فراخوان:

کنگرس اروپايی زنان افغان درهالند

 

اتحاديهء انجمنهای افغانها درهالند منحيث يک نهاد خدمتگار ومتعلق به همهء افغانها با تشريک مساعی شورای سراسری زنان افغان درهالند ، در نظر دارد تا  بمنظور ارزيابی وضعيت ناگوار زنان افغان در داخل کشور وچگونه گی تطابق زن افغان با محيط کنونی، " کنگرس اروپايی  زنان افغان" را تحت سرنامهء:

 

 - محکوم نمودن جنايتها وقتلهای ناموسی.

منکوب نمودن ازدواج اجباری.

 

 به مناسبت  روز جهانی مادر مورد ارزيابی وپژوهش قرار دهد. در اين عنوان مطالب آتی مورد بررسی وگنگاش  بيشتر قرا رداده ميشود:

- ناديده گرفتن نقش زنان درجامعه افغانستان.

- نقش ارزنده مادر دراجتماع  افغانها.

- خود آگاهی زنان بمثابه نخستين گام مبارزه عليه خشونت زنان.

- خود کفايی  اقتصادی زنان  افغان.

 

      تدوير چنين کنگرس يکبار ديگر مجال آنرا فراهم ميسازد، تا پژوهشگران ومحققان افغان وافغانستان شناسان از نگاه حقـــــوقی پيرامون رفع هر نوع تبعيض وخشونت عليه زن افغان کاوش نموده وحال واحوال ناهنجار زن ومادر در افغانستان را به گوش جهـانيان رسانيده وپيشنهاد های شانرا جهت زدودن گرايشهای منفی حاکم برسرنوشت زنان افغــــان ورهايی از قيد وبند خرافات عقب مانده را پيشکش  وتحقق خواسته های مشروع وانسانی زن افغان را در محراق توجه جهانيان بگذارند.

مراتب به آگاهی کارشناسان وفعالان امور زنان درهالند واروپا  رسانيده ميشود، تا با سهمگيری کارشناسانه واکادميک شان اين کُنگرس را سمت وسو داده ويکبار ديگر نقش شانرا در دفاع از زن افغان وبرملا ساختن دشواری های گوناگون فرا راه زن افغان را برجسته وآشکار سازند.

کميتهء تدارک اين کنفرانس در نظر دارد تا بتاريخ 19 می 2012 اين گردهمايی را  در ( المپويس کالج  Olympus College) شهر آرنهم کشورهالند دعوت وتدوير کند،  که در آن سهم بانوان افغانی و هالندی  برجسته و آفرينشها وپژوهشهای شان نقش تعيين کننده خواهد داشت.

از نهاد ها و کارشناسان امور زنان بويژه بانوان فعال دعوت بعمل می آيد، تا مشوره ها وآماده گی های شان را غرض شرکت درکار کنگرس ،  بيان وبه کميته تدارک قبل از تدوير آن شريک سازند.

همچنان درجريان کنگرس درنظر است به خاطر گراميداشت از روز جهانی مادر شماری از مادران شايستهء افغان مقيم هالند مورد قدردانی قرار گيرند ، به اين مناسبت به انجمنها ونهاد های عضو وهمکار اتحاديه انجمنهای افغانها درهالند وشورای سراسری زنان افغان درهالند احتراماً نگاشته ميشود تا بادرنظرداشت نورمهای مادر شايسته يکتن از شايسته ترين مادران  را با فشرده  شناسنامه شان به کميته تدارک معرفی نمايند.

در آگاهی بعدی جزييات برنامه، ترکيب اشتراک کننده ها، بخشهای ديگرنمايشی و   تفريحی به شمول برنامه کنسرت وساير مطالب کنگرس بازتاب خواهد يافت.

 

با احترام

کميتهء تدارک

کُنگرس زنان افغان در هالند

 

                                                                                    تيليفون های تماس وتفاهم                                                                                   

655176066 0031(0)     ولی محمد شاهپور
06244 65670 (0) 0031          سهيلا زحمت

  0031(0) 685231381  ناهيد صديق علومی

   0031(0)619000361          زرغونه پوپل

 0031(0)402524804             سيده طلوع