گزارش :


سیمینار یکروزه ارزيابی از نشستهای معلوماتی پروژه ازدواج های اجباری و جدایی والدین و جلسه نوبتی هئیت رهبری اتحاديهء انجمنهای افغانها در هالند:


1) سیمینار یکروزه پروژه ازدواج های اجباری و جدایی والدین اتحادیه انجمنهای افغانها در هالند ساعت  10:30 مورخ 3 اکتوبر سالجاری با صحبت خیر مقدم محترم شفیق احمدی مسوول مالی اتحادیه آغاز گرديد، بعداً محترم دوگان سویکان مربی نهاد ملتی اعلان و مشاور اتحادیه در امور پروژه سازی که مسوولیت پیشبرد کارسیمینار را بدوش داشت مطابق پروگرام کار سیمینار را رسما اغاز نمود.

در کار سیمینار یکروزه بتعداد 45 تن که در ترکیب ان هئیت رهبری نهاد های عضو و مسوولین پیشبرد نشستهای معلوماتی پروژه شامل بودند اشتراک ورزیده بودند.

اقای دوگان کار پیشبرد نشستهای معلوماتی پروژه را که طبق برنامه در 8 شهر بزرگ هالند از جانب نهاد های عضو اتحادیه موفقانه سازماندهی و پیشبرده شده است مثبت ارزیابی کرد و از مسوولین پیشبرد نشستهای معلوماتی  خواست تا بعد از مشوره با رهبری انجمن های خویش تجارب کار خویش را با شاملین سیمینار یکروزه شریک سازند.

سپس مسوولین پیشبرد نشستهای معلوماتی هریک: محترم ذاهد نورین از انجمن شهر ارنهم، محترم جمیل از انجمن شهر زوترمیر ، محترمه نرگس خاکسار از انجمن اریانا شهر دنبوش، محترم نورانی از انجمن شهر اتریخت ، محترم عمر سلیم ، محترم ذببح سلطانی از انجمن خراسان شهر خودا، محترم ارش اکبری از انجمن شهر روتردام  و محترمه نسرین شالیزی از انجمن میهن شهر اوسترهود به ترتیب داشته ها و تجارب کاری خویش را جهت بهبود برنامه های بعدی با شاملین سیمینار شرک ساختند.

کار سیمینار از جانب ولی محمد شاهپور رییس اتحادیه انجمنهای افغانها در هالند بررسی گردید،  وی ضمن سپاسگزاری از کار مربی سیمینار و انجمن های که بخش نخست نشستهای معلوماتی خویش را موفقانه سپری نموده اند از مسولان نهادها  تقاضا نمود تا مطابق نورم تعین شده و بطور استاندارد گزارش نشستهای معلوماتی خویش را به کیمته هماهنگ سازی پروژه بمنظور نهایی سازی گزارش تحقق ان ارسال نمایند، سیمینار حوالی ساعت یک پس از چاشت موفقانه پایان یافت.


2) بعد از تفريح و صرف غذا جلسه هيئت رهبری اتحادیه ساعت 14:30 تحت ریاست ولی محمد شاهپور رییس اتحاديه انجمنهای افغانها در هالند به کار خویش اغازکرد.

رئيس اتحاديه بعد از خیر مقدم و تشکری از اشتراک هئیت رهبری در جلسه ، طرح پیشنهادی اجندای نشست را مورد نظرخواهی قرار داده بعد از تایید کار جلسه را رسما اغاز نمود.

وی کارنشست هئیت رهبری را که بمنظور ارزیابی کار های گذشته و پلان گزاری برنامه های  بعدی طبق معمول ربعوار تدویر میگردد در فضای دوستانه رهبری و شاملین نشست را از فعالیت ها و کارکرد های سه ماه گذشته اتحادیه در جریان قرار داد:

1- 25 مارچ : ملاقات رییس اتحادیه با یک دانش اموز  دانشگاه امستردام در مورد وضع زنده گی مهاجرین افغانستان در هالند و ارایه معلومات مفید در مورد وضع زنده گی شان.

2- 28 مارچ: برنامه یاد بود از شهید فرخنده که در کار مشترک با شورای سراسری زنان افغان در هالند در شهر ارنهم برگزار گردید و سهمگیری فعال رهبری اتحادیه در راه پیمایی خاموشانه  شهروندان افغاستان در هالند که به تاریخ  29 مارچ در پیوند با همایش ارنهم و دن هاخ به ابتکار  نهاد های فرهنگی جوان افغانستان در شهر امستردام تدویر یافت.

3- 2 اپریل: اشتراک رییس اتحادیه در سیمینار معلوماتی وزارت کار و امور اجتماعی هالند که در مورد چگونگی جلب منابع مالی و شیوه درخواست کمک های مادی از اتحادیه اروپا در مقر ان وزارت برگزار گردیده بود.

4- 19 اپریل: نشست کمیته هماهنگی پروژه ازدواج های اجباری و جدایی والدین در  شهر ارنهم.

5- 2 می: همایش کشوری پروژه اتحادیه انجمنهای افغانها در هالند برای سالهای 2015 و 2016 درشهر ارنهم.

6-2 می: تجلیل از روز جهانی مادر و تقدیر از مادران شایسته کشور که در تربیه و پرورش فرزندان خویش تلاش فراوان نموده اند.

