گزارش دومين نشست آشنايی با آفريده های ادبی فرهنگيان افغانستان !


بر مبنای پلان سالانه اتحاديهء انجمنهای افغانها درهالند، به تاريخ 2 دسمبر 2017 دومين شام آشنايی با آفريده های فرهنگی-ادبی فرهنگيان کشور دربيرون مرز در شهر { دن - بوش } کشورهالند به اشتراک بيشتر از 150 تن از کشور های هالند، المان ، ايرلند،انگلستان  و بلجیم برگزار گرديد.
برنامه به گرداننده گی خانم فتانه مقتدر مسؤول کمیسیون فرهنگی اتحادیهءانجمنهای افغانها در هالند با معرفی پروگرام  و خوش آمديد از مهمانان آغاز گرديد، به تعقيب آن آقای ولی محمد شاهپور ريئس اتحاديهء انجمنهای افغانها در هالند برنامه را به شکل رسمی آن اغاز نمود، او از نخستين برنامه شام آشنايی با آفريده های ادبی برونمرز و رسانه های درونمرز (افغانستان) که در سال 2012 برگزار گرديده بود ياد نمود، سپس  به  نقش کم رنگ کتاب خوانی در جامعه مهاجر افغانستان در بیرون مرز اشاره وسخنانی را بيان داشت. وی از حضور فزيکی نويسنده ها که از راه های دور ونزديک آمده بودند، نماينده های انجمنهای عضو، مؤسسان اتحاديه  و شخصيت های سياسی و اجتماعی قدردانی بعمل آورد، همچنان از کار کميته تدارک ياد آوری نمود که برای تطبيق برنامه امشب از هيچ نوع تلاش دريغ نه ورزيده اند.
به ادامه، خانم مقتدر به معرفی زنده گی نامه های بيشتر از 35 نويسنده  و معرفی آفریده های شان پرداخت ، که همزمان به شکل مصور در پرده بيمر به شاملین تالار نمايش داده شد.
چون برای شناسايی مفصل نويسنده ها در اين گزارش مجال نيست، صرف با تذکر نامهای نویسنده گانی که به درخواست کمیته تدارک برنامه که دو ماه پیش آگاهی آن از طریق شبکه های اجتماعی همه گانی شد بود لبیک گفته، آثار و شناسنامه خویش را برای معرفی به برنامه ی شام آشنایی با آفریده های فرهنگی-ادبی اتحادیهءانجمنهای افغانها در هالند فرستاده بودند می پردازیم.
 دکتورلطيف ناظمی{ آلمان}، آقای پرتو نادری{ افغانستان }، آقای سيامک هروی{ انگلستان}، دکتور ببرک ارغند،{ هالند}، خانم صالحه وهاب{ هالند}، آقای عبالغفورامينی{ سويدن}، آقای نصرالدين سلجوقی {ايرلند}، خانم عزيزه عنايت {هالند}، آقای دستگير نايل{ انگلستان }، آقای ضياءالدين قطبی{ هالند}، دکتور پرويز صميم{ هالند}، آقای يوسف کهزاد { امريکا}، خانم خاتول مهمند{ ناوری}،آقای شهباز ايرج{ انگلستان }عبدالوهاب فايز{هالند}، محمد اسحاق فايز{ هالند)،آقای خليل وداد{هالند}،محترم ثمر نافذ{ افغانستان}،پوهندوی شيما غفوری{المان}،دکتور صادق فطرت ناشناس{ انگلستان }،خانم فريبا نصريان {المان}،پوهنيار بشير مومن {هالند}، دکتور شفيقه يارقين ديباج {سويدن}،
جنرال عتيق پاحًون {آلمان}، آقای محمدهاشم خُرم {هالند}،خانم شکيبا شميم (آلمان)، آقای زاهد نورين{هالند}، آقای عبدالفتاح سکندری {دنمارک}، آقای مصلح سلجوقی{آلمان}، دکتور مير عبدالواحد هزار{هالند}، آقای مسعود حنیف زرآب {هالند}، آقای نجم الرحمن مواج{ افغانستان}، خانم سميه فروتن { هالند }، خانم بهار سعيد { امريکا}، آقای غلام محمد محمدی { افغانستان} و آقای سید نبیل شمیم {افغانستان}
 سپس ضمن ارجگذاری از کار خلاقانهء هريک از نويسنده گان برای { 15} تن آنها که در تالار حضور داشتن تقدير نامه هايی که از جانب رهبری اتحاديه و تحفه هايی که از جانب شرکت
HB نماينده بهترين عطريات امريکايی واروپايی تهيه شده بود با مراسم ويژه به وسيله هيئت اجراييه اتحاديه { ولی محمد شاهپور، ناهيد علومی و شفيق احمدی} وشماری از مؤسسان اتحاديه هريک {آقايان غلام سرور فقيری، صديق وفا، انجنيرحفيظ حازم ، نجيب الله مسير وطارق پيکار} و عطريات توسط نماينده های شرکت {اچ - بی }در فضای گرم وصيمانه توزيع گرديد.
