اهدای آوارد فرهنگی و اعتبار نامه آن به پوهاند داکتر مجاور احمد زيار


هئيت اجراييه اتحاديهء انجمنهای افغانها درهالند، با استفاده از فرصت در پنجمين سالگرد برگهء خاطره ها که در شهر بن کشور آلمان به تاريخ های 27 و28 جون 2016 برگزار یافته بود. آوارد فرهنگی اتحادیهء انجمنهای افغانها درهالند را به پاس خدمات ارزشمند و پژوهش های علمی محترم پوهاند داکتر مجاور احمد زیار زبان شناس و پژوهشگر فرهیخته کشور در جمع خاطره داران اهدأ نمود.
اين جایزه فرهنگی  به وسيلهء ولی محمد شاهپور رئيس و ناهيد صديق علومی  سکرتر مسوؤل اتحاديه انجمهای افغانها درهالند و یاری بورد گرداننده گی برگه خاطره ها به وی اهدأ گردید.
همچنان سپاسنامه مشترک اتحاديهء انجمنهای افغانها درهالند وبورد گرداننده گی خاطره ها به محترم  زيار نسبت شرکت شان در برنامه خاطره ها وارايه معلومات علمی در عرصه زبانشناسی نیز به وی از جانب محترم فواد پامیری مسوول برگه خاطره ها اهدأ شد.
شخصيت برازنده و چند بعدی پروفيسور زيار به مثابه استاد اکادميک  با پيشينهٔ 35 ساله، در عرصه های: زبان شناسی، ادبيات شناسی، نژاد شناسی، پژوهشگر، شاعر، نويسنده، مترجم، نقاد ادبی و اجتماعی و مهمتر از همه در حال حاضر بمثابه یگانه متخصص ورزيده زبان‌های آريایی، اعم از باستانی و نوين در ميان دانشمندان و فرهنگیان افغانستان ، ايران و حوزه تمدنی آریانای دیروز و کشور های غربی قابل احترام است، وی
 نيم قرن از زنده گی‌ پر بهای خود را وقف شگوفایی و بالنده گی دانش و فرهنگ ملی ما  نموده است.
قدر شناسی از چنين فرهیخته گان رسالت نهاد ماست.