پيام همايش افغانهای ساکن هالنددر پیوند با فاجعهٔ دردناک شهادت فرخنده
29 مارچ 2015شهر آرنهم


       همايش امروزی که به ابتکار شورای سراسری زنان افغان واتحاديهء انجمنهای افغانها درهالند فراخوانده شده است، در کار آن شمار کثيری از افغانها به شکل انفرادی ويا از نام نهاد ها، انجمنها وشهر های گوناگون هالند شرکت دارند.
طوری که آگاهی داريم، يک روز پيش از نوروز ، جنايت هولناک ديگری شهر کابل پايتخت کشور را به لرزه در آورد، فرخنده با خشونت جنون آميز زير ضربات پيهم اوباشان جان داد وپيکر داغ ديده وی به کام شعله های آتش افگنده شد.
اشتراک کننده گان همايش کنونی به نماينده گی نهاد ها ، سازمان های سياسی، جامعه مترقی جهانی و يا منحيث اشخاص مستقل با سخنرانی ها ، ياد واره ها و سروده ها حادثه 19 مارچ 2015 را که چه گونه فرخنده آماج خشونت قرار گرفته و وحشيانه سوزانيده شد، بيان داشتند.
امروز همه ما اين جنايت ضد بشری واين درنده خويی آگاهانه وهدفمند را به شدت تقبيح نموديم، ازنام افغانهای ساکن هالند از مقامهای امنيتی وعدلی تقاضا مينمايم تا عاملان اين جنايت را به کيفر اعمال ننگين شان برسانند
و از جامعه مدنی داخل كشور صميمانه تقاضا بعمل می آيد، تا روند محاكمه عاملين اين جنايت بشري را زير نظر داشته ،از انكشاف پروسه هموطنان عزيز را به وسيله رسانه های خبری و شبكه های اجتماعی كه نقش آرزشمند را در افشای چهره هاي عاملين اين  جنايت ايفا نموده اند شريک سازند.
تحليل گران ما امروز خاطر نشان ساختند که عوامل آتی مانند:   موجوديت چهار دهه جنگ ويرانگر وتحميلی، تخريب ارزشهای انسانی از سوی تاجران دين، اشاعه فرهنگ وارداتی پاکستانی، ايرانی وعربی که تاريک انديشی وانحطاط فکری را جاگزين فرهنگ اصيل افغانی نموده است وهم چنان مهمتر از همه موجوديت يک نظام واداره ضعيف، ناتوان وفاسد، باعث چنين وحشت ودهشت ، بی امنی، زن ستيزی وکينه ورزی در کشور شده است.
به تاييد افکار عامه ومطالبات جدی جامعه مدنی در داخل کشور وبا در نظر داشت روحيه داد خواهانه اين همايش وصد ها ندا وصدای ديگر برای رسيده گی به پروندهء فرخنده وبه کيفر رسانيدن عاملان اين جنايت هولناک مطابق ماده 28 اعلاميهء جهانی حقوق بشرکه در آن  دولتها مسئوليت دارند تا نظم اجتماعی را بر قرار واز حقوق شهروندان حراست نمايند مراتب زيرين را خاطر نشان ودنبال مينمايم:
- محرکان اصلی وهمه کسانی که به قتل فرخنده سهيم بودند، بايد يک به يک شناسايی ومحاکمه علنی شوند.
- از حکومت وحدت ملی ميخواهيم تا محل حادثه را به نام جاده فرخنده نامگذاری ، بنا ياد وبودی را به نام فرخنده بنا و درجنتری 29 حوت را روز همبسته گی ملی با زنان افغانستان بنامند. 
- حکومت بايد  با عاملان مجازات خود سرانه صحرايی و مجازات فرا قانونی برخورد جدی وقانونی نموده وجلو هرگونه فعاليت های فراقانونی، فتوا های شخصی وخود سرانه و اعمال خشونت وتهديد به بلوا وغيره  را در کشور بگيرد، حاکميت قانون هر چه زود تر مجری و حرکات ما ورای قانون منکوب وخنثی گردد.
در فرجام يک بار ديگر همبسته گی خود را با همه نهاد های مدافع حق فرخنده در داخل وبيرون مرزی اعلام وهمدردی مان را به خانواده داغديدهء فرخنده ابراز ميداريم.
در صورتی که حکومت به ايفای مکلفيت قانونی خود در زمينه مبادرت نه کند، ناگزير خواهيم بود به شکل مناسب واز جمله مراجعه به ذهنيت عامه جهانی و مراجع ذيربط بين المللی داد خواهی مانرا ادامه دهيم.

روح فرخنده شاد و ياد ش گرامی  باد!

زنده باد انسانيتکاپی ها:
- رسانه های خبری
- سفارت دولت جمهوری اسلامی افغانستان درهالند
- جامعه مدنی افغانستان