7- 30 & 31 می: سیمینار دو روزه برای مسوولین نشستهای معلوماتی وتحقق بهتر اهداف پروژه ازدواج های اجباری و جدایی والدین.

8- 1 جون: اشتراک رییس اتحادیه در مراسم توزیع تصدیقنامه های مداومین اکادمی رهبری مدرن در شهر نیمیخن.

9- 27 جون: اشتراک رهبری اتحادیه در مراسم افتتاح نمایشگاه هنری رسامان و نقاشان کشور در شهر امستردام که در کار مشترک با سفارت جمهوری اسلامی افغانستان و هنرمندان تدویر یافت.

10-30 جون: نشست تبادل نظر در مورد فعالیت های اتحادیه با هئیت اجراییه  ( محترمه ناهید صدیق علومی سکرتر  و محترم  شفیق احمدی مسوول مالی اتحادیه ).

11- 6 سپتمبر: نشست دوم کمیته هماهنگی سازی نشستهای معلوماتی پروژه اتحادیه.

12- 13سپتمبر: اشتراک رییس اتحادیه در نشست کمیته برگزاری یادبود از هفته شهید که از جانب سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در مقر سفارت تدویر یافته بود.

13- 18سپتمبر: اشتراک در برنامه فستیوال اموزش که همه ساله در یکی از کتابخانه های شهر های بزرگ هالند به کمک اتحادیه اروپا بمنظور رشد استعداد های خارجی ها در هالند سازماندهی میگردد و تبادل تجارب با کاندید های برنده فستیوال که همه ساله در رقابت ازاد انتخاب میگردد.

14- 19سپتمبر: اشتراک رییس اتحادیه در برنامه یادبود از هفته شهید که شهر بیفرویک برگزار شد.

15- 22 سپتمبر: اشتراک هئیت رهبری اتحادیه در برنامه تجلیل از استرداد و  استقلال کشور که از طرف سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در هالند برگزار شده بود.

16- 30 سپتمبر: ملاقات هئیت اجراییه با دفتر حقوقی به هدف  نهایی سازی طرح اساسنامه اتحادیه انجمنهای افغانها در هالند در مقر ان دفتر در شهر دن هاخ.

طبق اجندا ، کار پیشبرد نشستهای معلوماتی پروژه که بخش نخست ان در 8 شهر بزرگ برگزار یافته است ، از جانب رییس اتحادیه ارزیابی و نواقصی که در زمینه وجود داشت در فضای دوستانه  برملا و برای رفع ان رهنمایی های لازم صورت گرفت.

سپس در مورد طرح پیشنهادی انجمن همبسته گی مبنی برهمکاری مشترک بمنظور تدویر برنامه وسیع که قرار است بتاریخ 27 نوامبر در مورد روز جهانی خشونت علیه زنان در شهر ایندهوفن برگزار میگردد، بعد از بحث و تبادل نظر، فیصله گردید تا در کار مشترک با انجمن همبسته گی زمینه تدویر شایسته برنامه فراهم گردد.

در جلسه درخواست عضویت  انجمن اریانا شهر خرونینگین درساختار تشکیلاتی اتحادیه به اتفاق ارا پزیرفته شد، سپس مسوول انجمن اریانا درهمیاری هئیت رهبری خویش گزارش فشرده یی پیرامون فعالیت های انجمن خویش به جلسه ارایه نمود که مورد استقبال گرم شاملین نشست قرار گرفت، بعداً مسوولین هر دو نهاد نامه همکاری مشترک را به هدف انسجام کار ها و فعالیت های سودمند فرهنگی میان همدیگر عقد نمودند.

در بخش دیگر جلسه نهایی سازی اساسنامه اتحادیه که از جانب دفتر حقوقی تکمیل و قانونمند گردیده است به اگاهی شاملین جلسه رسانید شد و تصمیم بر ان شد تا بمنظور تنظیم ساختار تشکیلاتی اتحادیه طبق روحیه و خواست اساسنامه جدید در ماه دسمبر سال جاری نشست وسیع هئیت رهبری و شورای مشورتی اتحادیه دعوت گردد.

در نشست پیرامون برنامه وسیع فرهنگی اتحادیه برای سال 2016 پیشنهاد گردید تا همایش ارجگذاری از کارمندان رادیو تلویزیون ملی و افغان فلم که در بیرون مرز زنده گی مینمایند بمناسبت جشن نوروز سال 1395 در کار مشترک با بانو سهیلا حسرت نظیمی و محترم هیواد دوست برگذار و به هدف تدویر شایسته برنامه  کمیته مشترک کاری جهت سازماندهی و هماهنگ سازی بهتر همایش ایجاد ، تا در کنار سایر مسایل تخنیکی زمینه مساعدت های مالی برای برنامه از جانب شرکت های افغانی نیز مساعد گردد.


در قسمت اخير نشست، استماع انجمنهای عضو وهمکار اتحاديه تخصيص داده شده بود که نسبت کمبود وقت از ان صرف نظرصورت گرفت.
جلسه حوالی 17:00 ختم و يکبار ديگر از اشتراک دوستان از جانب رئيس اتحاديه تشکر بعمل آمد.

در پایان نشست عکس های یادگاری توسط همکار خوب اتحادیه محترم نزیر حسینی اخذ گردید.