گزارش فشرده از نشست وسیع مشورتی

 شنبه،6 می 2017 اتحادیهءانجمنهای افغانها درهالند میزبان همایش وسیع مشورتی زیر عنوان "موفقیت ما در وحدت ماست" بود .

در کارنشست وسیع مشورتی و با اهمیت،مؤسسان،هییت اجراییه،هییت رهبری،بورد مشورتی،هییت نظار امورمالی،مسؤولین نهادهای هموند وهمکار،کمیسیون زنان،فعالین نهادهای عضو و همکار، فرهنگیان و سابقه داران اتحادیه از شهر های مختلف کشور شاهی هالند که تعداد شان به 120 تن میرسید اشتراک ورزیده بودند.
نخست تصاويری از کار وفعاليت شش ساله اتحادیه که به وسيله نذير حسينی فوتو راپورتر اتحاديه تنظيم شده بود به مدت 20 دقیقه به نمايش گذاشته شد.
سپس ولی محمد شاهپور ریيس اتحاديهءانجمنهای افغانها درهالند شامیلن نشست را که از راه های دور و نزدیک در جلسه اشتراک ورزیده بودند خیر مقدم گفته، شیوه کار آن را روشن و گزارش فعاليت های انجام یافته اتحادیه را بیان نمود.
پس از ارایه گزارش، رییس اتحادیه شاملین نشست را به بحث آزاد و استماع نظريات وپيشنهادات پیرامون گزارش و فعالیت های انجام یافته دعوت کرد، تا در فضای دوستانه دیدگاهای خویش را به هدف بهبود کار با رهبری اتحادیه شریک سازند، که در آن بخش هریک: محترم محمد اسلم سليم، محترم عبيد الله احمد زی، محترم انجنير نظر صاحب نظر، محترم صديق وفا، محترم انجینر نصير صافی، محترم فريد سياووش، محترم رزاق طلوع، محترم داکتر نجيب الله مسير، محترم نعیم وردوجی، محترم داکتردستگير رضايی، محترم انجنير حفيظ الله حازم، بانو ناهيد صدیق علومی، محترم پاچا روغبر، محترم نادروثوق، محترم انجنير امين اريبل، محترم طارق پيکار، بانو عزیزه عنایت، محترم بسام، محترم مقیم احمدی، محترم داکتر احمد شاه جلال ، محترم امیرهمایون، محترم استاد نقیب وديگران ارايه نمودند که نکات آتی را احتوا میکرد: نقش جوانان و حضور فعال آنها در ساختار تشکیلاتی اتحادیه،حفظ هویت اتحادیه و کار ثمربخش برای بقای سالم آن،کارهدفمند با مهاجرین و پناهنده گان نیازمند افغانستان، استحکام روابط با نهاد ها و ساختار های اجتماعی-فرهنگی جامعه مهاجر افغانستان درهالند، ایجاد فضای تفاهم بیشتر و مشوره در تصمیم گیری های مهم با حلقه رهبری و بورد مشورتی،حفظ دستاورد های اتحادیه و کار اساسی برای رشد بهتر آن،جلوگیری از هرنوع سوی تفاهم و تقابل با نهاد های فرهنگی-اجتماعی شهروندان افغانستان درهالند که هویت کاری و فعالیت های مثمر اتحادیهءانجمنهای افغانها درهالند را زیر سوال نبرد، سازماندهی برنامه های وسیع فرهنگی-اجتماعی بطور دورانی در شهر های مختلف، راه اندازی پروژه های هدفمند در زمینه شهروند سازی با نهادها و ساختار اجتماعی کشور میزبان.

پس از ابراز نظرها،کنشها و واکنشهای متفاوت که شیرازه جامعه باز و مدرن امروزی را تشکیل میدهد، رییس اتحادیه به پاسخ برخی از پرسشهای شاملین نشست که اکثرأ متوجه رهبری اتحادیه بود چنین پرداخت" دوستان عزیز؛ امروز نشست وسیع مشورتی را فراخوانده ایم تا کارکرد های اتحاديه را دلسوزانه بررسی، فعالیت های آينده آن را روشن و مشوره های سودمند را برای بهبود کار از شما دریافت نمایم ، تا در پرتو آن زمینه کارهای فرهنگی-اجتماعی بعدی خود را با بینش نوین عیارسازیم"
وی ضمن ياد آوری ازاهمیت نشست وسیع مشورتی،از حضورفعال بورد مشورتی، هییت رهبری، مسوولان نهاد های هموند و همکار، کمیسیون زنان، هییت نظار امورمالی، دوستان و هواخواهان اتحادیه در نشست ، جریان کامل بحث ها و مشوره های قبلی را که در مدت بیشتر از یکسال به هدف ایجاد نهاد فرهنگی ی زیر عنوان جمهوری سخن داشت تاریخ وار و مستند بر شواهد با شاملین نشست شریک ساخته، موقف رسمی اتحادیه را مبنی بر ایجاد و همکاری با ساختار های فرهنگی-اجتماعی شهروندان افغانستان درهالند مبتنی بر اصول و موازین اساسنامهء اتحادیه و مسؤولیت رییس اتحادیه در قبال آن را واضیح نمود، تا شاملین نشست در روشنایی دقیق و کامل مسایل و مشکلات پیش آمده قرار گیرند و برای جلوگیری از تنش بیشتر مشوره های مفید و سودمند خویشرا ارایه نمایند.