قابل ياد آوری است که شرکت اچ بی منحيث  سپانسر اصلی برنامه قسمت قابل ملاحظه برنامه را تمويل مالی نمودند، همچنان مجلهء بانو {ناشر انديشه های زنان افغانستان در اروپا} در تهيه وترتيب خوراکه های بالای ميز وناشتا اين شام فرهنگی همکاری نمود .
بعد ازتفريح به شماری از نويسنده ها موقع مساعد شد تا گفته های شانرا ايراد نمايند.
ازجمله:
1- آقای دستگير نايل از کتاب شان که " از مولانا تا بيدل" نامدارد  ياد نموده گفتند: اين کتاب بازتاب قصه هايست که در " انجمن دوستداران بيدل" درلندن بيان شده ومن آنرا به شکل يک کتاب، جمعبندی وارايه نمودم. او قطعه هايی از شعر بيدل وناصر خسرو را به خوانش  گرفت.
2- آقای نصرالدين سلجوقی در مورد کتاب شان که پيرامون شخصيت علامه صلاح الدين سلجوقی نگاشته اند فشرده صحبت نمودند.
3- آقای طارق پيکار ضمن خواندن پيام سيامک هروی از رُمان نويسی و تقدير از کار اتحاديه سخن گفت.او پيامی را که حاوی سرگذشت هنری، خبرنگاری، رُمان و داستان نويسی آقای سيامک بود قرائت نمود.
4- داکتر ببرک ارغند در رابطه به آخرين کتاب شان که { خانوده ما- بستر رويا های درخون خفته}  نام دارد مکث نمود.
در اين کتاب که به سبک واقع گرایی از زبان یک زن - اول شخص مفرد، نگاشته شده است. کشمکش روانی در راوی و تضاد های فکری میان او و دیگر کرکترها برجسته ميگردد. در اين اثر فضای مناسب برای هر صحنه توسط نويسنده خلق می شود. فضای درگیری و جنگ، مـزاح و هـزل، درامـه و سوگـواری.
نويسنده که در شخصیت پردازی دست بلند دارد و در تبارز دادن حس درونی هر کرکتر پیروز و تا جای زیاد در تصویرگشایی احساسات زنانه کامیاب است. از عهده نقش آفرينی هر پرسوناژه بخوبی بدر آمده است.
5- خانم عزيزه عنايت در رابطه به دو اثر اخير شان هريک " گلچین اشعار" و" شام نيلی" گفت که آنها را در کابل با  همکاری يک کتابدار نيک انديش به چاپ رسانيده است.از مساعی اتحاديه وبرگزاری چنين شام فرهنگی با سپاس ياد نمود.
6- پوهنيار بشير مومن در رابطه به اثر اخير شان " مبانی زيبا شناسی يا استتيک" سخن چند گفت وافزود که اين اثر نتيجه تجربه ها وکار اکادميک شان در انستيوت علوم اجتماعی ميباشد.
7- خانم صالحه وهاب پيرامون اثر های شان که بيشتر غزليات و سروده های مصور شان است وبه همکاری تواب وهاب ديزاين شده معلومات داد.
8- داکتر پرويز صميم که از جمله نويسنده های نسل جوان کشور در بيرون مرز است و آثارش در موسستات تحصیلات عالی هالند تدريس ميشود، او در رابطه به کتاب های " تشريح قانون مهاجرت" و " دنيای قانون" که به زبان هالندی نوشته و به چاپ رسیده است، سخن راند وآگاهی های دلچسب را با شرکت کننده های همايش شريک ساخت، آقای صميم از بازتاب گسترده اين کتاب ها در موسسات علمی هالند ياد آور شد، همچنان ازکاربالای کتابهای سوم وچهارم خود آگاهی داد که با استقبال گرم پذيرايی گرديد.
