود :

خرسندم كه براي اولين بار در يكی از موزيم هاي بزرگ كشور شاهي هالند از چهره هاي برجسته و نستوه هنر رسامي، نقاشي و مجسمه سازي كشور در بيرون مرز ارجگزاري بعمل مي آيد، بدين مناسبت از نام خود و هيئت رهبري اتحاديهء انجمن هاي افغانها درهالند، انجمن همبسته گی زنان افغان شهر أيند هوفن و انجمن فرهنگی آريانا شهر دن بوش حضور گرم شما را در اين محفل باشكوه صميمانه  شادباش ميگويم.

اشتراك فعال هيئت كورديپلوماتيک سفارت جمهوری اسلامي افغانستان مقيم هالند تحت رياست محترم صميم همراز مستشارآن سفارت را که در کار این همايش بزرگ تشریف آورده اند خوش  آمديد گفته و از استقبال نيک شان در زمينه تدوير اين برنامه سپاسگزاری مينمايم.

كار و حمايه تخنيكي مسؤولين محترم موزيم ملي شهر ايندهوفن و بخصوص محترم شفيق عمرکاکر كه كميته تدارك برنامه را از آغاز تا پايان  گام به گام در انسجام و سازماندهي برنامه  ياري رسانيد قابل ستايش ميدانم ، رهبري اتحاديهء انجمن هاي افغانها درهالند در سال ٢٠١٥  مصمم بر آن شد تا از هنرمندان چيره دست عرصه رسامي، نقاشي و مجسمه سازي  كشور كه در ديارغربت با تلاش هاي خسته گی ناپزير خويش فرهنگ والاي هنر رسامی، نقاشی و مجسمه سازی  وطن  را به شهروندان كشور ميزبان به معرفي گرفته اند  تقدير و ارجگزاري نمايد.

  هدف تدوير اين برنامه را معرفي نخبه گان اين عرصه به جامعه ميزبان و تشويق بيشتر شان  براي كار ثمربخش و پر محتوا در جهت انتقال سالم آن به نسل آينده كشور ميباشد.

