آگهي! 


قرار است به تاریخ 2 دسامبر سالروان دومين برنامه ی زيباي

 ادبي-فرهنگي اتحاديهءانجمنهاي افغانها در هالند زير عنوان" آشنايي با آفريده هاي فرهنگي فرهنگيان افغانستان در بيرون مرز " برگزار گردد، به همين هدف از نويسنده گان و شاعران فرهيخته كه در دو سال اخير آفريده هاي شان از چاپ بر آمده است صميمانه تقاضا مي نمايم تا با ما به تماس شده و در زمينه معلومات كسب نمايند.