گزارش کنفرانس" مهاجرت و عوامل آن"
19 مارچ 20177 شهر آرنهم کشورهالند

 

کنفرانس " مهاجرت و عوامل آن " که به تاریخ 19 مارچ 2017م. در شهر آرنهم کشور شاهی هالند به ابتکار اتحادیهءانجمنهای افغانها درهالند زیر عنوان : عوامل مهاجرت و رقم پناهجویان افغانستان درهالند و کشور های عضو اتحادیه اروپا در سالهای 2015 و 2016 برنامه ریزی گردیده بود موفقانه پایان یافت. 
در کار کنفرانس بیشتر از 1500 تن از فعالان جامعه مدنی افغانستان در بیرون مرز چون: مسوولان نهادهای هموند و همکار اتحادیهء انجمنهای افغانها درهالند، فرهنگیان و نخبه گان عرصه های مختلف جامعه مهاجرافغانستان ازهالند، نماینده گان نهاد های اجتماعی ء فرهنگی افغانها از آلمان، بلجیم، انگلستان و روسیه اشتراک ورزیده بودند.
بعد از ورود مهمان به سالون، کنفرانس با پخش فلمی کوتاهی و تراژیدی از قتل فرخنده و مهاجریني كه آب هاي مديترانه را با مشقت عبور نموده اند، با صحبت های مقدماتی گوینده گان مجرب، بانو فتانه مقتدر و بانو سلطانه پیروز رسمأ آغاز گردید.

 

دربخش نخست کارکنفرانس ابعاده گسترده مهاجرت وعوامل آن بوسیله پژوهشگران مستعد: قانون پناهندگی درهالند و اتحادیه اروپا توسط محترم پروفیسور پرویز صمیم استاد دانشگاه حقوق در شهر اتریخت، پروسه پناهندگی و نقش وکیل مدافع توسط محترم مسیح رسول وکیل مدافع درعرصه پناهندگی، مهاجرت وعوامل آن توسط محترم بصیردهزاد معاون انجمن حقوقدانان افغانستان در اروپا، ارقام پناهجویان افغانستان در سالهای 2015 و 2016 بوسیله بانو سانگه صدیق شریفی مشاور امورمالیاتی تحلیل و بررسی اکادمیک صورت گرفت.
 ویژه گی خاص کار این کنفرانس برخلاف کنفرانس های قبلی در آن نهفته بود که محل تدویر آن آنطوریکه لازم بود تنظیم، مواد کنفرانس و معلومات فشرده پیرامون اتحادیهءانجمنهای افغانها درهالند و اهداف آن، سمبول های شرکت های تمویل کننده منابع مالی کنفرانس در یک بورشور ویژه پیش از پیش چاپ و به دسترس شاملین کنفرانس قرار گرفت ، سخنرانان دیدگاه ها و نظریات خویش را در فضای صمیمانه طبق زمان تعین شده طرح و تجربه کردند، شیوه کار و مدیریت كنفرانس مورد پسند و استقبال گرم شاملین واقع شد.
 در بخش دوم کار کنفرانس بحث آزاد در مورد عنوان کنفرانس و عناوین بحث های اکادمیک به مدت یک ساعت به گرداننده گی ولی محمد شاهپور و بانو سلطانه پیروز راه اندازی گردید که در آن محترمان هریک: ظاهر ملک بابا،صدیق وفا، فرشته نوری،آرش اکبری، شفیق احمدی،ناهید علومی، طاهر هوتک،اسلم سلیم،فرید سیاوش،یارمحمد آرشید،نوروزخان،صاحب نظر،نعیم وردوچی، قادر یعقوب زاده، صالحه وهاب،زلمی رزمی،عظیم مقبل،فوزیه زرین، سیده طلوع،سید،بهمن ، مقیم احمدی و دیگران نظریات و دیدگاه های خویش را در فضای دموکراتیک در محور عنوان کنفرانس ، مشکلات مهاجرین و راه های حل آن باهم شریک ساختند که در بعضی موارد از جانب گرداننده گان و تحلیلگرانی که در بخش نخست کنفرانس صحبت های اکادمیک داشتند پاسخ ارایه و نظریات مفید شان برای بهبود کار از جانب سکرتریت کنفرانس یاداشت گردید.
