گزارش فشرده از نشست سالانه  هيئت رهبری، هیئت نظارت بر امور مالی ، بورد مشورتی و مسئوولین نهاد های هموند

 اتحاديهء انجمنهای افغانها درهالند

20 نوامبر 2016م.

شهر آرنهم

د ر کار جلسه شماری از اعضای هيئت رهبری، هيئت نظارت بر امور مالی ، بورد مشورتی اتحاديه وهم چنان برخی از نماينده گان  انجمن های هموند و تازه پيوسته به اتحاديه اشتراک داشتند.

بعد از اعلام نصاب جلسه توسط بانو ناهید صدیق علومی سکرتر مسوؤل اتحاديه، جلسه رسماً توسط رئيس اتحاديه آغاز و پیش برد شد.

محترم ولی محمد شاهپور رئيس اتحاديه انجمنهای افغانها در هالند ضمن گزارش دهی از فعالیت های اتحادیه گفت: پروژه قبلی اتحاديه که تحت عنوان منع ازدواج های اجباری وطلاق راه اندازی شده بود، موفقانه پايان يافت.

اسناد مالی آن پس از بررسی از طرف بنیاد های تمویل کننده صحه گذاشته شد، اما پروژه جديد که در نظر است زیر عنوان جلوگيری از  افراطيت  {راديکاليزم} در بين جوانان تحقق يابد، ازجانب وزارت کار واموراجتماعی نسبت تراکم پروژه ها پذيرفته نشده ولی کار به هدف جلب منابع مالی آن ادامه دارد.

  سپس وی درکنار ياد آوری از شماری کارهای انجام یافته مانند: شرکت درهمايش های فرهنگی، سپورتی وهنری، از بسنده نبودن کارهای بنیادی اتحادیه به جامعه نیازمند مهاجر افغانستان در کشور شاهی هالند انتقاد نمود.

او خاطرنشان ساخت که بعد ازمجمع عمومی 14 فبروری 2016 بيشترين کارها نمايشی انجام یافته  نه بنيادی و پروسه فعاليت های فرهنگی و اجتماعی اتحادیه در یکسال گذشته توسط رییس اتحادیه غير قناعت بخش ارزيابی گردید.

در نتيجه تبادل نظر و ارايه برخی نگاهها توسط سکرتر مسوؤل، مسوؤل مالی و شماری از هموندان به شمول بورد مشورتی تجويز بعمل آمد که هيئت اجراييه و رهبری با تجديد روشهای گذشته تفاهم را بر تقابل ترجيع داده ومانند سال های قبل با علاقمندی بيشتر از پيش کار وهمسويی نمايند.

پس از آن گزارش مالی توسط محترم شفیق احمدی مسوؤل مالی اتحادیه ارايه و بانو سانگه صدیقی مسوول هيیت نظارت بر امورمالی ارزيابی خود را از بررسی اسناد مالی به جلسه بيان داشت.

 در پایان فیصله بر آن شد تا در ماه جنوری سال 2017م. نشست وسیع هییت رهبری اتحادیه دو باره دعوت و پلان تدابیری فعالیت های اتحادیهءانجمنهای افغانها در هالند برای سال 2017 پس از ابراز نظر نهایی یابد.