گزارش فشرده از پيشبرد نشستهاي معلوماتي پروژه ازدواج هاي اجباري و جدايي والدين
اتحاديهءانجمنهاي افغانها در هالند:


بخش نخست نشستهاي معلوماتي پروژه ازدواج هاي اجباري و جدايي والدين اتحاديهءانجمنهاي افغانها در هالند، كه به كمك مالي نهاد هاي تمويل كننده آن براي سالهاي ٢٠١٥ و ٢٠١٦ سازماندهي گرديده است، طبق پلان در شهر هاي آيندهوفن ، أوتريخت، زوترمير و آرنهم از طرف انجمن هاي هموند اتحاديه سازماندهي و تدوير شد.
اين نشستها که مطابق روحيه كار پروژه در سه كتگوري تنظيم شده است در كار مشترك با مسوولين محترم نهاد ها و مداومين سيمينار دو روزه كه بمنظور پیشبرد با كيفيت پروژه ، شيوه هاي ميتوديك پيشبرد آن را فراگرفته بودند تحقق یافته است.

كه كار مسولانه نهادهای سازمانده و مسوولین پیشبرد نشستهای معلوماتی قابل تقدير است، روند تدوير اين نشستها در شهر هاي تلبورخ، دنبوش روتردام ، خودا و اوستر هود ادامه خواهد يافت.
ضمنن دومين نشست كميته هم آهنگي پروژه جهت بررسي از كار مقدماتي و تدابير بهتر براي برگزاري نشستهاي بعدي بتاريخ ٥ سپتمبر ٢٠١٥ در شهر آرنهم برگزار گرديد ، كه در آن مسايل مربوطه پروژه بعد از استعماي گزارش كوتاه از نشستهاي قبلي که از جانب رئيس اتحاديه به جلسه آرايه گرديد ارزيابي و بررسي شد. 
در جلسه شيوه گزارشدهي نشستها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت كه بعد از ابراز نظر ، تصميم بر آن شد تا نهاد هاي مسؤول الي تدوير نشست عمومي بخش نخست پروژه كه قرار است در ماه اكتوبر دعوت و برگزار يابد به رهبري اتحاديه طور كتبي آرايه نمايند.