خبرنامهء نشست سالانه { مجمع عمومی} اتحاديۀ انجمنهای افغانها درهالند

 

به تاريخ 27 جنوری 2018 مجمع عمومی اتحاديۀ انجمنهای افغانها درهالند، با ميزبانی انجمن آرنهم که در آن بيشتر از 80 تن،از انجمنهای هموند اتحادیه از  شهرهای اوستر هوت،آرنهم، اوتريخت، زودتر مير، ايندهوفن، خروننگين، دن بوش، روتر دام ،مرکز فرهنگی حافظ عبدالمجید نجرابی مقیم اروپا، شورای سراسری زنان افغان در هالند، نمایندگی کارزار حقوق بشری برای افغانستان در هالند، بورد مشورتی، کميسيون های جوانان، زنان،فرهنگی،بخشی از نقاشان ، فرهنگیان و  هيئت اجراييه اتحادیه شرکت داشتند.تدوير گرديد.

در ابتدا ناهيد علومی سکرتر مسوؤل اتحاديه نصاب کار جلسه را بيان داشت، سپس آقای ولی محمد شاهپور رئيس اتحاديهءانجمنهای افغانها در هالند کار نشست مجمع عمومی را رسماً افتتاح نمود.

خطوط اجندای ارايه شده چنين بود:

-  گزارش فشرده ازفعاليت های فرهنگی اجتماعی سال 2017.

-  گزارش مالی اتحاديه.

-  نهايی سازی طرح پلان سال 2018.

-  شيوه پيشبرد سيمينار های معلوماتی پروژه " ازدواجهای اجباری" وتهيه گزارش از آنها.

-  پيشنهاد ها ونظريه ها.

گزارش از تطبيق اجندا:

اول) آقای ولی محمد شاهپوردر رابطه به فعاليتهای سال 2017 چنين گفت: از نام رهبری اتحادیهءانجمنهای افغانها در هالند حضور گرم و فعال هریک شما را که از شهر های مختلف در کار نشست سالانه اتحادیه اشتراک ورزیده اید خیر مقدم می گویم، سال 2017 که گزارش فشرده آن در آغاز این سال با شما و سایر هموطنان غزیز ما شریک گردید، سال پر از چالش در حلقه رهبری اتحادیه بود، اما با وجود مشکلات و تنش ها که ناشی از عدم درک همدیگر برای کار مشترک بود، رهبری اتحادیه با احساس مسوولیت و حوصلحمندی کامل به هدف انسجام بیشتر فعالیت های فرهنگی-اجتماعی که نیازمبرم شهروندان کشور ما را در جامعه میزبان تشکیل میدهد، روند مشارکت حلقه رهبری را بمنظور انجام وظایف شان طبق لایحه وظایف و ساحه ی مسوولیت شان فراهم و زمینه کار همه گانی فرهنگی را بار دیگر که سالیان متمادی نتایج مثبت به بار آورده بود با دید وسیع مساعد نمود، که بخشی از کارکرد های سال 2017 را که انجام یافته است با شما شریک میسازم: 

    - 11 فبروری:  اهدای جايزه کار مشترک فرهنگی اتحادیه{ آوارد } با اعتبار نامه آن  به دکتور حميرا نگهت دستگيرزاده.

   - 18 فبروری : تدوير پروگرام آموزشی ، انجمن اوسترهوت

   - 26 فبروری : تدوير جلسه وسيع هئيت رهبری اتحاديه

   - 4 مارچ:  تدوير نشست معلوماتی کميسيون زنان اتحاديه

   - 19مارچ :  تدوير کنفرانس به دفاع از پناهنده گان تازه وارد و بررسی مشکلات آنها توسط آگاهان و پژوهشگران مرتبط به موضوع.

   - 19 مارچ : تدوير نو روز باستان در انجمن فرهنگی افغانهای شهر آرنهم.

   - 22 اپريل : اهدای جايزه فرهنگی { اوارد } به اقای غوث مير صاحب امتياز مجله بانو، ناشر انديشه های زنان افغانستان در اروپا ، با اعتبار نامه آن .

   - 6 اپريل: جلسه وسيع مشورتی اتحاديه تحت عنوان " موفقيت ما در وحدت ما است" در شهر الميره.

   - 29 اپريل: نشست حضوری هئيت اجراييه

   - 8 سپتمر: نشست غير حضوری هئيت اجراييه

1- اکتوبر: تدوير نخستين نشست تداوم پروژه " ازدواج های اجباری و جدايی والدين" اتحاديه.

   - 21 اکتوبر: سومين نشست معلوماتی کميسيون زنان اتحاديه در رابطه به " تنهايی و انزوا "

   - 22 اکتوبر: اهدای تقدير نامه اتحاديه به پاس خدمات ارزنده اقای ابوبکر ايوبی و اقای سروش نقاشان چيره دست افغانستان  در شهر آمستردام .

   - 11 نوامبر: اشتراک در همايش " محو خشونت عليه زنان " که از جانب شورای سراسری زنان افغان در شهر ارنهم تدوير يافته بود.

   - 11 نوامبر: اشتراک در محفل دهمين سالگرد ايجاد انجمن فرهنگی آريانا در شهر خروننگين .

   - 13 نوامبر: اشتراک در نمايشگاه نقاشی های خانم فرديانا طبيب زاده که از جانب انجمن خوش آمديد شهر نايميخن تدوير گرديده بود.

