گزارش فشرده ی آغاز کار پروژه تداوم ازدواج های اجباری و جدایی والدین:

 

روز يكشنبه اول أكتوبر نخستين نشست تداوم پروژه ازدواج هاي اجباري و جدايي والدين اتحاديهء انجمنهاي افغانها در هالند كه در كار آن هييت اجراييه، مسؤولين و هييت رهبري انجمن هاي هموند،مسؤولان كميسيون هاي كاري اتحاديه چون: بورد مشورتي، كميسيون فرهنگي، كميسيون زنان، هييت نظار امور مالي و عده ي از اعضاي بورد مشورتي اشتراك ورزيده بودند در شهر آرنهم هالند تدوير گرديد.
قابل يادآوري ميدانيم كه منابع مالي اين پروژه را كه در هفت شهر بزرگ هالند قرار است نشئت هاي معلوماتي به هدف آگاهي دهي و تحقق اهداف آن به خانواده ها، نوجوانان و جوانان سازماندهي گردد Oranje Fonds يا بنياد شاهي هالند تمويل مي نماييد، در نشست ابعاد مختلف و شيوه كار پروژه از جانب رييس اتحاديه بصورت همه جانبه تشريح و تلاش صورت گرفت تا بمنظور پيشبرد منظم كار ها نواقص پروژه هاي قلبي در مشوره با شاملين نشست، بر ملا و تدابير بهتر براي برنامه هاي بعدي مشتركن اتخاذ شد
در جريان نشست به برخي از پرسش هاي كه از جانب مسؤولين انجمنها و حاضرين نشست مطرح شد، پاسخ داده شد، در پايان نشست ولي محمد شاهپور رييس اتحاديهء انجمنهاي افغانها در هالند از اشتراك فعال شاملين در كار نشست كه از شهر هاي مختلف تشريف آورده بودند اظهار سپاس و قدرداني نمود.
سپس وي بانو فتانه مقتدر مسؤول جديد كميسيون فرهنگي اتحاديه را كه بر اساس فيصله نشست هييت اجراييه به اين سمت انتخاب گرديده است به جلسه معرفي و ضمن ي ابراز موفقيت به وي از كار مسؤول پيشين كميسيون محترم طارق پيكار تشكري كرد و همچنان از بيناد شاهي هالند كه زمنيه كمك مالي پروژه را فراهم مي كند قدرداني ويژه نمود، نشست حوالي ساعت ٦ شام در فضاي كاملن دوستانه موفقانه پايان يافت

 

.