Verslag eerste training  "Huiselijk en EerGerelateerd Geweld (HEGG)"

 

19-20 januari 2013

 

De ervaring leert ons dat veel Afghaanse vrouwen niet de gelegenheid hebben gehad om als een volwaardige burger te participeren aan de Nederlandse samenleving. In de meeste gevallen is de mogelijkheid achtergesteld om zich te ontwikkelen. Met enig regelmaat worden Afghaanse vrouwen slechtoffer van het huislijk –en eer gerelateerd geweld. De problemen blijven vaak binnen de familie/gezin en onzichtbaar voor de buitenwereld en hebben de meeste instanties geen toegang tot de kern. De heersende sociale controle binnen de Afghaanse cultuur dwingt het slachtoffer om bijna niemand in vertrouwen te nemen. De Unie Van Afghaanse Verenigingen In Nederland (UVAVIN) is van mening dat niet alleen de Afghaanse vrouwen, maar ook de maatschappij als geheel krijgt voortdurend te maken met het huiselijk –en eer gerelateerd geweld. UVAVIN heeft naar aanleiding van vele signalen en verzoeken van vrouwen het project ‘vrouw en geweld’ ontwikkeld en voert dit uit. 

 In het kader van het project ‘vrouw en geweld’ organiseerde UVAVIN op 19 en 20 januari jl. het seminaar " Huiselijk en Eer Gerelateerd Geweld (HEGG)". Gedurende dit seminar werd een training aangeboden aan de vertegenwoordigers van de verschillende aangesloten Afghaanse organisaties. Met dit seminaar is een start gegeven met een landelijke congres, welk wordt voortgezet met deskundigheidsbevordering van vrijwilligers, voorlichting en informatiebijeenkomsten op lokaal niveau voor de gemeenschap. Met deze aanpak wil het bestuur van UVAVIN de problemen zichtbaar en taboes bespreekbaar maken. Tevens heeft het bestuur van UVAVIN ten doel om de bewustwording over deze problematiek binnen de Afghaanse gemeenschap opgang te brengen.

  

In overleg met voorhoedegroep is voor de eerste training de volgende doelen geformuleerd:

 

·         inzicht krijgen in het begrip EGG;

·         inzicht krijgen in het herkennen van EGG;

·         kennis van de (interculturele) vormen en gevolgen van huiselijk geweld en de.

 

De bijbehorende sociale kaart is:

 

·         vaardigheden opdoen voor het signaleren en bespreekbaar maken van huiselijk geweld;

·         inzicht over de wijze waarop, en in hoeverre zij bijeenkomsten kunnen organiseren en begeleiding willen en kunnen geven aan een groep die direct of indirect te maken heeft met geweld.

·         hoe organiseer ik de voorlichtingsbijeenkomsten met maatschappelijke organisaties?

 

Werkwijze tijdens de training was als volgt:

 

·         korte inleidingen;

·         praktische opdrachten in groepsverband;

·         rollenspel en reflectie;

·         DVD/video materiaal;

·         inbreng eigen casussen.

 

De deelnemers aan de eerste training waren vrijwilliger, sleutel –en vertrouwenspersonen uit de lokale organisaties aangesloten bij UVAVIN. 

 

Slotdiscussie

 In de slotdiscussie stond de vraag centraal ‘hoe het taboe rondom HEGG binnen bespreekbaar te maken’. In dit verband zijn de belangrijke aandachtspunten besproken. Er is ook aandacht geschonken aan de vorm van de voorlichting en de manier waarop een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd zou moeten worden. Tevens hebben de deelnemers tijdens de slotdiscussie eigen ervaringen uitgewisseld.