  18و19 نوامبر: سيمينار آموزشی دو روزه پروژه ی اتحاديه تحت عنوان  " جلوگيری از ازدواج های اجباری و جدايی والدين" .

   - 25 نوامبر: اهداء تقدير نامه ادبی  اتحاديه به پاس کارکرد های کانديد اکادميسين دکتور احمدشاه جلال که از جانب انجمن حقوق دانان در شهر اوتريخت تدوير يافته بود.

   - 25 نوامبر: تدوير کنفرانس پژوهشی انجمن همبسته گی تحت عنوان" مهار خشونت عليه زنان " در شهر اندوهوفن.

   - 29 نوامبر: دومين نشست غير حضوری هئيت اجراييه اتحاديه.

   - 2 دسمبر: تدوير دومين برنامه " شام آشنايی با افريده های ادبی فرهنگيان افغانستان " در شهر دنبوش

   - 19 دسمبر: ملاقات تعارفی هئيت اجراييه با اقای همايون عزيزی سفير جديد افغانستان در هالند .

دوم)  آقای شفيق احمدی مسوؤل مالی اتحاديه گراف دخل وخرچ اتحاديه را با ارقام ارايه داشت.

سوم) طرح پلان سال 2018 اتحاديه به جلسه پيشکش شد، که پس از ابراز نظر شاملین نشست نهایی شد.

چهارم) در رابطه به طرز پيشبرد نشستهای  معلوماتی پروژه که قرار است در 7 شهر بزرگ هالند به کمک و همکاری انجمن های هموند اتحادیه تدویر یابد، رییس اتحادیه از مسوؤلین انجمن های که مسوؤلیت سازماندهی و پیشبرد نشست ها را بدوش دارند  تقاضا نمود، تا نشستهای معلوماتی خویشرا طبق میتودیکی که در سیمینار دو روزه تدريس شده است، پیشبرده و پس از پایان هر نشست گزارش مفصل آنرا به رییس اتحادیه ارسال نمایند.

 پنجم) در بخش نظريه ها و پيشنهاد های:

آقای نجيب الله مسير، سه  پيشنهاد داشتند:

اول- در  سيمينار های آموزشی " ازدواج های اجباری" بايد از پژوهشگران همين عرصه نيز جهت شرکت در نشست دعوت بعمل بيآيد.

دوم: پيشنهاد نمودند تا به هدف همکاری و انسجام بهتر امور بورد مشورتی اتحادیه خانم خديجه بره کی عضو انجمن اوسترهوت منحيث معاون بورد مشورتی اتحاديه انتخاب شود.

سوم : اتحاديه يک مسابقه را بين اطفال که زبان مادری را در خارج از مرز آموخته اند، تدوير نمايد. اين مسابقه سبب تشويق همه اطفال و نوجوانان به آموزش زبان مادری شان ميشود.

اقای نورانی: پيشنهاد نمود که پلان اتحاديه از قبل به انجمن ها ارسال گردد، تا در روز جلسه با آماده گی در مورد بند های آن همه نظر بدهند.

خانم سيده طلوع: تقاضا نمود، که  نماينده اتحاديه را که موظف کمک به  جريان سيمينار های انجمنها است ، معرفی دارند.

آقای سيد امين : پيشنهاد نمود که برای جوانان توجه زيادتر مبذول گردد.

در پایان بخش پیشنهاد و نظریه ها، بانو فتانه مقتدر مسوؤل کمیسیون فرهنگی اتحادیه به هدف انعکاس فعالیت فرهنگیاجتماعی نهاد های هموند از مسوؤلین انجمنها و نهاد های عضو تقاضا نمود تا گزارش کارکرد های خویشرا بمنظور نشر در برگه فیسبوک اتحادیه به کمیسیون فرهنگی ارسال نمایند.

همچنان بنابر دعوت و پيشنهاد اتحاديه از آقای ابوبکر ايوبی نقاش چيره دست افغانستان ،انجنير فرديانا طبيب زاده نقاش " تصور ها و پندار ها" تا نهاد نقاشان را ايجاد و در جنب اتحاديه فعاليت های فرهنگی وهنری نمايند.

از اقای تواب صافی نقاش و ديزاينر سايت و صفحه های انترنتی نيز دعوت بعمل آمده بود، تا طرح سايت جديد اتحاديه  را با هئيت اجراييه پيشکش نمايد، که در مورد برای نهایی سازی آن مشوره جريان دارد.

 در بخشی از جلسه کميسيون نظارت  بر امور مالی اتحادیه که طبق اساسنامه در هر سال مالی در مجمع عمومی جديداً انتخاب میگردد برای سال 2018  به آتفاق آرا اعضای جدید آن به ترکیب ذیل انتخاب شد.

1- خانم فرشته نوری منحيث مسوول

2- اقای بصير کامل عضو

3- انجنير سيد امين آريبل عضو

جلسه ساعت 18:30 موفقانه به پايان رسيد، بعد از صرف غذای گرم، موسيقی شاد توسط

آقای ویس اميری و هنرمند جوان هندوستانی تا ساعت 12 شب اجرا شد که طرف علاقه دوستان قرار گرفت.

پوشش تصويری توسط همکار گرانقدر تخنيکی اتحاديه آقای نذير حسينی پايا صورت پذيرفته است.