 در بخش دیگر کار کنفرانس محترم اخترمحمد صافی رییس اتحادیه بین المللی مهاجرین افغانستان، محترم زلمی رزمی مسوول شورای سراسری مهاجرین افغانستان درآلمان، محترم قادر یعقوب زاده مسوول بنیاد دستیار از کشور انگلستان پیام های همبسته گی شان را به مناسبت تدویر کنفرانس به نماینده گی از نهادهای خویش ایراد و معلومات فشرده در مورد وضع زنده گی پناهنده گان افغانستان درکشور های شان ارایه نمودند.
 همچنان عنوانی کنفرانس پیام های همبسته گی از محترم غوث الدین میر مسوول کانون فرهنگ افغانستان در اتریش، بانو سهیلا زحمت مسوول شورای سراسری زنان افغانستان در هالند، محترم فرید صافی مسوول نهاد خط سوم در بلجیم، محترم نوروز خان مسوول بنیاد غرغش در هالند، محترم سادات رییس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا،محترم دستگیرهژبر عضو شورای مرکزی حزب نوین افغانستان از بلجيم ، محترم هارون یوسفی طنز نویس بی مانند کشور و دیگر نهاد ها و شخصیت های مستقل فرهنگیءاجتماعی و سیاسی مواصلت ورزیده بود که نسبت کمبود وقت در کنفرانس به خوانش گرفته نشد. 
 کار کنفرانس حوالی ساعت هفت شب توسط محترم داکتر نجیب الله مسیر رییس بورد مشورتی اتحادیهءانجمنهای افغانها درهالند بررسی گردید، وی ضمن سپاسگزاری از سهم و اشتراک فعال شامیلن کنفرانس که از راه های دور و نزدیک در کار این همایش با اهمیت اشتراک ورزیده بودند استقبال و سپاسگزاری نمود و كار آن را مثبت ارزیابی کرد، مشارکت نسل جوان را که رهبری اتحادیه روی دست گرفته است اقدام نیک دانست و برای انکشاف و ظرفیت سازی بیشتر آن مشوره های مفید به مسوولین ارایه کرد، از ابتكار اتحاديهءانجمنهاي افغانها در هالند مبنی بر سازماندهی برنامه های مفید و هدفمند آن ستایش کرد و پیشنهاد نمود تا به هدف استفاده از مواد کنفرانس صحبت های اکادمیک و پژوهشی آن چاپ و به بهره برداری نیازمندان گذاشته شود.
 فرید سیاوش فعال فرهنگی و همکار تخنيكي اتحادیهءانجمنهای افغانها درهالند طرح قطعنامه کنفرانس را که از نام شاملین کنفرانس تهیه گردیده بود پس از نهایی شدن به خوانش گرفت که در بخشی از آن چنین آمده است: " اتحادیهءانجمنهای افغانها مقیم کشور هالند منحیث خانه مشترک شهروندان افغانستان در کشور میزبان به همیاری سایر نهاد های فرهنگی افغانستان در کشور های اروپایی که کرکتر سراسری دارند موظف میشود تا تفاهم با نهاد های مدافع حقوق بشر در هالند و اتحادیه اروپا برای حل این معضله با دولت های میزبان در اتحادیه اروپا تماس های سودمند را برقرار و زمینه همکاری های انسانی را برای پناهجویانی که نیازمند کمک اند فراهم نمایند.