فضای دموکراتیک، همدگر پذیری، دوراندیشی، تفاهم،اعتماد و گذشت، پختگی و قوت نشست را نشان میداد که نسبت به  جلسات قبلی بی مانند بود.

بعد از بحث آزاد پلان تدابیر وسیع فرهنگی-اجتماعی اتحادیه برای بقیه سال 2017 به مشوره گذاشته شد که با کمی تغیر مورد تایید شاملین نشست واقع گردید.

جلسه با نتیجه گیری فشرده توسط رییس اتحادیه حوالی ساعت 7 شام بکار خویش پایان داد.

بحث ها و مشوره های شاملین نشست  توسط بانو ناهید صدیق علومی سکرتر مسؤول اتحادیه یاداشت و درج  پروتوکول رسمی اتحادیه گردید.

پس از صرف غذا بخش برنامه فرهنگی و شب غزل که بانو فتانه مقتدر گوینده موفق همایش های فرهنگی اتحادیه آن را تنظیم نموده بود پیشکش شد.

نخست به ابتکار ناهيد علومی سکرتر مسوؤل اتحاديه دو مطلب فرهنگی پيشکش گردید، يکی تجليل از سالگرد خانم سيده طلوع  عضو هيئت رهبری اتحاديه و ریيس انجمن همبسته گی زنان افغانستان در شهر آیندهوفن هالند که زادروز تولدش مصادف به نشست مشورتی بود و اهدای نقاشي  از پورتريت ولی محمد شاهپور رئيس اتحاديهءانجمنهای افغانها درهالند  که به پاس فعالیت های ارزشمند فرهنگی-اجتماعی و رهبری سالم وی توسط آقای عمر شفيق کاکر نقاش سبک رياليزم وعضو آبه موزيم ملی شهر اندوفن هالند آماده شده بود.
در امتداد اين بخش که به گرداننده گی خانم فتانه مقتدر انجام يافت، هريک خانم عزيزه عنايت، آقای مسعود زراب، خانم صالحه واهب، خانم سميرا پوپلزی، انجنيرسيد امين آريبل و آقای حفیظ حازم اشعارشانرا به خوانش گرفتند که مورد استقبال گرم مهمانان در برنامه قرار گرفت.
در اين همايش شاهد کنسرت بينظير گروه موسيقی کلاسيک و پيروان استاد رحيم بخش بوديم.
ابتدا حفیظ بخش منصور تازه ترين کمپوز های خود را با حضور استادش استاد حسین بخش ارايه داشت، که  در ضرب نوازی آنها را حميد منصور همرايی مينمود.
در اوج وگرما گرم موسيقی استاد حسین بخش فرزند استاد مرحوم رحيم بخش با غزل ها وآهنگهای کلاسيک به محفل رونق ديگر بخشيد.

در حاشیه بخش فرهنگی تقدیرنامهء نهاد همیاری زنان افغانستان توسط محترم حقیار و بانو گلچهره یفتلی به ولی محمد شاهپور به پاس قدردانی از فعالیت های هدفمند فرهنگی-اجتماعی،رهبری و مدیریت عالی شان در اتحادیهءانجمنهای افغانها درهالند به وی اهدا شد.

قابل یادآوری میدانیم که بخش موسیقی برنامه را محترم مسیح رسول وکیل جوان و فلمبرداری آن را محترم بشیر حسینی و نزیر حسینی اسپانسر شده بودند که از همکاری و حمایه مالی آنها رییس اتحادیه در پایان برنامه اظهار سپاس و قدردانی نمود.

رییس اتحادیه دردقایق پایانی برنامه از اشتراک فعال مهمانان در کار نشست مشورتی، برنامه فرهنگی و شب غزل تشکری نمود و از همکاری هییت اجراییه اتحادیه، نهاد همیاری زنان افغانستان درهالند، بانو فتانه مقتدر گوینده موفق،نسرین شالیزی مسؤول لزیز کیترن که در بخش تنظیم سالون، برنامه فرهنگی، تهیه غذا و از حفیظ بخش منصور، حمید منصور و استاد حسین بخش که از فنلند و آلمان به هدف پیشبرد بخش موسیقی تشریف آورده بودند با اهدای دسته های گل به نماینده گی از هییت اجراییه اتحادیهءانجمنهای افغانها درهالند سپاسگزاری نمود.

حوالی ساعت 12 شب برنامه شب غزل پایان یافت.