اين سومين نوع ارجگزاری است که اتحاديه انجام داده وچنين  پروسه در محدوده امکانهای اتحاديه ادامه خواهد يافت، ازدو برنامه ديگرمانند: ارجگزاری  شاعران، نويسنده گان، تحليلگران ومنتقدان ادبی که در ۱۴ جنوری ۲۰۱۲ تحت عنوان شام آشنايی با آفريده های ادبی برگزار شد و برنامه ارجگزاری مؤسسان و مسوؤلان انجمنهای عضو اتحاديه که به تأريخ  ۲۷ جنوری ۲۰۱۳ تدوير يافت ياد آوری نمود.
توزيع اوارد ها:
اين بخش که در برنامه جای خاص داشت به همياری نماينده های سفارت ،مسوؤلان کميته تدارک،مؤسسان اتحاديه و هموندان شورای مشورتی تحقق يافت. چنانچه بعد از آنکه هريک از آفريده گان اثر های هنری به وسيلهء گوينده برنامه معرفی می شد، همزمان از يکتن دعوت بعمل می آمد  تا جايزه فرهنگی ( اوارد ) واعتبار نامه آنرا توزيع نمايند.اين کار با ترتيب خاص  به همکاری دوشيزه هوسی "توده يی" انجام يافت که هر "اوارد" در پطنوسی با زيبايی داخل اديتوريم ميشد.
- نخستين ( اوارد) به محترم داکتر "شريف عزيز يار" استاد پوهنتون کابل و داکتر رشته مُجسمه سازی به وسيلهء محترم صميم " همراز" مستشار سفارت دولت اسلامی افغانستان درهالند اهدا گرديد.
- دومين  ( اوارد) به محترم حيدر اورنگ  ماستر رشته علوم اجتماعی ونقاش سبک رياليزم توسط محترم ولی محمد شاهپور اهدا  شد.
- سومين ( اوارد) به محترم ابوبکر ايوبی ماستر رشته هنر های زيبا توسط محترم شفيق احمدی عضو هيئت اجراييه اتحاديه
و مسوؤل مرکز فرهنګی حافظ عبدالمجید نجرابی مقیم اروپا اهدا گرديد.
- چهارمين ( اوارد) به محترمه ملينا سليمان محصل رشته ماستری هنر معاصر و نمايش دهندهء مصور قصه های تأريخی افغانستان توسط ناهيد صديق علومی سکرتر مسوؤل اتحاديه اهدا  شد.
- پنجمين ( اوارد) به محترمه انجنير فرديانا طبيب زاده نقاش رشته " تصور ها وپندار ها" به وسيلهء محترم شفيق عمر کاک
ړ نماينده { آببه موزيم} و عضو کميتهء تدارک اهدا  شد.
- ششمين ( اوارد) به محترم حميد حليمی فارغ رشته مجُسمه سازی فاکولتهء هنرهای زيبای پوهنتون کابل و استاد اين رشته در فاکولته مذکور، توسط محترم صديق وفا يکتن از مؤسسان ومشاور اتحاديه اهدا گرديد.
- هفتمين ( اوارد) به محترم شفيق عمر کاک
ړ نقاش سبک رياليزم ومنيجر پروژه افغانستان درموزيم {فان آببه }Van abbe museum شهر ايندوفن - هالند توسط محترمه سيده طلوع مسوؤل انجمن همبسته گی زنان در شهر ايندوفن اهدا شد.
شفيق کاک
ړ ضمن دريافت جايزه فرهنگی وتقدير از کار های اتحاديه خاطر نشان ساخت که موزيم در نظر دارد تا حد اقل 100 اثرهنری هنرمندان افغان  را از افغانستان به هالند انتقال وزمينه تدوير نمايشگاه آثار آنها را فرآهم سازد.
- هشتمين ( اوارد) به محترمه و
ژمه مومند فارغ آکادمی هنر های شهر اوتريخت - هالند توسط محترمه زرغونه رحيمی پوپل مسوؤل انجمن فرهنگی آريانا  اهدا گرديد.
- نهمين ( اوارد) به محترم مسعود سام نقاش سبک رياليزم و طبعيت ، فارغ رشته هنر های زيبای پوهنتون کابل به وسيلهء محترم غلام سرور فقيری يکتن از مؤسسان اتحاديه ومسوؤل انجمن افغانهای شهر آرنهم اهدا شد.
- دهمين ( اوارد) به جوان ورزيده محترم احمد عزيز يار فارغ رشته هنر های اکادمی شهر دن هاخ
{Den Haag} و محصل رشته تکنالوژی ميديا در دانشگاه شهر لايدن هالند { Leiden} توسط محترمه ثريا محسن عضو کميته تدارک برنامه اهدا گرديد.
- يازدهمين ( اوارد) به محترم طارق داوؤد نقاش رشته رياليزم به وسيلهء محترم نجيب الله مسير عضو شورای مشورتی اتحاديه اهدا گرديد.
- دوازدهمين ( اوارد) به محترم عارف دامی  نقاش، ماستر رشته هنر های زيبا اکادمی سانت پترزبورگ فدراتيف روسيه و انستيتيوت شهرآمستردام - هالند توسط خانم صالحه سنجر سکرتر فرهنگی سفارت افغانستان درهالند اهدا شد.
- سيزدهمين ( اوارد افتخاری) به محترم چارلز ايش
Charles Esche رئيس آببه موزيم به وسيلهءمحترم پوهاند شير آقا جرأت عضو شورای مشورتی اتحاديه اهدا گرديد. چون آقای چارلز درسفر بيرون از هالند بودند، اوارد را محترم شفيق کاکړ تسليم گرديد. تا به ايشان برساند، همچنان به نماينده گی  از وی اظهار تشکر واز همسويی اتحاديه دربرگزاری نمايشگاه اظهار امتنان نمود.
- چهاردهمين ( اوارد) به محترم نجيب رستگار هنرمند چند بعدی، فارغ ديپارتمنت هنر های زيبای پوهن
ځی زبان وادبيات پوهنتون کابل، نقاش ونوازندهء فلوت وشهنايی توسط محترم جنرال عبدالظاهر صبوری عضو شورای مشورتی اتحاديه اهدا شد، چون آقای نجيب رستگار بنابر مريضی ووضع صحی ناگوار نتوانست دربرنامهءارجگزاری شرکت کند، اوارد رامحترم  محمد حسن " ضميرشوخک" تسليم وسخنان عاطفی خود را چنين ابراز نمود : " سپاسگزاری صميمانه خود را به نماينده گی از رفيق ويار ديرينم نجيب رستگار بجا می آورم، از دست اندرکاران اين برنامهء وزين متشکرم، نجيب رستگار با بيماری 23 ساله اش دست وپنجه نرم ميکند، وتوان حضور در اين محفل با شکوه  را نداشت، وی نه تنها نقاش توانا،بلکه آواز خوان،شاعر ونوازندهء شايستهء برای سرزمينش بوده که بادريغ ودرد، اکنون نميتواند بشنود ونمی تواند سخن به زبان آورد، او اکنون گويايی است خاموش که با حرکت چشمان و آميزش رنگها روی صفحهء سفيد کاغذ، تمام احساس و تفکرش را بيان مينمايد." اين امانت را به نجيب رستگار وخواهر ما لولا رستگار همسراو که از وی چون مردمک چشم نگهداری مينمايد، ميرسانم واز اين تحفه با قدردانی ياد آور ميشوم. سپس محترم شريف عزيز يار مُجسمه ساز برجسته کشور به نماینده گی از هنرمندانی که از نام اتحادیه اوارد دریافت نمودند صحبت نموده  از کار و حمایه معنوی اتحادیهء انجمن های افغانها درهالند ، نهاد های همکار آن و مسوؤلین موزیم ملی شهر ایندهوفن تشکری نمود.

