گزارش خبرى

مجمع عمومى اتحاديهء انجمنهاى افغانها در هالند

14 فبرورى 2016 شهر آرنهم

بنابر فراخوان هئيت رهبرى اتحاديه، مجمع عمومى آن كه طبق اساسنامه ، عاليترين مقام با صلاحيت در اتحاديه ميباشد با اجنداى آتى تدوير يافت.

بخــــــــــش اول

1- اعلام نصاب مجمع عمومى واعتبار نامهء شركت كننده گان

2- استماع اجراأت بر كار كرد هاى پنجساله اتحاديه.                    

3- استماع گزارش مالى اتحاديه .                                            

4- پيشنهاد ها ونظريه ها.

بخــــــــش دوم

5-  گزينش هئيت رهبرى در مجمع عمومى.

6 - گزينش هئيت اجراييه از ميان هئيت رهبرى.

7-  گزينش هيئت نظار بر امور مالى و بورد مشورتى.

فشرده تطبيق اجندا:

-  در كار مجمع عمومى به تعداد (51) نماينده از انجمنهاى عضو،( 32) نفر اعضاى شوراى مشورتى و شخصيتهاى مستقل اجتماعى وفرهنگى جمعاً ( 83) نفر اشتراك داشتند.

چون از جمله ( 23) انجمن عضو اتحاديه به تعداد ( 17) نهاد آن حاضر و نماينده هاى ( 6) نهاد با اطلاع وبدون اطلاع غيرحاضر بودند، پس نصاب جلسه توسط ناهيد علومى سكرتر مسوؤل اتحاديه كه بيشتر از (70) در صد را نشان ميداد اعلام گرديد.

سپس ولى محمد شاهپور رئیس اتحاديهءانجمنهای افغانها در هالند اجراأت پنجساله اتحاديه را به شكل نوشتارى وتصويرى بيان داشت.

در اين گزارش كه طور فشرده ارايه شد، نكات آتى برجسته بود.

1-      تشکیلات ،جلب و جزب و احیایی مجدد عضویت نهاد های هموند.

2-       برنامه ها و همایش های کلان فرهنگی ء اجتماعی که اتحادیه آن را سازماندهی و برگذار نموده است.

3-      تحکیم روابط و کار مشترک با نهاد های فرهنگی ء اجتماعی در هالند و سایر کشور های اروپایی.

4-      دفاع حقوقی و تظاهرات عدالت خواهانه به هدف تعین سرنوشت پناهجویان کشور.

5-      نشرات چاپی و خطی.

6-      کار تبلیغی و ترویجی در شبکه های اجتماعی فیسبوک، انترنت ، رادیو و تلویزیون .

7-      پلان و ظرفیت سازی.

8-      پروزه سازی و جلب منابع مالی.

9-      کنفرانس های پژوهشی و تحقیقاتی.

10-  پیام های تبریکی و تسلیت بمناسبت های مختلف و اهدای تقدیر نامه  و سپاسنامه. 

11-  برنامه های ارجگذاری از کار های فرهنگی- ادبی و پژوهشی فرهنگیان کشور در بیرون مرز.

12-  تامین و گسترش روابط با نهاد ها و ساختار های اجتماعی ء فرهنگی افغانستان ، هالند ، اروپا و اشتراک در برنامه های مختلف شان.

13-  سپاسگزاری از کار مشترک همکاران در این مدت.

14-  طرح جدید ساختار تشکیلاتی اتحادیهء انجمنهای افغانها در هالند مطابق خواست اساسنامه.

 

بعد از گزارش هريك:  محترمان (عبيدالله احمدزى، گل مكى، عزيزه عنايت، فرشته نورى، ظاهر صبورى، سهيلا زحمت و قريش نوروز پرسشهايى را مطرح نمودند كه پاسخ داده شد.

بعد طبق اجندا گزارش مالى اتحاديه توسط شفيق احمدى  مسوؤل مالى اتحاديه ارايه گرديد.

در اين گزارش گفته شد كه اتحاديه عايد ومصرف ثابت ندارد، عايد آن مربوط به پروژه هاى كارى بوده وحجم آن مربوط فعاليت فرهنگى و ظرفيت پروژه سازى اتحاديه ميباشد.

