Notulen: Algemene bestuursvergadering Unie van Afghaanse verenigingen in Nederland

14 februari 20016, Arnhem

Agenda: Jaarverslag aftredend bestuur, Verkiezing nieuw bestuur, presentatie planning 2016

Aanvang: 13.00 uur

Aanwezig:  83

Afwezig: 6

Mededeling vooraf door N.O.

Geen mededelingen door aanwezigen, agenda wordt on geamendeerd aangenomen.

 

Deel 1: Bespreking jaarverslag

 

§  Werven van nieuwe leden:

Wali Shapour geeft aan dat hij tijdens zijn voorzitterschap persoonlijk steden is afgerezen om nieuwe leden te werven. Met als resultaat dat er zich 16 nieuwe verenigingen hebben aangemeld in Beverwijk op 16 oktober _jaar_. Ondanks pogingen van sabotage en het niet erkennen van het bestuur door derden, geeft S aan zich staande gehouden te hebben en gestreden te hebben voor een beter UvAviN.

§  Nationale en Europese samenwerkingen:

S legt uit samen gewerkt te hebben en deelgenomen te hebben aan activiteiten in onder andere Oostenrijk, Duitsland en Belgie. Daarnaast is er nauw samengewerkt met Multi Elan en Stavoor waar zelfs een poging is gedaan om de vereniging organisatorisch te hervormen. Er zijn Commissies opgericht voor jongeren en vrouwen. Zij functioneren echter niet meer actief op het moment door enkele onenigheden tussen de jongerencommissie en het bestuur. Binnen kort wordt er weer een bestuur voor jongeren actief.

§  Vergader cultuur:

Consistent vergaderen is een vast onderdeel geworden van het bestuur. Er is gelegenheid gecreëerd om het bestuur te betrekken bij elke kwestie of beleid. In totaal zijn er 28 vergaderingen geweest voor de commissies en 14 vergaderingen voor het bestuur.

§  Belangrijke activiteiten ondernomen door Uvavin:

S legt uit dat uvavin een aantal grote activiteiten heeft georganiseerd waar voorheen nooit sprake van is geweest. Voorbeelden hiervan zijn: Vrouwendag, Nieuwjaar, Tentoonstelling Afghaanse Kunst in de Van Abben museum, diverse Award uitreikingen georganiseerd voor Artiesten, kunstenaars en schrijvers. Uvavin heeft zich ook verzet en geprotesteerd tegen IS en het schenden van mensen in Afghanistan. Voor het moord op Farkhunda is een speciale dag georganiseerd om haar te herdenken en het geweld te veroordelen.

§  Statuut:

Er is een statuut samen gesteld die een juridische geldigheid heeft. Dit was voorheen niet het geval.

§  Media en sociale media:

Uvavin heeft meer dan 3288 volgers op facebook en is zeer actief op sociale media. De website wordt actief onderhouden door de heer Siawash. Verder publiceert UvAviN een  tijdschrift genaamd Tribune.

§  Diversiteitsplan en beleidsplan:

De doelstelling om een beter aanpak te implementeren betreft beleidsplanning is zeer geslaagd. De vereniging is hierdoor financieel goed georganiseerd.

Er zijn twijfels en achterdocht geweest bij de mensen over de integriteit van de uitgaven. Er is echter een gestructureerd en nauwkeurig verslag over de inkomsten en uitgaven van de vereniging.

Afsluitend:

 S geeft aan dat Uvavin zich wil inzetten om op alle uitnodigingen van verenigingen in te gaan. Uvavin wil deelnemen aan activiteiten van alle verenigingen in Nederland ongeacht de politieke visie. Er zijn veel tegengeluiden van verenigingen die het daar niet mee eens zijn, maar Uvavin wil een overkoepelende organisatie zijn die diversiteit niet uit wil sluiten.

Vragen:

In de statuut staat dat uvavin zich wil inzetten in Afghanistan om ook daar bij te dragen aan culturele vooruitgang. Hoe kunnen wij dit doen en hoe is dit in het verleden gedaan?

S antwoord: Het is technisch onmogelijk om nauw samen te werken met organisaties in Afghanistan. Wel wordt er geprobeerd zo veel mogelijk contact te maken met Afghaanse organisaties via sociale media.

De volgende opmerking gaat over de onnauwkeurigheid van de leden. De vergaderingen starten altijd te laat en de leden zijn nalatig in het nakomen van de afspraken.

S sluit zich hier volledig bij aan.

Deel 2 : aftreden oud bestuur, verkiezing nieuw bestuur

-          Er wordt een tijdelijke raad opgesteld.

Tijdelijke raad bestaande uit de volgende leden: Mevr. Sanga Sharifi, Mevr. Zaman Anwari, Dhr. Gerewal, Dhr. Masir, Dhr. Aumaj.

-          Oude bestuur is hierbij officieel ontbonden.

-          Dankwoord aan oud bestuur door Liza Ameri.

Vergadering en verkiezingsronde van het nieuwe algemene bestuur ( 15 leden ) en dagelijkse bestuur. Hier zijn ook twee nieuwe functies aan toegevoegd waarmee het dagelijkse bestuur voortaan bestaat uit 5 leden.

-          Nieuw dagelijkse bestuur bestaande uit:

Voorzitter: Wali Shahpour

Secretaris: Nahid Olumi

Penningmeester: Shafiq Ahmadi

Bestuurslid 4: Arash Akbari

Bestuurslid 5: Liza Ameri

 

Daarbij is er een nieuwe commissie samengesteld. Deze zal vanaf dit moment intreden en functioneren als een adviescommissie bestaande uit de 15 leden en ook een kascommissie samengesteld uit 3 leden. volgende leden:

-          Leden van het adviescommissie:

Dhr. Arashid

Dhr. Taher Hotak

Mevr. Suhaila Zahmat

Dhr. Masir

Mevr. Rita Rahimi

Mevr. Jamila Zaman Anwari

Dhr. Gerewal

Dhr. Bhroz

Mevr. Yaftali

Mevr. Sedighian

Mevr. Saleha Wahab

Mevr. Moqtader

Dhr. Jurat

 

Deel 3: Planning 2016

Mevr. N. Olumi, vanaf heden de secretaris, presenteert de nieuwe planning voor 2016.

Afsluiting