صرف طعام وتنفس:
 از ساعت ۱۴۰۰ الی ۱۵۰۰مهمانان در رستورانت مقابل موزيم (
Dubai  shisha  huis) به مالکيت محترم  متین صرف طعام دعوت شدند. که در فضای نهايت گرم و صميمانهء غذا صرف گرديد. که در ختم غذا تشکر ويژه از او توسط رئيس اتحاديه بعمل آمد.
ادامه برنامه :
ساعت ۱۵۰۰الی ۱۶۰۰ بازهم گروه هنری موزيم آهنگ مشهور ميهنی از شادراون مسحور جمال را که تلوزيونی آن توسط  محترم وهاب مددی اجرا شده (وطن عشق تو افتخارم - وطن در رهت جان نثارم) توسط آقای احسان عمری وخانم
van Abbe koor رهبری ميشد با لهجه خيلی گيرا اجرا و با هلهله ها استقبال گرديد.در پايان اجرای اين سرود، دسته های گلی که به وسيلهء رهبری سفارت افغانستان درهالند تهيه شده بود، توسط آقای صميم همراز مستشار ، خانم صالحه سنجر مسوؤل بخش فرهنګی  و آقای حيدر اورنگ قونسل سفارت به ۱۹ تن دواطلبان هالندی تفويض گرديد.
آقای صميم ضمن سخنان فشرده گفت:" ميخواهم از سياستء سخنرانی کليشه يی دوری نمايم، زيرا دربين هنرمندان " گنگهای خوابيده يی" بيش نخواهيم بود، من منحيث خادم تان از شما هنرمندان عزيز تشکر مينمايم. از هنرمندان هالندی وافغان که هنر والای شانرا به نمايش گذاشتند. من نه پشتون نه تاجيک ونه هزاره هستم، من صرف خود را انسان ميدانم. از خانم انوری که صدای زن را بلند نگهداشته است ممنونم، من هنر دوست و هنرجو هستم نه هنرمند. دراين برنامه ممکن ما آدمهايی از لحاظ فکری نا متجانس باشيم،اما اين هنر وفرهنگ است که همه را در اينجا جمع ساخته است.دست دعا برای صحت يابی نجيب رستگار بلند مينمايم. از رهبری اتحاديه ومحترم شاهپور تشکر مينمايم که چنين برنامه يی را سازماندهی نموده است."
 همچنان دسته های گل جدا گانه وتحفه هايی که از جانب اتحاديه آماده شده بود به وسيله رهبری اتحاديه به مسوؤل گروه هنری و هنرمندان افغانی آقايان احسان عمری وشعيب اسحق زی تقديم گرديد.
محترم ولی شاهپور يکبار ديکر از کار کميته تدارک بخصوص از ناهيد علومی ، شفيق احمدی ، سيده طلوع ،زرغونه پوپل ، ثريا محسن و شغیق کاکر که دوشادوش با وی اين پروژه را به پايه اکمال رسانيدند با قدردانی ياد آوری و با برشمردن انبوهی از سجايا از برخی کمبودی ها نيز ياد آور شد، وی گفت: يکی از مطالب مهم درکار های اجتماعی ارجگزاری به وقت وزمان است، امروز نسبت به تأخير آمدن شماری از همکاران و دعوت شده گان ناگزير شديم که برنامه کمی به تأخير آغاز وادامه دهيم.
 بازديد ازموزيم و نمايشگاه:
از ساعت ۱۶۰۰ تا ۱۷۰۰ مهمانان از بخشهای مختلف موزيم بازديد نموده وبه وسيله موظفين ورهنما های موزيم ، تشريحات لازم صورت گرفت، متعاقباً به استديويی که محل نقاشی ها ومجسمه های افغانها قرار داشت رفته و به تشريح های هنرمندان گوش فرا دادند.
برنامه با عکسهای دستجمعی و انفرادی با هنرمندان که به وسيله محترم نذير ( پايا حسينی) همکار تخنيکی اتحاديه وديگر دوستان گرفته شد، پايان يافت.
اميد عزيزان شرکت کننده، بعد از خواندن اين گزارش فشرده، چشمديد ها، سجايا وکمبودی های برنامه را نقادانه بنگرند تا بتوانيم در آينده، برنامه ها ومحافل بهتر راشاهد باشيم.
به گفته جوانترين هنرمند اين برنامه احمد عزيز يار:
" هنر پيام آور صلح است"
گزارشگر اتحاديه