فراخوان عدالتخواهانهء

 اتحاديهء انجمنهای افغانها درهالند

 (مظاهره در دفاع از حقوق پناهجويان افغان درهالند)

 24-اپريل-2012

بخاطر دفاع مشرو ع و قانونی از حقوق پناهنده گی هموطنان تان در اين مظاهره اشتراک کنید!

چرا این مظاهره:

تعداد زیادی از خانواده های افغان  بدون تعین سرنوشت در کمپ های پناهنده گی ماهها و سالها به سر میبرند. اطفال شان به اشکال مختلف به موانع رشد سالم مواجه اند.

صد ها خانواده افغان از پانزده سال به اینطرف علاوه بر محروم بودن از حق پناهنده گی،  از همه حقوق اولیه مانند تاٌمینات ضروری بشری- اجتماعی، حق مسکن، حق کار و حق بیمه صحی محروم ساخته شده اند. مشکلات روانی آنها اثرات جدی را به صحت جسمانی شان وارد میآورد . اطفال و خانواده های شان همه روزه به تهدیدات مختلفه مواجه اند. تعدادی از خانواده های افغان با وجود داشتن حق پناهنده گی و در دست داشتن پاسپورت هالندی باز هم " جریمه گونه"  به محدودیت هايی مواجه میگردند. از هم پاشیده گی خانواده با اعمال خلاف حقوق بشری توسط وزارت امور مهاجرین  هالند بر اعضاٌ آن تحمیل میگردد.

تعدادی از کودکان افغان  زیر سن که بدون والدین در هالند به سر میبرند ، مستحق حق پناهنده گی و دریافت حقوق کودک نمیگردند.

اکنون بیش از 40 شهرداری در هالند به شمول شماری از شهرداری های بزرگ در موقعیت حمایت از حقوق اوليه بشری هموطنان ما قرار گرفته اند.

وزیر امور خارجی ها و پناهنده گی در تطبیق سیاست تبعیضی اش که در مطابقت  با اهداف تبعیض گرایانه بعضی حلقات  داخل هالند قرار گرفته ، تحت فشار نیرو های اجتماعی قرار دارد.

اتحاديهء انجمنهای افغانها درهالند که دفاع از حقوق ومنافع صنفی همه پناهجويان افغان درهالند  را وظيفه تخطی ناپذير خود ميداند، اخيراً در نشست مورخ 8 اپريل با شماری از پناهجويان شامل آرتيکل 1 اف وهمچنان پناهجويان تازه وارد که درکمپها درحالت بی سرنوشتی بسرميبرند، پيشنهاد دريافت نمود تا درهمسويی با اقدامات شهر داری ها و نهاد های ديگر مدافع حقوق پناهجويان مظاهره وسيع را سازماندهی وفراخواند.

 برمبنای آن رهبری اتحاديه با اداره پوليس شهر دن هاخ درتماس شده وايشان در پرنسيب درخواست تدوير مظاهره را شامل اجندای کاری  خويش ساخته وجهت منظوری به مقام شهر دار دن هاخ پيشنهاد نموده اند.

 اين مظاهره يک همايش مسالمت آميز وداد خواهانه در دفاغ از حقوق پناهجويان بوده که با تشريک مساعی نهاد های  سياسی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی وحقوقی افغانی ودرهمسويی با نهاد های مشابه هالندی سازماندهی وفرا خوانده شده است، بخش حقوقی اتحاديه هماهنگی پروسه را درنظر خواهد داشت.

- گردهمايی مذکور، اعتراضيست، در برابرِ برخوردِ پناهجوستيزانهء مقامهای حکومتی هالند؛

- گردهمايی مذکور، نمايشيست، که درآن روحيهء عدالتخواهی، نوعدوستی و دفاع از حقوق پناهجويانِ شاملِ مادهء "ا- اف"، درسيماها و نداهای برحقِ اشتراک کننده گانِ افغانی وهالندی، تبارزخواهد يافت.

بنأ مراتب احتراماً به آگاهی عامه رسانيده ميشود، تا از همین اکنون آماده گی های لازم را درمورد اتخاذ و همکاری هموطنان عزیز از طریق نهاد های عضو و همکار اتحادیه  وهم انفردای  به شکل وسیع  آن جلب شود، زيرا شرکت خانواده ها وپناهجويان داخل کمپها وهم کسانی که خود از بی سرنوشتی رنج ميبرند لازمی به نظر می رسد.

در این نمایش اعتراضی میخواهیم یکبار دیگر ولی با صدای رساتر، همبسته گی وسیع تر و اشتراک همه گانی آنانی را که خود را شریک درد ها و آلام هموطن  خود میدانند، جلب نمايم.

مظاهره  متذکره، خصلتِ کاملاً حقوقی داشته، بيانگرِ منافع صنفی پناهجويان ميباشد.

تاريخ و زمان:

روزِ سه شنبه، 24- اپريل- 2012م.

از ساعت: 14:00 (دو بجهء بعد از ظهر) تا ساعت: 16:00 (چار بعد از ظهر)؛

محل گردهمايی: ميدانِ مقابلِ تعميرِ پارلمانِ هالند.

Plein 2
2511  CR    Den Haag

با احترام

هيئت رهبری
اتحاديهء انجمنهای افغانها درهالند