 شاملین کنفرانس اولیت های حکومت وحدت ملی را که برای تامین امنیت سراسری در کشور و ایجاد زنده گی باهمی اتخاذ میگردد آن را درک ، قرار دادها و برنامه های انسانی آن را که خلاف منافع شهروندان کشور نباشد احترام و از آن حمایت می نمایند، اما توافقنامه های که حق پناهندگی پناهجویان در آن معامله گردد آن را رد و به شدت تقبیح می نمایند.
 ما جامعه مهاجرين افغانستان در بیرون مرز ، با كنار گذاشتن هرنوع اختلافات و بدبيني هاي ذات البيني خود، با تحكيم وحدت عمل و همبسته گي وطني براي هدف مشترك و واحد پروسه پذیرش پناهجویان؛ ميتوانیم تآثير گذار باشیم........."
 به پاس قدردانی، دسته های گل ی که از جانب محترم فهیم ضایی سابق سکرترمسوول اتحادیهء انجمنهای افغانها درهالند به کنفرانس طور تحفه تهیه گردیده بود برای گرداننده گان کار کنفرانس، تحلیلگران بحث های اکادمیک و مهمانانی که از کشورهای دیگر در کنفرانس تشریف آورده بودند توسط ولی محمد شاهپور رییس، ناهید صدیق علومی سکرتر و شفیق احمدی مسوول مالی اتحادیهءانجمنهای افغانها درهالند به آنها اهدا شد. 
سپس رییس اتحادیهءانجمنهای افغانها درهالند از اشتراک فرهنگیانی که فعالانه در کار کنفرانس حضور داشتن اظهار سپاس و قدردانی نموده گفتند: وضعیت ناگوار زنده گی پناهجویان افغانستان در کشورهای اروپایی، توافقنامه غیرانسانی دولت وحدت ملی و اتحادیه اروپا مبنی بر اخراج و بی سرنوشتی پناهجویان، رهبری اتحادیهءانجمنهای افغانها در هالند را مکلف ساخت تا کنفرانسی را زیرعنوان مهاجرت و عوامل آن تدویر و در آن مشکلات پناهجویانی که تمام هستی مادی و معنوی شان را در کشور از دست داده و زادگاه خویش را نسبت عدم امنیت، بیکاری، فقر، ترور و انتحار ترک و با پیمودن مسیرهای دشوار و پراز خطر خود را به کشورهای امن رسانیده اند، بررسی و برای حل این تراژیدی انسانی منحیث نهاد سراسری فرهنگی شهروندان افغانستان درهالند مسوولیت خود را ادا نموده و در جهت رفع آن درکار مشترک با نهاد های مدافع حقوق پناهجویان در کشور میزبان مطابق امکانات دست داشته کار و تلاش نماید.
 وي درپايان ازنام کميته تدارک از سهم فعال، شایسته و زحمات هریک: سهیلا زحمت، شکریه ستار زاده، شفیق احمدی، صالحه وهاب ، زلیخا پوپل، بصیر رفیق، بصیر کامل، مقیم احمدی،ناهید علومی، آرش اکبری، فتانه مقتدر، سلطانه پیروز، زهره پوپل و همچنان نذیر پايا حسینی و بشیر حسینی همکاران تخنیکي اتحادیه که جريان کنفرانس را عکاسی و فلمبرداری نمودند از آنها قدردانی و شرکت های که بخشی از منابع مالی کنفرانس را تمویل نموده بودند{ لزیزکیترن، دفتر وکالت مسیح رسول، شرکت راننده گی آرنهم و دفتر مالیاتی فهیم ضیایی} را به مهمانان معرفی و از احساس نیک و فرهنگ دوستانه شان سپاسگزاری کرد.
 بعدأ مهمانان را پس از معرفی بخش برنامه نوروزی که آن را گوینده موفق فتانه مقتدر پیشبرد به صرف غذای گرم که بوسیله نسرین شالیزی مسوول لزیز کیترن تهیه گردیده بود دعوت نمود.
 یاداشت: قطعنامه کنفرانس و گزارش برنامه نوروزی بعدأ به نشر سپرده خواهد.