گزينش هئيت رهبرى در مجمع عمومى:

در پايان بخش اول هيئت اجراييه قبلى مستعفى وبراى گزينش هئيت رهبرى جديد اتحاديه، كميسيون مؤقت انتخابات از جانب مجمع عمومى شامل اشخاص محترم آتى تعين شد.

نجيب الله مسير، عزيز اماج، دولت گيروال، سانگه صديقى شريفى و جميله زمان انورى.

كميسيون مؤقت از ميان 17 تن مسوؤلان ونماينده گان انجمنهاى عضو به تعداد 15 تن را به اتفاق آرا به عضويت هئیت رهبرى جديد اتحاديه انتخاب نمود.

در هئيت رهبرى اشخاص آتى شامل اند:

محترمان: سيده طلوع، عبيدالله احمد زى، سيد عبدالقادر صديقيان، ننگيالي بحركي، فوزی فريد ، ولى محمد شاهپور، ناهيد صدیق علومي، عبدالسلام احمدى، ستوري احمدى، آرش اكبرى، حبيب عظيميار ، آقا محمد نورانى، ليزا اميرى ، صديق اكبرى و شفيق احمدی.

متعاقباً كميسيون مؤقت به همرايى هئيت رهبرى نشست جداگانه راتشكيل داده ودر آن بعد از جر وبحث وتفاهم به اكثريت آرا هيئت اجراييه 5نفرى انتخاب شد.

-  ولى محمد شاهپور رئيس اتحاديه

 -  ناهيد صديق علومى. سكرتر مسوؤل اتحاديه

-  شفيق احمدى  مسوؤل  مالى اتحاديه

-  ليزا اميرى   دستيار سكرتريت

-  آرش اكبرى دستيار امور مالى

كار كميسيون مؤقت بعد از ابلاغ اين فيصله به انجام رسيد وهئيت اجراييه جديد به كار خود ادامه داد.

طبق اجندا پلان سالانه 2016 اتحاديه توسط ناهيد صديق علومى سكرتر مسوؤل اتحاديه پيشكش وارايه شد.

نكات اساسى پلان مطلب آتى است:

- ختم پروژه ازدواج های اجباری و جدایی والدین.

- تدوير جلسات هييت اجراييه و هييت رهبری.

- چاپ و نشر چهارمين شماره " تريبون " صدا و سيمای اتحاديه.

- تقديرو قدردانی  ازژورنالستان و افراديکه  در مطبوعات کار ميکنند.
- تطبيق پروژه جديد  { راديکاليزم } يا " افراطيت در بين جوانان .
- ايجاد پل ارتباط در بين جوانان .
- تطبيق پروژه ايجاد مرکز کلتوری (خانه فرهنگ افغانستان)  در هالند.

بعد از آن هئيت اجراييه خواست تا هئيت نظاربرمالى اتحاديه از ميان مجمع عمومى بر گزيده شود.

هئيت نظارت مالى با تركيب اتى:

        سانگه صديقى شريفى مسوؤل هئيت نظار بر امور مالى

-          فرشته نورى عضو

-          سعديه مصطفى عضو

همچنان بورد مشورتى اتحادیه با تركيب آتى انتخاب شد.

محترمان ( نجيب الله مسير رئیس بورد مشورتی ، پوهاند شیر آقا جرأت ، يار محمد آراشيد، ظاهر هوتك، سهيلا زحمت، انجنير يعقوب بهروز، فاطمه صديقيان، ريتا رحيمى، دولت گيريوال، صالحه وهاب، فتانه مقتدر، گلچهره يفتلى وجميله زمان انورى).

در پايان شركت كننده ها به صرف طعام مختصر دعوت شدند، همچنان از شركت دوستان هئيت اجراييه جديد ابراز امتنان نمود.

مجمع عمومى به رغم اختلافات نظر میان حاضرین نشست برای نخستین بار مطابق به خواست اساسنامه جدید که زمینه را برای رشد و راه یابی نسل جوان به حلقه رهبری اتحادیه فراهم نمود مؤفقانه پايان يافت.