9- خانم سميه فروتن که در رشته طب دندان در هالند تحصيل نموده وهمزمان با قريحه شعری که دارد به آفريدن يک مجموعه شعری تحت عنوان" تو را در رقص گندمزار می جويم" مبادرت ورزيده است، برعلاوه او شاعر وصاحب مجموعه سه جلدی  که گنجينه يی از شعر های اوست، ميباشد. او افزود که خود را از ميهن وهم ميهنان دور نگذاشته به درد ها ورنجهای شان ميانديشيدم، چنانچه اين مجموعه محصول آه ودردی است که از وطن دارم.
10- آقای محمد هاشم خرم که يکتن از خدمت گاران معارف افغانستان است در رابطه به اثرش به نام" محضر آگاهی تاريخی سيستم تعليم وتربيهء افغانستان" سخن گفت واين سلسله را از دور احمد شاه ابدالی تا امير شيرعليخان، امير عبدالرحمن، شاه امان الله ودوره های ديگر ياد وخاطر نشان ساخت که تعليم وتربيه  درا افغانستان به رغم فراد وفرود آن يکی از مسايل مبرم وحياتی ميباشد.
11- آقای زاهد نورين که در رشته کريمنال تخنيک ماستری دارد، از کتابش در رابطه به خط شناسی گفت، همچنان او از اثرش به زبان هالندی تحت عنوان {
Bitterzoete thee} ياد آور شد که مورد استقبال جامعه هالندی زبان قرار گرفته است.
12- آقای مسعود زراب نوسینده مجموعه شعری سکوت شب در مورد دو مجموعه شعری خویش  صحبت نموده و شعر زیبای خود را از مجموعه شعری به خوانش گرفت.

13- آقای ضياالدين قطبی که يکتن از اديبان ونويسنده آثار بيشمار مانند: کتابخانه سيار در 1020 صفحه ، خانه وخانواده،سخنان پند آميزو گنجينه هنر موسيقی و طنز و فکاهيات ميباشد، در رابطه به جمع آوری اين اثر ها صحبت نمود.
او چون آخرين صحبت کننده بود، موقع يافت که تا ازجانب خود و ديگر نويسنده ها از کميتهء تدارک و رهبری اتحاديه با اهدای دسته های گل وتحفه ها سپاس نمايد، او برعلاوه يک پوسترکه درآن  نام
{ اتحاديهء انجمنهای افغانها درهالند} را ،که به زيبايی خاص تهيه شده بود به مسوولين اتحاديه اهدا نمود. که باگرمی پذيرفته شد.
سالون همايش با ميزی از عطريات شرکت { اچ  - بی } که فضا را معطر ساخته بود، نقاشی های هنرمندی چيره دست آقای ايوبی که به سبک های مختلف  نقاشی مينمايد و ميز پر نقش و نگاری ميز کتاب که در آن  کتاب های نويسنده های اين شام آشنايی ميدرخشيد به زيبايی سالون افزوده بود، از جمله آقای عبدالغفور امينی شاعرتوانای افغانستان  از کشور سويدن به  تعداد10 جلد مجموعه شعری خويشرا بنام { بيداد} به برنامه  اهدا نموده بود، که برای فرهنگ دوستان تقسيم گرديد.
در پايان آقای ولی محمد شاهپور طبق پروگرام از کميته تدارک، بنياد گذاران اتحاديه،از انجمن ميزبان خانم ثريا محسن سکرتر انجمن آريانای { دن بوش } همکاران وهمه شرکت کننده ها که از راههای دور و نزديک  قبول زحمت نموده ،حضور به هم رسانيده بودند با قدردانی سپاسگزاری نمود.البته قابل آوری است ، که بخش تخنيکی برنامه توسط اقای نذير حسينی پايا پوشش خبری داده شده است.
بخش فرهنگی محفل با موسيقی ارام کلاسيک وناب توسط  آقای ويس اميری و ضرب نوازی آقای اجمل پوپل تا ساعت 12:00 شب ادامه يافت.